Cam Sanatında Yığın Kavramı

Author :  

Year-Number: 2023-69
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 19:42:16.0
Language : Türkçe
Konu : Seramik
Number of pages: 3071-3079
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat, tarih boyunca bir anlatım içinde bulunmuştur. Bunun için çeşitli malzemelere ve anlatımı güçlendirmek için kavramlara ihtiyaç duyulmuştur. Birçok konu tarih boyunca farklı disiplinlerde işlenmiş ve bir anlatım dili oluşturmuştur. Yığın kavramı da özellikle plastik sanatlar alanında bir sanat konusu halinde işlenmiştir. Resim sanatında işlenişinin yanında seramik ve cam gibi disiplinlerde de anlatım aracı olmuştur. Bu makalede yığın kavramının yapay ve doğal olarak farklılıklarının üzerinde durularak cam malzeme özelinde değerlendirilmesi üzerinde durulmaktadır.  Camın bir malzeme olarak birçok akımda kullanımı, yığın kavramında da etkin olmuştur. Yığın kavramının sanatla ilgili olmasının temel nedeni hayatın içinde çokça yer almasıdır. Yaşadığımız alanlar, oluşturduğumuz- biriktirdiğimiz eşyalar bu kavramı sosyal olarak hayatımıza, dolayısıyla sanatta işlenen bir konu haline getirmiştir.  Çalışmada üretim ve tüketim arasındaki ilişki ile ortaya çıkan olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilebilecek durumlarda yığın kavramının nasıl ortaya çıkabildiği gibi konulara değinilmiştir.  Tarih öncesi zamandan başlayarak, çağdaş sanata uzanan sanat üretimi içinde camın sanatsal ve endüstriyel gelişimi de ele alınmış, bu dönemlere ait bilgilerin olduğu kaynaklardan faydalanılmıştır. Yığın kavramı üzerinde geçmişten bu yana çalışan bazı sanatçıların çalışmaları konu üzerinden değerlendirilerek cam sanatı ile ilişkilendirilmiştir. Böylelikle yığın kavramının disiplinlerarası sanat alanlarında ne şekilde işlendiği ve bu işlenişin kronolojik olarak gösterdiği gelişim ele alınarak, literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır.

 

Keywords

Abstract

Art has been in a narrative throughout history. For this, various materials and concepts were needed to strengthen the expression. Many subjects have been studied in different disciplines throughout history and have formed a language of expression. The concept of heap has also been treated as an art subject, especially in the field of plastic arts. In addition to its use in painting, it has also been a means of expression in disciplines such as ceramics and glass. In this article, it is focused on the evaluation of the stack concept in the glass material by emphasizing the artificial and natural differences. The use of glass as a material in many currents has also been effective in the concept of stack. The main reason why the concept of mass is related to art is that it takes place a lot in life. The spaces we live in, the things we create and collect have made this concept a subject that is processed socially in our lives and therefore in art. In the study, issues such as how the concept of mass can emerge in situations that can be evaluated as positive or negative, which arise with the relationship between production and consumption, are mentioned. The artistic and industrial development of glass is also discussed in the production of art starting from prehistoric times to contemporary art, and sources of information about these periods are used. The works of some artists who have been working on the concept of stack since the past have been evaluated over the subject and associated with the art of glass. Thus, it is aimed to contribute to the literature by considering how the concept of stack is processed in interdisciplinary art fields and the chronological development of this processing.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics