Yeni Medya, Etkileşimli Tasarım Ve Simülasyon Evreni: Hipergerçeklik

Author:

Year-Number: 2022-64
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-24 18:00:02.0
Language : Türkçe
Konu : Tekstil ve Moda Tasarımı
Number of pages: 1974-1980
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çoklu ortam özelliğine sahip yeni medya, internet aracılığıyla yapılan iletişim olanaklarını ifade etmekte olup geleneksel medyanın gösterdiği monolog yapıyı ortadan kaldırarak süreksiz ve kesintisiz bir iletişime olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda herkese ulaşma imkânı sağlayan bir araç olarak yeni medyanın önemli ve alternatif bir medya aracına dönüştüğü görülmektedir. Söz konusu önem yeni medyayı, demokrasinin yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvveti olarak konumlanmasına neden olmuş bulunmaktadır. Siyasal, ekonomik ve toplumsal hayata katılım yollarını çeşitlendiren bir kavram olarak yeni medya, bireylerin toplum hayatının her bir alanına kolaylıkla girmelerini sağlayacak önemli dijital olanaklar sağlayan bir araç olarak dikkat çekmektedir. Bu araç önemli ve yeni bir kamusal alan yaratmakta olup iletişim açısından yeni ortamlar yaratmaktadır. İnternet, sosyal medya ve çeşitli sosyal ağlar gibi yeni medya ortamları hem sosyal ilişki biçimlerini hem de niteliğini değiştirmekte bu bağlamda da toplumsal hayatı yeniden şekillendiren önemli araçlar olarak öne çıkmaktadır. Söz konusu araçlar ağlar yoluyla toplumu bir ağ toplumuna dönüştürmekte ve bu ağlar ile önemli toplumsal dönüşümleri sağlamaktadır. Yeni medya ile dijital teknolojiye dayalı bir toplum oluştuğundan, toplumsallaşmanın araçları da değişmekte dijital bir toplum oluşmakta, bireylerin ve toplumun düşünce biçimleri değişmektedir. Yeni medya ortamlarıyla ortaya çıkan yeni toplumsallaşma biçiminin hızlı bilgi paylaşımı ve karşılıklı etkileşim açısından önemli imkanlar sağladığı ancak yüz yüze iletişim, dokunma ve hissetme kültürüne dayalı ilişki kurma biçimleri açısından eksik ve başarısız bir toplumsallaşmaya neden olduğu ve toplumsal olarak önemli sorunlar yarattığı göze çarpmaktadır. Yeni medya toplumsallaşmasının doğurduğu en önemli sorun olarak yabancılaşmış bir toplum yapısı dikkat çekmekte olup sosyalleşme alanında toplumsallaşmaktan daha çok yalnızlaşan ve bireyselleşen bir toplumun varlığı dikkat çekmektedir. Baudrillard’a göre üretim düzeninin yerini tüketim düzeninin almasıyla simülasyon evrenine girilmiştir. Simülasyon evreninde her şey simülakra dönüşmüş böylece insanlar gerçeklik ilkesinin mevcut olduğu zamanlardaki toplumsal hedeflerden koparak, hayallerini, ütopyalarını kaybetmişlerdir ve kendileri de simülasyonun bir parçası olarak kendilerinin ötesine geçerek, görünüme başka bir deyişle simülakra dönüşmüşlerdir. Hayallerin ve toplumsal ideallerin sonlandığı, herkesin yalnızlaştığı, bireysel değerlerin hâkim olduğu bir evrende hapsolan insanlar, maddi olarak kayıp yaşamamak ve günlük yaşamlarında var oluşlarını ya da kimlik sahibi olmayı yine sistemin istediği şekilde başka bir deyişle tüketim temelinde devam ettirmek zorunda kalmışlardır. Sistemin oluşturduğu değer ve ahlak sistemi temelinde kod üzerinden işlemselleşen insan kısaca simülasyon evreninde sistemin devamlılığını sağlayan bir göstergeye dönüşmüştür. Baudrillard’a göre kitle iletişim araçlarının tek görevi simülasyon üretmektir. Mevcut gerçekliği yok ederek yerine kendi gerçeklerini koyarak aslında iletişim sürecini gerçeğin yerini alan bir modele dönüşmüştür.

Keywords

Abstract

New media with multimedia features express the communication possibilities made through the internet and provide a discontinuous and uninterrupted communication by eliminating the monologue structure shown by the traditional media. In this context, it is seen that the new media, as a tool that provides the opportunity to reach everyone, has turned into an important and alternative media tool. This importance has caused the new media to be positioned as the fourth force of democracy after the legislature, executive and judiciary. As a concept that diversifies the ways of participation in political, economic and social life, new media draws attention as a tool that provides important digital opportunities that will enable individuals to easily enter every aspect of social life. This tool creates an important and new public space and creates new environments for communication. New media environments such as the internet, social media and various social networks change both the forms and quality of social relations, and in this context, they stand out as important tools that reshape social life. These tools transform society into a network society through networks and provide important social transformations with these networks. As a society based on digital technology is formed with new media, the tools of socialization are also changing, a digital society is formed, and the way of thinking of individuals and society is changing. New media environments such as social media and various social networks change both the forms and quality of social relations, and in this context, they stand out as important tools that reshape social life. These tools transform society into a network society through networks and provide important social transformations with these networks. As a society based on digital technology is formed with new media, the tools of socialization are also changing, a digital society is formed, and the way of thinking of individuals and society is changing. New media environments such as social media and various social networks change both the forms and quality of social relations, and in this context, they stand out as important tools that reshape social life. These tools transform society into a network society through networks and provide important social transformations with these networks. As a society based on digital technology is formed with new media, the tools of socialization are also changing, a digital society is formed, and the way of thinking of individuals and society is changing. It is striking that the new form of socialization that emerged with the new media environments provides important opportunities in terms of rapid information sharing and mutual interaction, but it causes an incomplete and unsuccessful socialization in terms of face-to-face communication, forms of relationship based on touch and feeling culture, and creates socially important problems. An alienated social structure draws attention as the most important problem caused by the new media socialization, and the existence of a society that is more isolated and individualized than socialization in the field of socialization draws attention. According to Baudrillard, the simulation universe was entered when the consumption order replaced the production order. In the simulation universe, everything has turned into a simulacrum, so that people have lost their dreams and utopias by breaking away from the social goals of the times when the reality principle was present, and they themselves have gone beyond themselves as a part of the simulation and turned into a view, in other words, a simulacrum. People trapped in a universe where dreams and social ideals are over, where everyone is alone and where individual values ​​are dominant, had to not experience financial loss and continue their existence or identity in their daily lives as desired by the system, in other words, on the basis of consumption. they have transformed into appearance, in other words, simulacra. People trapped in a universe where dreams and social ideals are over, where everyone is alone and where individual values ​​are dominant, had to not experience financial loss and continue their existence or identity in their daily lives as desired by the system, in other words, on the basis of consumption. they have transformed into appearance, in other words, simulacra. People trapped in a universe where dreams and social ideals are over, where everyone is alone and where individual values ​​are dominant, had to not experience financial loss and continue their existence or identity in their daily lives as desired by the system, in other words, on the basis of consumption. On the basis of the value and moral system created by the system, the human, who has become operational through the code, has briefly turned into an indicator that ensures the continuity of the system in the simulation universe. According to Baudrillard, the only task of mass media is to produce simulations. By destroying the existing reality and replacing it with its own realities, it has actually transformed the communication process into a model that replaces reality.

Keywords