Estetik Dinlemenin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-62
Number of pages: 1291-1301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dinleme; işitme, işitilenleri anlama, anlaşılanları geçmiş yaşantılarla zihinde anlamlandırma ve bu işitilenlere cevap bulmayı içeren bir süreçtir. Dinleme, kulağa gelen sesleri işitme demek değildir. Dinleme kişinin kendi isteğiyle kulağına gelen birçok sesten işine yarayanların alınması, algılanması ve anlamlandırılmasıdır. İşitme ise kişinin dışarıdan gelen bütün sesleri duyabilme becerisidir. Bireyin dinleme amacına göre dinleme türleri şöyle sınıflandırılabilir: Ayırt edici dinleme, estetik dinleme, takip edici dinleme, eleştirel dinleme, seçici dinleme ve diyalog kurmaya dayalı dinleme. Bu dinleme türlerinden biri olan estetik dinleme; haz almak, eğlenmek ve rahatlamak için yapılan dinleme türüdür.

Çalışmanın amacı: Bu araştırma, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerinde estetik dinleme eğitiminin etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu Karabük ili Yenice ilçesinde bir ilkokulda 4. Sınıf öğrencilerinden yansız atama yoluyla seçilen 28 öğrenci oluşturmaktadır. Deney ve kontrol gurubunun her biri 14 öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Deney grubundaki öğrencilere estetik dinleme eğitimi, kontrol grubundaki öğrencilere ise geleneksel yönteme (mevcut programa) uygun olarak dinleme eğitimi verilmiştir. Araştırma 8 hafta devam etmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Mann-Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin dinleme becerilerinden aldıkları puanlar karşılaştırılmış, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

Önemli Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında estetik dinlemenin öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmede etkili olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Listening; is a process that includes hearing understanding Listening does not mean hearing the sounds that come to the ear. what is heard, interpreting what is understood in the mind with past experiences and finding answers to these heard. Listening is the taking, perceiving and making sense of the sounds that are useful to the person from the sounds that come to his ears voluntarily. Hearing is the ability of a person to hear all sounds coming from outside. According to the listening purpose of the individual, listening types can be classified as follows: distinctive listening, aesthetic listening, follower listening, critical listening, selective listening and dialogue-based listening. Aesthetic listening, which is one of these listening styles; It is a type of listening for pleasure, fun and relaxation.

Purpose of study: This study was conducted to examine the effect of aesthetic listening training on the listening skills of primary school 4th grade students.

Design/Methodology/Approach: The study group of the study consists of 28 students who were chosen from the 4th grade students in a primary school in Yenice district of Karabük province through unbiased assignment. Each of the experimental and control groups was composed of 14 students. In the research, quasi-experimental model with pretest-posttest control group was used. Aesthetic listening training was given to the students in the experimental group, and the listening training was given to the students in the control group in accordance with the traditional method (current program). The research continued for 8 weeks. Mann-Whitney U Test and Wilcoxon Signed Ranks Test were used to analyze the data obtained in the study.

Findings: As a result of the study, the scores of the students in the experimental and control groups were compared, and it was found that there was a significant difference in favor of the experimental group.

Highlights: In the light of the findings obtained from the research, it can be said that aesthetic listening is effective in improving students' stening skills.

Keywords