Şanlıurfa İli Tüketicilerinin Demografik Özelliklerinin Organik Gıdaya Ödeme İstekliliği Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Author:

Year-Number: 2023-68
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-26 01:47:05.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 2805-2814
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma tüketicilerin demografik özelliklerinin organik gıdalar için ödeme istekliliği (willingness to pay-WTP) üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede çalışmaya veri sağlamak amacıyla 2022 yılının Ağustos ve Eylül aylarında Şanlıurfa’da yaşayan 350 tüketicinin katılımı ile bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket formu belirtilen tercih yaklaşımlarından koşullu değerleme yöntemine göre hazırlanmıştır. Ayrıca ödeme istekliliğine ilişkin değeri ortaya çıkarmak için çift-sınırlı ikili seçim formatı tercih edilmiştir. Analizler sonucunda organik olmayan gıdaya kıyasla organik gıda için ortalama ödeme istekliliğinin %58,9 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyetin organik gıda için ödeme istekliliğinde etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında tüketicinin yaşı, medeni hali, geliri ve eğitim düzeyi ödemek istekliliğini etkilemektedir. Buna göre sonuçlar gençlerin, evli olanların, yüksek gelire sahip ve eğitimli olan bireylerin organik gıda için daha fazla prim ödemeye istekli olduğunu göstermektedir. Demografik özelliklerin farklı kategorilerine göre yapılan hesaplamalarda, 18-29 yaş aralığında, üniversite mezunu, evli ve 15.000 TL üstü gelire sahip olanlar en yüksek ödeme istekliliğine sahip tüketici profilini oluşturmaktadır. Bu özelliklere sahip bir tüketicinin organik gıda için ödeme istekliliği %81 olarak hesaplanmıştır.

 

Keywords

Abstract

This study aims to examine the effect of consumers' demographic characteristics on their willingness to pay (WTP) for organic foods. In this context, a survey was conducted with the participation of 350 consumers living in Şanlıurfa in August and September of 2022 in order to provide data for the study. The questionnaire form was prepared according to the contingent valuation method, which is one of the stated preference approaches. In addition, a double-bounded dichotomous choice format was preferred to reveal the value of willingness to pay. As a result of the analysis, it was determined that the average willingness to pay for organic food compared to non-organic food was 58.9%. In addition, it was concluded that gender had no effect on willingness to pay for organic food. But, the age, marital status, income and education level of the consumer affect their willingness to pay. Accordingly, the results show that young, married, high-income and educated individuals are willing to pay more premiums for organic food.  In the calculations made according to different categories of demographic characteristics, those aged between 18-29, university graduates, married and those with an income of over 15,000 TL constitute the consumer profile with the highest willingness to pay. The willingness of a consumer with these characteristics to pay for organic food was calculated as 81%.

Keywords