Türkiye’de Bölgesel Düzeyde İşsizlik Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: Yaş Ve Cinsiyet Asimetrisi Var Mı?

Author:

Year-Number: 2022-62
Number of pages: 1484-1493
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşsizlik ve büyüme arasındaki ilişkinin analiz edilmesi üretkenlik artışlarındaki farklılığı açıklamada önem arz etmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalara bakıldığında, Okun Yasası olarak da bilinen işsizlik ve büyüme arasındaki negatif ilişki birçok araştırmacı tarafından kanıtlandığı fakat işsizliğin ekonomik büyümeyle olan ilişkisinde aynı ülke içinde bölge, cinsiyet, yaş gibi faktörlerin yaratabileceği farklılıklar üzerinde çok az durulduğu görülmektedir. Söz konusu faktörlerin oluşturacağı asimetrik bir yapı da politika yapıcılarının tek düze uygulamalar yerine ilgili faktörlere göre politika üretmeleri ve verimli sonuçlar alınması açısından önemli olacaktır.

Bu çalışmanın amacı, farklı yaş grupları ve cinsiyet dikkate alınarak işsizlik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Türkiye'de İBBS Düzey-2 bölgeleri açısından araştırmaktır. Çalışmada, Okun yasasının geçerliliği araştırılırken farklı yaş grupları ve cinsiyet dikkate alınarak ekonomik büyümenin işsizlik üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu doğrultuda 2004-2020 dönemi için dinamik bir panel veri analizi yöntemi Sistem GMM kullanılarak yapılan katsayı tahminleriyle işsizlik ve ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişkinin ve Okun yasasının geçerli olduğu görülmektedir.  Yaşa göre genç işsizliğin ekonomik dalgalanmalara daha fazla duyarlılık gösterdiği, genç işsizler arasında da erkek işsizlerin daha duyarlı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Erkek işsizlerin kadın işsizlere göre dalgalanmalardan daha çok etkilendiği görülmektedir. Bu nedenle asimetrik bir yapının olduğu, uygulanacak politikaların yaş ve cinsiyete göre şekillendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.  

 

Keywords

Abstract

Analyzing the relationship between unemployment and growth is important in explaining the difference in productivity increases. In reviewing literature that conducted in this direction, it is seen that the negative relationship between unemployment and growth, also known as Okun's Law, has been proven by many researchers, but the disparities that can be created by factors such as region, gender, age in the relationship between unemployment and economic growth within the same country are seen very little. An asymmetrical structure created by these factors will also be important for policy makers to produce policies based on relevant factors instead of uniform applications, and to get productive results.

The aim of this study is to investigate the relationship between unemployment and economic growth in terms of NUTS Level-2 regions in Turkey, taking into account different age groups and gender. In the study, the effect of economic growth on unemployment is examined by considering different age groups and gender while investigating the validity of Okun's law. In this direction, by the coefficient estimates made using a dynamic panel data analysis method System GMM, it is seen that there is a negative relationship between unemployment and economic growth and Okun's law is valid for the 2004-2020 period. It is concluded that according to age, youth unemployment is more sensitive to economic fluctuations, and male unemployed are more sensitive among young unemployed. It is seen that the male unemployed are more affected by the fluctuations than the female unemployed. For this reason, it is concluded that there is an asymmetrical structure and the policies to be implemented should be shaped according to age and gender.

Keywords