Geçmişten Günümüze Türkçenin Güncel Sorunları

Author :  

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-27 20:19:37.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 3487-3494
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale kapsamında, 2010-2022 yılları arasında yayınlanan ve Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunları inceleyen makaleler incelenerek tematik bir derlemesinin yapılması amaçlanmaktadır. Yapılan literatür taraması sonucunda derlenen Türkçe sorunlarını konu edinen 23 makale, yöntem, kapsam, örneklem, güçlü ve zayıf yönleri bağlamında incelenmiş ve tematik bir sentez elde edilmiştir. Türkçe eğitiminin sorunlarına yönelik yapılan tematik inceleme 2010-2022 yılları arasında yayınlanan ve “Türkçenin güncel sorunları”, “Türkçe eğitiminde karşılaşılan sorunlar”, “uzaktan eğitim sürecinde Türkçe eğitiminin karşılaştığı sorunlar” anahtar kelimeleriyle sınırlandırılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucunda Türkçe eğitiminin güncel sorunlarını inceleyen ve çalışmalar incelenerek tema ve alt temalar elde edilmiştir. Ayrıca araştırmaların bütünsel bir bakış açısıyla güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilerek yorumlanmış ve çözüm önerileri geliştirilmiştir.  Araştırmanın sonucunda, paydaşlardan kaynaklanan sorunlar, eğitim sürecindeki sorunlar, destekleyici eğitim materyalleriyle ilgili sorunlar ve çevresel koşullardan kaynaklanan sorunlar olmak üzere 4 tema ve bu temaların altında toplam 14 alt tema belirlenmiştir.

 

Keywords

Abstract

Within the scope of this article, it is aimed to make a thematic compilation by examining the articles published between 2010-2022 and examining the problems encountered in Turkish teaching. As a result of the literature review, 23 articles dealing with Turkish problems were examined in terms of method, scope, sample, strengths and weaknesses, and a thematic synthesis was obtained. The thematic analysis of the problems of Turkish education was limited to the keywords "current problems of Turkish", "problems in Turkish education", "problems faced by Turkish education in the distance education process" and published between 2010-2022. As a result of the literature review, the themes and sub-themes were obtained by examining the current problems of Turkish education and examining the studies. In addition, the strengths and weaknesses of the researches were evaluated with a holistic point of view, interpreted and solution proposals were developed. As a result of the research, 4 themes were identified as problems arising from stakeholders, problems in the education process, problems related to supportive education materials and problems arising from environmental conditions, and a total of 14 sub-themes under these themes.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics