Göçmen Çocukların Eğitimde Yaşadıkları Güçlükler

Author:

Year-Number: 2023-68
Number of pages: 2799-2804
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç, bireyin, ailenin ve toplumun çeşitli nedenlerle bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim biriminden başka bir yerleşim birimine ya da bir yerden başka bir yere kalıcı ya da geçici olarak gitme olayı şeklinde tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre göç çeşitli nedenlerle insanların mekân değiştirme olayını gösteren coğrafik ve sosyal değişim sürecidir. Göç insanların hayatında köklü değişimlere neden olan en önemli toplumsal olayların başında gelmektedir. İnsanoğlu, tarih boyunca isteğe bağlı ya da zorunlu olarak göç etmek zorunda kalmıştır. Dünya genelinde göç çeşitliliği ve göç oranı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle yeryüzünde insan topluluklarının neredeyse tamamı zaman zaman göçe maruz kalmıştır ya da göç olgusuna tanıklık etmiştir. Göçün nedenlerini toplumsal ve bireysel olarak iki grupta incelemek mümkündür. Toplumsal nedenler arasında; siyasi durumlar, ekonomik güçlükler, politik değişiklikler, kültürel / sosyal bazı olaylar, doğal afetler bulunmaktadır. Sağlık problemleri, eğitim, işsizlik ya da daha iyi çalışma koşulları vb durumlar ise bireysel nedenler olarak sıralanabilir. Göçler ulusal ya da uluslararası zorunlu ya da isteğe bağlı olarak gerçekleşebilir. Göç durumu yer değişikliği ile birlikte, sosyal, psikolojik, ekonomik, politik ve kültürel değişimi de getirmektedir. Bu durum, göç eden birey, aile ve toplumların yaşamını olumsuz etkilemekte, dinamiklerini bozmaktadır.  Bu değişimler ailenin tüm bireylerini olduğu gibi eğitim almakta olan çocukları da etkilemektedir. Göçe maruz kalan ailelerin en büyük isteği çocuklarına iyi bir gelecek sağlamaktır. Ne yazık ki, göçmen çocuklar göçün getirdiği çok boyutlu sorunlar ile mücadele ederken bir taraftan da eğitim yaşantılarını sürdürmeye çalışmaktadır. Birçoğu eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalırken bazıları ise eğitim sayesinde yaşama daha güçlü bir şekilde tutunmaya çalışmaktadır. Çalışma, göçmen çocukların eğitim hayatlarında yaşadıkları sosyal ve psikolojik güçlükleri incelemek amacıyla derleme türünde yapılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Migration is defined as the temporary or permanent movement of individuals, families or society from one country to another country, from one settlement unit to another settlement unit or from one place to another place due to various reasons. According to another definition, migration is a geographic and social transformation process that indicates people changing places due to various reasons. Migration is one of the most important social events that cause a radical change in human life. Mankind has migrated voluntarily or compulsorily throughout history. Migration variety and migration rate have increased day by day worldwide. So, almost all human communities have suffered from migration concept from time to time. The reasons for migration could be examined by dividing into two groups social and individual. Among social reasons; there are political situations, economic difficulties, political changes, some cultural/social events, and natural disasters. Health problems, education, unemployment or better working conditions etc. are individual reasons. Migrations might be national, international or voluntary. Migration might cause not only dislocation but also social, psychological, economic, political and cultural changes. This situation might affect the lives of migrating individuals, families and society negatively, deteriorating dynamics. These changes might affect not only all family members but also children who receive education. The most important request of families who suffer from migration is to provide a better future for their children. Unfortunately, immigrant children challenge with multidimensional problems caused by migration and try also to receive their education. The majority has interrupted their education but some have strongly held on to life thanks to their education. This study was performed as a review to examine the social and psychological difficulties of immigrant children during their educational lives.

 

Keywords