Temel Eğitim Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Örneği)

Author:

Year-Number: 2023-73
Number of pages: 3888-3901
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma öğretmen görüşlerine göre temel eğitim okul yöneticilerinin liderlik davranış tarzlarını yaş, cinsiyet, branş ve hizmet yılı faktörleri açısından farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2022-2023 eğitim öğretim yılında Balıkesir ili Altıeylül ilçesinde ilkokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem evren içerisinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 209 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada Taş, Çelik ve Tomul (2007) tarafından geliştirilen Liderlik Tarzı Davranış Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 59 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu ölçeğin yanında katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama, basıklık çarpıklık gibi istatistiki bilgilere yer verilmiştir. Ölçekten elde edilen verilere göre; öğretmeneler, okul müdürlerinin yöneticilik davranışlarının, otokratik lider nadiren, demokratik lider ve dönüşümcü lider çoğunlukla, serbest bırakıcı ve etkileşimci lider ara sıra düzeylerinde sergilediklerini belirtmişlerdir. Değişkenler açısından cinsiyet ve branşa göre anlamlı farklılık oluşmazken, hizmet yılı ve yaşa göre etkileşimci lider alt boyutunda farklılaşmaya rastlanmıştır.

 

Keywords

Abstract

This study was conducted to determine whether the leadership behavior styles of basic education school administrators differ in terms of age, gender, branch and years of service factors according to teachers' views. The research was conducted in the survey model from quantitative research methods. The population of the study consists of teachers working in primary schools in Altıeylül district of Balıkesir province in 2022-2023 academic year. The sample consists of 209 teachers determined by simple random sampling method from the population. The Leadership Style Behavior Scale developed by Taş, Çelik, and Tomul (2007) was used in the study. The scale consists of 59 items and 5 sub-dimensions. In addition to this scale, a personal information form was used to determine the demographic characteristics of the participants. SPSS package program was used to analyze the collected data. Statistical information such as frequency, percentage, standard deviation, arithmetic mean, kurtosis skewness were included. According to the data obtained from the scale; the teachers stated that the school principals' managerial behaviors were exhibited at the levels of autocratic leader rarely, democratic leader and transformational leader mostly, laissez-faire and interactionist leader occasionally. While there was no significant difference according to gender and branch, there was a difference in the interactionist leader sub-dimension according to years of service and age.

 

Keywords