Değerler Eğitimi Açısından “Arkadaşım Nina” Adlı Çocuk Kitabının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-73
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-28 17:27:04.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 4069-4075
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bütün toplumlarda kendi kültürlerine özgü olan değerlerin sürekliliğini sağlamak ve yok olmasını engellemek amacıyla değer eğitimi hassas bir yere sahiptir. Çocukların evrensel ve ulusal değerlere sahip olması değerler eğitiminin özümsenmesi ile mümkün olmaktadır. Bu sebeple araştırma da, okul öncesi dönem çocuklarına okutulması önerilen “Arkadaşım Nina” adlı çocuk kitabının kök değerlere yer verilme durumunu incelemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, veri toplamak için doküman analizi tekniği tercih edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında öğretim programlarında öğrencilere kazandırılması için kök değerler olarak belirtilen “Adalet, Dostluk, Dürüstlük, Öz Denetim, Sabır, Saygı, Sevgi, Sorumluluk, Vatanseverlik, Yardımseverlik” değerleri ile ilgili eserde yer alan ifadeler belirlenmiş, ardından bu ifadeler yorumlanarak ilgili değerin başlığı altında açıklanmıştır. Araştırmanın sonucunda; “Arkadaşım Nina” adlı kitabın değerler eğitimi acısından zengin bir içeriğe sahip olduğu, kitap içerisinde en fazla yer alan değerin dostluk değeri olduğu, bunu sırasıyla, sevgi, dürüstlük, öz denetim ve yardımseverlik değerleri izlerken adalet ve vatanseverlik değerlerine hiç yer verilmediği görülmüştür.

 

Keywords

Abstract

In all societies, values education has a sensitive place in order to ensure the continuity of the values that are unique to their own cultures and to prevent them from disappearing. It is possible for children to have universal and national values through the assimilation of values education. For this reason, in the research, it is aimed to examine the situation of including the root values of the children's book called "My Friend Nina", which is recommended to be read to pre-school children. In this study, in which qualitative research method was used, document analysis technique was preferred to collect data. Descriptive analysis method was used in the analysis of the data. The expressions in the work related to the values of "Justice, Friendship, Honesty, Self-Control, Patience, Respect, Love, Responsibility, Patriotism, Benevolence", which were specified as the root values to be taught by the Ministry of National Education in 2018, were determined, and then these expressions were interpreted and interpreted. explained under the heading of the relevant value. As a result of the research; It has been seen that the book named “My Friend Nina” has a rich content in terms of values education, the value in the book is the value of friendship the most, followed by the values of love, honesty, self-control and benevolence, respectively, while the values of justice and patriotism are not included at all.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics