İlkokul Öğretmenlerinin İkili Eğitime İlişkin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2022-64
Number of pages: 1864-1875
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğretmenlerinin ikili eğitime ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel bir çalışma olan araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı, Samsun ili, Atakum, Canik ve İlkadım İlçelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı ikili eğitim yapan ilkokullarda görevli 30 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeden elde edilen verilere nitel veri analizi yöntemiyle betimsel analiz ve içerik analizi yapılmıştır.

Araştırma sonuçları incelendiğinde öğretmenlerin büyük çoğunluğu ikili eğitimin öğrenciler açısından dezavantajlı olduğunu dile getirmişlerdir. Öğretmenler ikili eğitim yapılan okullarda çok sayıda problem olduğunu ifade etmiştir. İki eğitim yapan okullarda teneffüslerin kısa oluşu, öğretmenler ve öğrenciler için yeterli dinlenme zamanının olmaması, aynı derslik ve sınıf malzemelerini hem sabah hem de öğleden sonra eğitim yapan iki farklı grubun kullanmasındaki problemler, ikili eğitim yapılan okullarda okulun sabah çok erken başlaması ya da akşam çok geç bitmesinin olumsuzluğu öğretmenler tarafından dezavantaj olarak dile getirilmiştir. Az sayıdaki öğretmen ikili eğitimin öğrenciler açısından avantajlarına değinmiştir. Bazı öğretmenlere göre, öğrenciler okul dışında kalan zamanlarını verimli kullandığında ve tüm gün okulda olmak yerine kalan zamanlarını istediği aktivitelere yönelerek geçirdiğinde ikili eğitim avantajlı olabilir. Araştırmaya katılan öğretmenler ikili eğitimi, eğitimin kalitesi açısından çok fazla benimsemese de günün geri kalan bölümünde kişisel ve mesleki işlerini yapabilmeleri açısından ikili eğitimin avantajlı olduğunu düşünmektedirler.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal th eviews of primary school teachers about dual education. The study group of the research, which is a qualitative study, consists of 30 primary school teachers working in primary schools affiliated to the District National Education Directorates in the province of Samsun, Atakum, Canik and İlkadım in the 2017-2018 academic year. The study group of the research was determined by purposive sampling method. A semi-structured interview form was used as a data collection tool in the research. Descriptive analysis and content analysis were performed on the data obtained from the interview with the qualitative data analysis method.

When the results of the research are examined, the majority of the teachers stated that dual education is disadvantageous for students. Teachers stated that there are many problems in schools with dual education. Short breaks in schools with dual education, lack of rest time for teachers and students, problems in using the same classroom and classroom materials in two different groups teaching both in the morning and in the afternoon, school starts too early in the morning or too late in the evening in schools with dual education. The negativity of the ending was expressed as a disadvantage by the teachers. Few teachers mentioned the advantages of dual education for students. According to some teachers, dual education can be advantageous when students use their time out of school productively and spend the rest of their time focusing on activities they want instead of being at school all day. Although the teachers participating in the research do not adopt dual education in terms of the quality of education, they think that dual education is advantageous in terms of being able to do their personal and professional work for the rest of the day.

Keywords