Okulöncesi Sınıflarındaki Öğrenme Merkezlerinin Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-74
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-29 17:25:01.0
Language : Türkçe
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 4094-4111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmamızın amacı okul öncesinde çocuğun serbest oyun oynama gereksinimlerini karşıladığı alanlarının durumuna ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmamızın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Samsun-Çarşamba ilçesindne bulunan müstakil anaokularında görev yapan okul öncesi öğretmenleri ile ve ilkokul bünyesinde görev yapmakta olan okul öncesi öğrtenmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler, nitel araştırma veri toplama tekniklerinden olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Formun güvenilirliği test etmek amacıyla hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla okul öncesi öğretmenleri arasında ön görüşme, pilot uygulama çalışması yapılmıştır. Görüşme verilerinin çözümlenmesinde nitel veri çözümleme teknikleri kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre; araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu sınıfındaki öğrenme merkezlerinin yeterliğine ilişkin olumsuz cevap vermiş ve sebep olarak öğrenme merkezinin içinde bulunduğu alanın yetersiz olduğunu, öğrenme merkezlerinde bulunan materyallerin yetersiz olduğunu ve öğretmenlerin merkezlerin kullanılabilirliğini etkin hale getirmelerinin gerektiğini dile getirmişlerdir. Öğrenme merkezlerinin çocukların eğitimine katkılarının öz bakım becerileri ile dil, zihinsel, sosyal- duygusal gelişim becerileri alanlarında olduğu yönündedir. Ayrıca merkezlerin öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine katkısının olduğunu da dile getirmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu erkek çocuklar tarafından sürekli tercih edilen öğrenme merkezinin blok, kız çocuklar tarafından tercih edilen öğrenme merkezinin de dramatik oyun merkezi olduğunu dile getirmişlerdir. Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerini etkin hale getirmek için; daha çok materyal sağlanması, materyallerin güncel tutularak zenginleştirilmesi, fiziki şartların iyileştirilmesi, sınıfların yeterince büyük olması, geçici ve güncel merkezlerin oluşturulması, sınıf mevcutlarının kalabalık olmaması, sürdürülebilir ve dönüştürülebilir ürünlerin sağlanması, merkezlerin günlük hayatta kullandığımız bilgi ve ürünlerle desteklenebilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal the opinions of teachers about the situation of learning centers in preschool classrooms. The study group of this research, which is a qualitative study, consists of teachers working in the kindergarten and primary school affiliated to the Samsun Carsamba District Directorate of National Education in the 2020-2021 academic year. The data in the research were obtained by using the semi-structured interview technique, which is one of the qualitative data collection techniques. For the reliability of the form, a few preliminary interviews and pilot applications were made. Qualitative data analysis techniques were used to analyze the interview data. When the results of the research are examined; The majority of the teachers participating in the research gave a negative answer about the adequacy of the learning centers in their classrooms and stated that the area in which the learning center is located is insufficient, the materials in the learning centers are insufficient and the teachers should activate the usability of the centers. The contribution of learning centers to children's education is in the areas of mental, social-emotional, language development and self-care skills. They also stated that the centers contribute to the students' learning by doing and experiencing. The majority of the teachers participating in the research stated that the learning center preferred by the boys is the block, and the learning center preferred by the girls is the dramatic play center. To activate the learning centers in preschool classrooms; They stated that more materials should be provided, materials should be enriched by keeping them up-to-date, physical conditions should be improved, classrooms should be large enough, temporary and up-to-date centers should be created, classroom sizes should not be crowded, sustainable and transformable products should be provided, and centers should be supported with information and products that we use in daily life.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics