Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2022-64
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-24 17:43:53.0
Language : Türkçe
Konu : Fen Bilgisi Eğitimi
Number of pages: 1912-1928
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 salgını dünya genelinde başta eğitim olmak üzere yaşamın tüm alanlarında değişikliklere sebep olmuştur. Bu salgın sebebiyle devletin yetkili kurumları okul öncesi kurumlarından yükseköğretim kurumlarına kadar, bütün kademelerde yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kalmıştır. Uzaktan eğitim daha önceden sadece yükseköğretim kurumlarında uygulanırken, pandemi döneminde bütün kademelerde uygulanır hale gelmiştir. Uzaktan fen eğitimi sürecinde öğretmen ve öğrencilerin yaşadıkları deneyimleri ve görüşleri tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgu bilimi) kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir ildeki çeşitli ortaokullarda görev yapmakta olan 7 fen bilimleri öğretmeni olarak belirlenmiştir. Örneklemin belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örneklem, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde görüşmeler sonucu elde edilen verilerin içerik analizi yapılarak kategori ve kodlar oluşturulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular incelendiğinde yüz yüze eğitimi uzaktan eğitime tercih ettiği, öğrencilerin derse katılımının az olduğu, motivasyonlarının düşük olduğu ve derse odaklanmakla ilgili sorun yaşadıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

 The Covid-19 epidemic has caused changes in all areas of life, especially in education, around the world. Due to this epidemic, the authorized institutions of the state had to take a break from face-to-face education at all levels, from pre-school institutions to higher education institutions. While distance education was previously applied only in higher education institutions, it has become applicable at all levels during the pandemic period. In this study, which aims to determine the experiences and opinions of teachers and students in the distance science education process, the phenomenology design, which is one of the qualitative research designs, was used. The sample of the study was determined as 7 science teachers working in various secondary schools in a city in the Central Anatolian Region. An easily accessible sample was used to determine the sample, and a semi-structured interview form was used as a data collection tool. In the analysis of the data, the content analysis of the data obtained because of the interviews was made and categories and codes were created. When the findings obtained in the study were examined, it was seen that they preferred face-to-face education to distance education, students had less participation in the lesson, had low motivation and had problems focusing on the lesson.

Keywords


 • 1. Adıgüzel, A. (2020). Salgın sürecinde uzaktan eğitim ve öğrenci başarısın değerlendirmeye İlişkin öğretmen görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 253-271. https://doi.org/10.37669/milliegitim.781998.

 • 2. Ağır, F., Gür, H. ve Okçu, A. (2008). Uzaktan eğitime karşı tutum ölçeği geliştirmeye yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışması. Education Sciences, 3(2), 128-139.

 • 3. Akay, C. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Yaparak-Yaşayarak Öğrenme Temelli TÜBİTAK 4004 Bilim Okulu Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338.

 • 4. Arat, Turgay ve Bakan, Ömer (2011). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1-2), 363-374.

 • 5. Arslan, M. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri (Aşılıoğlu, B., Başlıca Öğrenme ve Öğretim İlkeleri bölümü), Anı Yayıncılık.

 • 6. Atubi, F. O. ve Obro, S. (2020). Covid-19 pandemic lockdown and the upsurge of online learning: prospects for social studies in Nigeria. Journal of the Social Sciences, 48(3), 4001-4011

 • 7. Aydın, A. (2019). Sınıf yönetimi (20. bs.). Pegem Akademi.

 • 8. Azar, A. (2001). Üniversite Öğrencilerinin Elektrik Konusundaki Kavram Yanılgılarının Analizi. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 345- 350.

 • 9. Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502

 • 10. Baki, G. Ö. ve Çelik, E. (2021). Ortaokul matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitimde matematik öğretim deneyimleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 293-320.

 • 11. Balaman, F., ve Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84. https://doi.org/10.15869/itobiad.769798

 • 12. Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmada Örneklem Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1). 231-274. https://doi.org/10.30803/adusobed.411797

 • 13. Basilaia, G. ve Kvavadze, D. (2020). Transition to online education in schools during SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19) pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5(4). https://doi.org/10.29333/pr/7937

 • 14. Başar, M., Arslan S., Günsel, E. ve Akpınar, M. (2019). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 3(2), 14-22.

 • 15. Belcheir, M.J. ve Cucek, M. (2002). Faculty perceptions of teaching distance education courses. Research Report. Boise State Üniversitesi.

 • 16. Bennett R., Uink B. ve Cross S. (2020). Beyond the Social: Cumulative implications of COVID-19 for first nations university students in Australia, Social Sciences and Humanities Open, 2(1). https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100083

 • 17. Burke, J.ve Dempsey, M. (2020). COVID-19 Practice in primaryschools in Ireland report. National University of Ireland Maynooth, Ireland. https://www.into.ie/app/uploads/2020/04/COVID-19-Practicein-Primary-Schools-Report1.pdf

 • 18. Carrillo, C. ve Flores, M. A., (2020). COVID-19 and teacher education: A literatüre review of online teaching and learning practices. European Journal of Teacher Education, 43(4), 466-487. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1821184

 • 19. Chang, G. C. ve Yano, S. (2020). How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. World Education Blog.

 • 20. Creswell, J.W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications Inc.

 • 21. Çakın, M. ve Külekçi Akyavuz, E. (2020). The Covid-19 process and its reflection on education: An analysis on teachers’ opinions. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186.

 • 22. Demir, F. ve Özdaş, F. (2020). COVID-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 273-292. https://doi.org/10.37669/milliegitim.775620

 • 23. Demirkıran, Ö., Bayra, E. ve Baysan, E. (2016). Uzaktan eğitim öğrencilerinin dersleri takip etme durumlarının dönem sonu başarılarına etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(1), 47-75.

 • 24. Duban, N. ve Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının Covid-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.43653

 • 25. Durmuş, E. ve Baş, K. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 54, 113-125. https://doi.org/10.9761/JASSS6905

 • 26. Ersoy, A. ve Anagün, Ş. S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 58-79.

 • 27. Filiz, B., & Konukman, F. (2020). Teaching strategies for physical education during the COVID-19 pandemic. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 91(9), 48-50. https://doi.org/10.1080/07303084. 2020.1816099.

 • 28. Gez, A., & Yeşiltaş, E., (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin COVID-19 Salgını Döneminde Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi . International Symposium on Business, Economics & Education (ISBE-2021), Ankara, Türkiye

 • 29. Gören, S, Gök, F , Yalçın, M , Göregen, F , Çalışkan, M . (2020). Küresel Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitimin Değerlendirilmesi: Ankara Örneği. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye’de ve Dünyada Eğitim, 69-94. DOI: 10.37669/milliegitim.787145

 • 30. Karadağ, E. ve Yücel, C. (2020). Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181192. https://doi.org/10.2399/yod.20.730688

 • 31. Kavak, Ü., S. (2021). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri öğrenme çıktılarının uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim bakımından incelenmesi (Tez No. 679665) [Yüksek lisans tezi, Kafkas Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

 • 32. Kaya, H. (2012). An Investigation into Upper Elementary Students’ Attitudes towards Science, European J of Physics Education, 3(2), 22-33.

 • 33. Kaynar, H., Kurnaz, A., Doğrukök, B. ve Şentürk Barışık, C. (2020). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(7), 3269-3292. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44486

 • 34. Keskin, M. & Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2): 59-67

 • 35. Kılınç, M., (2015). Uzaktan eğitim uygulamalarının etkililiği üzerine bir araştırma (İnönü üniversitesi uzaktan eğitim merkezi ilahiyat lisans tamamlama programı örneği). (Tez No. 384746) [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi], Ulusal Tez Merkezi.

 • 36. Lee, S. J., Ward, K. P., Chang, O. D. ve Downing, K. M. (2021). Parenting activities and the transition to home-based education during the COVID-19 pandemic. Children and Youth Services Review, 122, 105585. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105585

 • 37. Lenar, S., Artur, F., Ullubi, S. ve Nailya, B. (2014). Problems and decision in the field o distance education. Social and Behavioral Sciences, 131, 111-117. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.088

 • 38. Machado, C. (2007). “Developing an e-readiness model for higher education institutions: Results of a focus group study”, British Journal of Educational Technology, S 38(1), ss. 72- 82.

 • 39. Marshall, C. and Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. Sage publications.

 • 40. Morgan, H. (2020). Best practices for ımplementing remote learning during a pandemic, the clearing house, A Journal of Educational Strategies, Issues And Ideas, 93(3), 135-141. https://doi.org/10.1080/00098655.2020.1751480

 • 41. Mulenga, E. M. ve Marban, J. M. (2020). Is Covid-19 the gateway for digital learning in mathematics education? Contemporary Educational Technology, 12(2), 1-11. https://doi.org/10.30935/cedtech/7949

 • 42. Munasinghe, S., Sperandei, S., Freebairn, L., Conroy, E., Jani, H., Marjanovic, S. ve Page, A. (2020). The impact of physical distancing policies during the COVID-19 pandemic health and well-being among Australian adolescents, Journal of Adolescent Health, 67(5), 653-661. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.08.008

 • 43. Özdoğan, A, Berkant, H. (2020). Covid-19 Pandemi Dönemindeki Uzaktan Eğitime İlişkin Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye’de ve Dünyada Eğitim, 1343. DOI: 10.37669/milliegitim.788118

 • 44. Patricia, A. (2020). College students’ use and acceptance of emergency online learning due to COVID- 19. International Journal of Educational Research Open, 99 (104), 1-33. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100011

 • 45. Pınar, M. A. ve Dönel Akgül, G. (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinde Fen Bilimleri Dersinin Uzaktan Eğitim ile Verilmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461-486. https://doi.org/10.26579/jocress.377

 • 46. Roy, D. (2020). Trying to home school because of coronavirus? Here are 5 tips to help your childlearn. https://theconversation.com/trying-to-homeschool because-of-coronavirus-hereare-5-tips-to-help-yourchild-learn-133773.

 • 47. Shaikh, G. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde İngilizce öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. (Tez No.675386) [Yüksek lisans tezi, Mardin Artuklu Üniversitesi], Ulusal Tez Merkezi. https://doi.org/10.53506/egitim.1056035

 • 48. Şahin, S. (2016). “Computer simulations in science education: Implications for Distance Education”. Online Submission, 7(4).

 • 49. Şakar, A. N. (1997). Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretimde Bilgi Sistemi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

 • 50. United Nations. (2020). Policy brief: Education during COVID-19 and beyond. https:// www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_ policy_brief_covid19_and_education_august_2020.pdf adresinden erişilmiştir.

 • 51. Uyar, E. (2020). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri. Kapadokya Eğitim Dergisi, 1 (12).

 • 52. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

 • 53. Zhang, W., Wang, Y., Yang, L. ve Wang, C. (2020). Suspending classes without stopping learning: China’s education emergency management policy in the COVID-19 outbreak. Journal of Risk and financial management, 13(3), 55.https://doi.org/10.3390/jrfm13030055

                                                                                                    
 • Article Statistics