Geleneksel Bayramlar ve Mayıs Yedisi “Giresun Örneği”

Author:

Year-Number: 2022-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-03 01:46:51.0
Language : Türkçe
Konu : Diğer…
Number of pages: 2371-2377
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel Türk bayramları; yöre insanının geleneksel folkloru,  kültürü ve sosyal yapının gelişmesinde kullanılan önemli araçlar olarak kabul edilir. Kültürel yapı içerisinde tüm sanat olaylarında olduğu gibi şenliklerin oluşumu, geleneksel inanç sistemlerine dayanır. Düzenlendiği mekânların kültürel yapısını yansıtan sosyal ve kültürel hayatın önemli bir parçası haline gelmiş olan şenlik ve festivaller, tanıtımın en önemli aracıdır. Çalışmada tarihi süreç içinde Karadeniz’de yaşam sürmüş toplulukların günümüze ulaştırdıkları geleneksel bayramların, günümüzdeki yöre insanlarının yaşamındaki rolü ele alınacaktır. Kadim bir geçmişe sahip ve geçmişte birçok topluluğa ev sahipliği yapmış, folkloru ve kültürü bakımından oldukça zengin olan Giresun, geleneksel bayramları, eğlenceleri, şenlik ve festivalleriyle yöresinin kültürü incelenecektir. Çalışmamız Giresun yöresinde uygulanan Mayıs yedisi diye bilinen ve uluslararası yapı kazanmış bir gelenek olan Aksu Festivali ve bağlamında tarihsel gelişimini ve yerel halk oyunları kavramları incelenerek farklı kültürlerin izlerini saptamak amaçlanmıştır. Yörede kadim geçmişe dayanan kültürel miras olan şenlik ve kutlamaların uluslararası festivallere dönüştürülmesinde halk oyunları davranışlarına odaklanılmıştır. Ayrıca bu çalışmanın önemini oluşturan, Giresun’da ki sözlü Türk halk kültürünün festivaller üzerinden izlerinin ortaya koymaktır.

Sonuç olarak yerel halkının kültürel yapısının geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe Giresun kültürünü, festivaller yoluyla harmanlayarak günümüze kadar getirdikleri özellikler belirtilerek, son yıllarda değişen sosyal ve kültürel yaklaşımın getirmiş olduklarıyla değişmeye yüz tuttuğu açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Traditional Turkish holidays; They are considered as important tools used in the development of the traditional folklore, culture and social structure of the local people. As in all artistic events within the cultural structure, the formation of festivals is based on traditional belief systems. Festivals and festivals, which have become an important part of social and cultural life reflecting the cultural structure of the places where they are held, are the most important means of promotion. In the study, the role of the traditional holidays brought to the present day by the communities who lived in the Black Sea throughout the historical process, in the life of the local people today will be discussed. Giresun, which has an ancient history and hosted many communities in the past, is very rich in terms of folklore and culture, and the culture of its region with its traditional holidays, entertainments, festivals and festivals will be examined. In our study, it is aimed to determine the traces of different cultures by examining the historical development and the concepts of local folk dances in the context of the Aksu Festival, which is known as the seventh of May and has gained an international structure, applied in the Giresun region. Folk dance behaviors are focused on in the transformation of festivals and celebrations, which are the cultural heritage of the region based on the ancient past, into international festivals. In addition, the importance of this study is to reveal the traces of oral Turkish folk culture in Giresun through festivals.

As a result, it has been tried to explain that the cultural structure of the local people, from the past to the present and from the present to the future, is about to change with the things that the changing social and cultural approach in recent years has brought by blending the Giresun culture through festivals.

Keywords