Üniversite 1. Lig Hentbolcularının Öz-Şefkat Durumları ve Zihinsel Dayanıklılıkları Arasındaki İlişki

Author:

Year-Number: 2023-71
Number of pages: 3587-3594
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın ile, hentbolda altyapı eğitimi alan sporcuların öz-şefkat durumları ve zihinsel dayanıklıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmaya, 2022-2023 sezonunda Türkiye Okul Sporları Federasyonu Üniversiteler arası Hentbol 1. Liginde mücadele eden takımlardan rastgele yöntemle seçilen 163 hentbolcu katılmıştır. Veri toplama için Google Forms platformu kullanılmış olup, veri toplama sırasında katılımcılara sosyal ağlar üzerinden çalışma ve anketler hakkında gerekli bilgi iletilmiştir. Demografik değişkenlerin elde edilmesinde araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmış olup, Zihinsel dayanıklılıklarının belirlenebilmesi için Sheard vd. (2009) tarafından geliştirilen “sporda zihinsel dayanıklılık envanteri, Öz Şefkat düzeyleri için ise Neff’in (2003) geliştirdiği Öz Şefkat Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler verilerin Varyans ve homojenliği test edilmiş olup bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler olarak sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Çalışmanın sürekli değişkenleri arasında Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, hentbol altyapı oyuncularının zihinsel dayanıklılık ve öz-şefkat durumlarının ortalamanın üzerinde olduğu ve zihinsel dayanıklılık ile öz-şefkat durumları arasında pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun Üniversite Hentbol 1. Lig oyuncularının kendilerindeki olumlu değişimlerden ve bu değişimleri hayata geçirmedeki başarılarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between the self-compassion states and mental resilience of the athletes who receive infrastructure training in the branch of handball. In the 2022-2023 season, 163 handball players randomly selected from the teams competing in the Turkish School Sports Federation Intercollegiate Handball 1st League participated in this study. The Google Forms platform was used for data collection, and the necessary information about the study and surveys was conveyed to the participants through social networks during the data collection phase. A personal information form created by the researcher was used to obtain demographic variables, and Sheard et al. (2009), the “mental toughness inventory in sports” and the Self-Compassion Scale developed by Neff (2003) for Self-Compassion levels were used. The variance and homogeneity of the data obtained in the research were analyzed by testing in the computer environment. Number, percentage, mean and standard deviation were used as descriptive statistical methods in the evaluation of the data. Pearson correlation analysis was applied between the continuous variables of the study. As a result, it was determined that the mental toughness and self-compassion levels of young handball players were above the average and there was a low level of positive correlation between mental toughness and self-compassion. It is thought that this is due to the University Handball 1st League players making positive changes in themselves and their success in putting these changes into practice.

 

Keywords