Tasarım Kanonu Bağlamında İzometrik İnfografikler

Author:

Year-Number: 2022-64
Number of pages: 1929-1944
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihsel süreç içerisinde teknoloji bağlamında toplumsal gelişmeler mercek altına alındığında, görsel tasarımcıların yaratıcı fikirlerini her zaman uygulamaya geçirme fırsatı bulabildiklerini görmek mümkündür. Bu nedenle özellikle görselleştirme alanında sunduğu imkânlarla dijital teknolojilerdeki gelişmeler görsel tasarımcılar için bir istisna değildir. Ancak önceki dönemlere kıyasla günümüz görsel tasarımcısının toplumsal yapı içerisindeki konumu üzerine olumlu gelişmelerin göz ardı edilmemesi önemlidir. 0 ve 1’in, hikâyenin ana karakterleri olduğu üretim paradigması olan günümüz teknolojisinde, bilgiye erişim sınırlarının genişlemesi ve multimedya kavramı, doğru bilginin zaman ve ortam bağlamında hedef kitleye etkili bir şekilde sunulması ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu ihtiyaç beraberinde görsel okuryazar bir toplumsal yapının oluşmasını da sağlamaktadır. “Bir resim bin kelimeye bedeldir” özdeyişi bu noktada, sözel iletişimin daha az, görsel iletişimin ise daha çok olduğu ve her geçen gün dijitalleşen ortamımızda, iletişimin durumunu net bir şekilde özetlemektedir. Bu nedenle teknolojik bir yaşam içinde bireylerin yaratıcılık, eleştirel düşünme, başarılı eğitim, empati kurabilme becerisi geliştirebilmeleri vb. bağlamlarda görsel dilde iletişim kurabiliyor olmaları öngörülmektedir. Bireyden beklenen bu niteliklere karşılık görsel alanda üretilen tasarımların da benzer niteliklere hizmet etmesi zorunlu bir beklentidir. Bu sebep-sonuç döngüsü içerisinde özellikle 2000’li yılların başında kullanım alanı yaygınlaşmaya başlayan infografikler, kullanıcıların verileri kolayca algılama ve anlamlandırma pratiğinde görsel temsil olarak etkili sunum ihtiyacına cevap olmaktadır. Bir grup uzman tarafından bir iletişim aracı olması nedeniyle başlangıcı mağara resimlerine dayandırılan infografikler, bağlı oldukları teknolojinin imkanları doğrultusunda çeşitli tekniklerle hedef kitleye bilginin görsel anlatımını gerçekleştirmektedir. Araştırmada, tasarım kanonu bağlamında infografiklerin tarihsel süreci, önemi, sunduğu imkanlar ele alınmış ve aynı tarihlerde kullanım alanı yaygınlaşmaya başlayan izometrik stilin görselleştirme tekniği olarak infografik tasarımlarda kullanılmasıyla, içerik oluşturma amacıyla ortaya çıkan görsel anlatılar incelenmiştir. 

Keywords

Abstract

When social developments in the context of technology are examined in the historical process, it is possible to see that visual designers have always had the opportunity to put their creative ideas into practice. For this reason, developments in digital technologies, especially in the field of visualization, are not an exception for visual designers. However, it is important not to ignore the positive developments on the position of today's visual designer in the social structure compared to previous periods. In today's technology, which is the production paradigm in which 0 and 1 are the main characters of the story, the expansion of the limits of access to information and the concept of multimedia have brought the need to present the right information to the target audience effectively in the context of time and environment. This need also provides the formation of a visually literate social structure. The proverb “A picture is worth a thousand words” clearly summarizes the state of communication at this point, in our environment where verbal communication is less and visual communication is more. For this reason, it is necessary for individuals to develop creativity, critical thinking, successful education, empathy skills, etc. in a technological life. It is predicted that they will be able to communicate in visual language in contexts. Despite these qualities expected from the individual, it is an obligatory expectation that the designs produced in the visual field also serve similar qualities. In this cause-effect cycle, infographics, which started to be used especially at the beginning of the 2000s, respond to the need for effective presentation as a visual representation in the practice of easily perceiving and making sense of data. Infographics, which were based on cave paintings as a communication tool by a group of experts, realized the visual expression of information to the target audience with various techniques in line with the possibilities of the technology they are connected to. In the research, the historical process,importance and opportunities of infographics in the context of the design canon were discussed and the visual narratives that emerged for the purpose of creating content were examined by using the isometric perspective, which began to be used at the same time, as a visualization technique in infographic designs.

Keywords