Romantik İlişkilerde Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-70
Number of pages: 3348-3356
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Glasser’in seçim teorisi temelli temel psikolojik ihtiyaçların romantik ilişkilerdeki doyumuna yönelik ölçek geliştirilmesidir. Ölçeğin hazırlanırken genç yetişkinlik dönemindeki bireylerin yaşadıkları romantik ilişkilerdeki temel psikolojik ihtiyaçlarının doyumları ve romantik ilişkilerini temel psikolojik ihtiyaçlar temelinde ele almaları konusunda farkındalık kazanmaları hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 61 maddelik bir soru havuzu hazırlanmıştır. Uzman görüşlerinin ardından bu madde sayısı 50’ye düşmüştür. Açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, uyum geçerliği ve test tekrar test olmak üzere toplamda beş uygulama yapılmıştır. Araştırmanın tüm bu aşamaları için toplamda 904 genç yetişkine ulaşılmıştır.  Katılımcıların yaş ortalamaları 21.44 (SD=.065) olarak bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonrasında dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu dört faktörün toplam varyansın %65.35’ini açıkladığı ortaya konulmuştur. Araştırma kapsamında doğrulayıcı faktör analizi iki düzey şeklinde yapılmıştır. Uygulanan doğrulayıcı faktör analizleri sonrasında ölçeğin geçerli olduğu görülmüştür. Uyum geçerliği çalışmaları İlişkilerde Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği ile yapılmıştır. Yapılan analizler sonrasında İlişkilerde Temel Psikolojik İhtiyaçlar ölçeği ve araştırma kapsamında geliştirilen ölçeğin korelasyon katsayısı .75 olarak bulunmuştur. Yapılan diğer analizlerde ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .94, test tekrar test katsayısı .81 olarak ve madde toplam korelasyon değerleri .49 ile .84 arasında hesaplanmıştır. Uygulanan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının ardından Romantik İlişkilerde Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu görülmüştür.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to develop a scale for the satisfaction of basic psychological needs in romantic relationships based on Glasser's choice theory. While preparing the scale, it was aimed to raise awareness about the satisfaction of the basic psychological needs of individuals in young adulthood in their romantic relationships and to address their romantic relationships on the basis of basic psychological needs. For this purpose, a question pool of 61 items was prepared. After expert opinions, this number of items was reduced to 50. A total of five applications including exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, convergent validity and test-retest were conducted. A total of 904 young adults were reached for all these stages of the study.  The mean age of the participants was 21.44 (SD=.065). After exploratory factor analysis, a four-factor structure was obtained. These four factors explained 65.35% of the total variance. Within the scope of the research, confirmatory factor analysis was conducted at two levels. After the confirmatory factor analysis, the scale was found to be valid. Convergent validity studies were conducted with the Basic Psychological Needs in Relationships Scale. After the analyses, the correlation coefficient of the Basic Psychological Needs in Relationships scale and the scale developed within the scope of the research was found to be .75. In other analyses, the Cronbach Alpha coefficient of the scale was .94, the test-retest coefficient was .81, and the item-total correlation values were calculated between .49 and .84. Following the validity and reliability studies, the Satisfaction of Basic Psychological Needs in Romantic Relationships Scale was found to be a valid and reliable scale.

 

Keywords