Bazı Okul Öncesi Dönemi Çocuk Şarkılarının MEB’in Belirlediği Değerler Çerçevesinde İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-73
Number of pages: 3970-3976
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi dönemi çocuklarının eğitiminde kullanılan müzik etkinliği, çocukları eğiten ve eğlendiren eğitim etkinliklerinden birisidir. Bu sebeple müzik etkinliklerinde kullanılan şarkıların çocuklar üzerindeki etkileri önemli araştırma konularındandır. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik gerçekleştirilen eğitimde kullanılan çocuk şarkılarının, MEB tarafından belirlenen değerler çerçevesinde incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemine uygun olarak incelenen araştırmada doküman incelenmesinden yararlanılmıştır. Araştırmada okul öncesi dönem çocukların eğitimi için kullanılan müzik etkinliği kapsamında yer alan 15 çocuk şarkısına yer verilmiştir. Bu çocuk şarkıları, MEB eğitim programlarında değinilmesi gereken değerlere göre analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, okul öncesi dönemi çocuk şarkılarının genel olarak birçok değeri bünyesinde barındırmasına rağmen tek tek bakıldığında sınırlı değeri içerdiği tespit edilmiştir. İncelenen şarkılarda en fazla “duyarlılık” değerine atıf yapılmış, ikinci ve üçüncü en çok geçen değer “sevgi” ve “saygı” olarak belirlenmiştir. Ancak MEB’in belirlediği değerler içinden “alçakgönüllülük”, “bağımsız ve özgür düşünme”, “kültürel mirasa sahip çıkma”, “liderlik”, “misafirperverlik”, “estetik duyguların geliştirilmesi”, “nazik olmak”, “fedakârlık” değerlerine seçilen şarkılarda doğrudan yer verilmediği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Music activity used in the education of preschool children is one of the educational activities that educate and entertain children. For this reason, the effects of songs used in music activities on children are important research topics. The aim of this study is to examine the children's songs used in education for preschool children within the framework of the values determined by the Ministry of National Education. In the research, which was examined in accordance with the qualitative research method, document analysis was used. In the research, 15 children's songs included in the music activity used for the education of preschool children were included. These children's songs were analyzed according to the values that should be mentioned in the education programs of the Ministry of National Education. According to the results of the research, although preschool children's songs generally contain many values, it has been determined that they contain limited value when viewed individually. In the songs examined, the most referenced value was "sensitivity", and the second and third highest values were determined as "love" and "respect". However, among the values determined by the Ministry of National Education, the values of "humility", "independent and free thinking", "protecting the cultural heritage", "leadership", "hospitality", "being kind", "development of aesthetic feelings" and "sacrifice" are included in the selected songs. was not directly included.

Keywords