Evli Bireyler için Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu Ölçeği

Author:

Year-Number: 2023-73
Number of pages: 4076-4083
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Romantik İlişkilerde Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu ölçeğinin evlilik ilişkisi için uyarlama çalışmalarının yapılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 303 evli birey araştırmaya dahil edilmiştir. Katılımcıların yaşlarının ortalaması 37.75 (S.D. =8.81) olarak bulunmuştur. Uyarlama çalışmalarında yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Uyum geçerliği çalışmaları için İlişkilerde Temel Psikolojik İhtiyaçlar ölçeği kullanılmıştır. Güvenirlik çalışmaları için madde toplam korelasyonu ve Cronbach alfa değerleri incelenmiştir. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda ölçeğin dört faktörlü yapısının toplam varyansın %73.18’ini açıkladığı görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi iki düzey şeklinde gerçekleştirilmiştir. Birinci düzey DFA sonuçları için uyum değerlerinin χ2/sd= 2.31, GFI= 0.92, CFI= 0.96, AGFI= 0.88, RMSEA= 0.07, SRMR= 0.04 ve NFI= 0.93 olarak hesaplanmıştır. Bu değerlerin iyi ve mükemmel uyum değerleri aralıklarında olduğu görülmüştür. İkinci düzey DFA sonuçları incelendiğinde uyum değerlerinin χ2/sd= 2.38, GFI= 0.91, CFI= 0.96, AGFI= 0.88, RMSEA= 0.07, SRMR= 0.05 ve NFI= 0.93 olduğu görülmüştür. Uyum geçerliği çalışmalarında kullanılan ölçek ile aralarında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=.77, p<0.01). Güvenirlik çalışmalarında yapılan madde toplam korelasyonu sonucunda maddelerin .47 ile .78 arasında değerler aldıkları görülmüştür. Cronbach alfa değerleri incelendiğinde sevgi/ait olma alt boyutu için Cronbach alfa değeri .89, güç ihtiyacı için .91, özgürlük ihtiyacı için .76, eğlence ihtiyacı için .88 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamı için Cronbach alfa değeri .92 olarak hesaplanmıştır. Tüm bu yapılan analizler sonucunda Evli Bireyler için Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to adapt the Satisfaction of Basic Psychological Needs in Romantic Relationships scale for marital relationship. For this purpose, 303 married individuals were included in the study. The mean age of the participants was found to be 37.75 (S.D. = 8.81). Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were performed for construct validity in the adaptation studies. The Basic Psychological Needs scale in Relationships was used for concurrent validity. For reliability studies, item-total correlation and Cronbach's alpha values were analyzed. Exploratory factor analysis revealed that the four-factor structure of the scale explained 73.18% of the total variance. Confirmatory factor analysis was conducted in two levels. The fit values for the first level CFA results were calculated as χ2/sd= 2.31, GFI= 0.92, CFI= 0.96, AGFI= 0.88, RMSEA= 0.07, SRMR= 0.04 and NFI= 0.93. These values were found to be in the range of good and excellent fit values. When the second level CFA results were examined, it was seen that the fit values were χ2/sd= 2.38, GFI= 0.91, CFI= 0.96, AGFI= 0.88, RMSEA= 0.07, SRMR= 0.05 and NFI= 0.93. A positive and significant relationship was found between the scale used in the convergent validity studies (r=.77, p<0.01). As a result of the item-total correlation in the reliability studies, it was seen that the items received values between .47 and .78. When Cronbach's alpha values were examined, Cronbach's alpha value was calculated as .89 for the love/ belonging sub-dimension, .91 for the need for power, .76 for the need for freedom, and .88 for the need for fun. Cronbach's alpha value for the whole scale was calculated as .92. As a result of all these analyzes, it was concluded that the Satisfaction of Basic Psychological Needs scale in Marriage is a valid and reliable scale.

 

 

Keywords