Estetik Dinlemenin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerine Etkisi

Author :  

Year-Number: 2022-62
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-31 13:56:47.0
Language : İngilizce
Konu : Sınıf Eğitimi
Number of pages: 1291-1301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dinleme; işitme, işitilenleri anlama, anlaşılanları geçmiş yaşantılarla zihinde anlamlandırma ve bu işitilenlere cevap bulmayı içeren bir süreçtir. Dinleme, kulağa gelen sesleri işitme demek değildir. Dinleme kişinin kendi isteğiyle kulağına gelen birçok sesten işine yarayanların alınması, algılanması ve anlamlandırılmasıdır. İşitme ise kişinin dışarıdan gelen bütün sesleri duyabilme becerisidir. Bireyin dinleme amacına göre dinleme türleri şöyle sınıflandırılabilir: Ayırt edici dinleme, estetik dinleme, takip edici dinleme, eleştirel dinleme, seçici dinleme ve diyalog kurmaya dayalı dinleme. Bu dinleme türlerinden biri olan estetik dinleme; haz almak, eğlenmek ve rahatlamak için yapılan dinleme türüdür.

Çalışmanın amacı: Bu araştırma, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerinde estetik dinleme eğitiminin etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu Karabük ili Yenice ilçesinde bir ilkokulda 4. Sınıf öğrencilerinden yansız atama yoluyla seçilen 28 öğrenci oluşturmaktadır. Deney ve kontrol gurubunun her biri 14 öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Deney grubundaki öğrencilere estetik dinleme eğitimi, kontrol grubundaki öğrencilere ise geleneksel yönteme (mevcut programa) uygun olarak dinleme eğitimi verilmiştir. Araştırma 8 hafta devam etmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Mann-Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin dinleme becerilerinden aldıkları puanlar karşılaştırılmış, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

Önemli Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında estetik dinlemenin öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmede etkili olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Listening; is a process that includes hearing understanding Listening does not mean hearing the sounds that come to the ear. what is heard, interpreting what is understood in the mind with past experiences and finding answers to these heard. Listening is the taking, perceiving and making sense of the sounds that are useful to the person from the sounds that come to his ears voluntarily. Hearing is the ability of a person to hear all sounds coming from outside. According to the listening purpose of the individual, listening types can be classified as follows: distinctive listening, aesthetic listening, follower listening, critical listening, selective listening and dialogue-based listening. Aesthetic listening, which is one of these listening styles; It is a type of listening for pleasure, fun and relaxation.

Purpose of study: This study was conducted to examine the effect of aesthetic listening training on the listening skills of primary school 4th grade students.

Design/Methodology/Approach: The study group of the study consists of 28 students who were chosen from the 4th grade students in a primary school in Yenice district of Karabük province through unbiased assignment. Each of the experimental and control groups was composed of 14 students. In the research, quasi-experimental model with pretest-posttest control group was used. Aesthetic listening training was given to the students in the experimental group, and the listening training was given to the students in the control group in accordance with the traditional method (current program). The research continued for 8 weeks. Mann-Whitney U Test and Wilcoxon Signed Ranks Test were used to analyze the data obtained in the study.

Findings: As a result of the study, the scores of the students in the experimental and control groups were compared, and it was found that there was a significant difference in favor of the experimental group.

Highlights: In the light of the findings obtained from the research, it can be said that aesthetic listening is effective in improving students' stening skills.

Keywords


 • 1. Aksu, D. (2013). Bütünleştirici dinleme modeli uygulamalarının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • 2. Akyol, H. (2016). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

 • 3. Atila, B. A. (2018). Ceza infaz kurumlarında uygulanan eğitim-iyileştirme faaliyetlerinde tartışma türleri kullanımının hükümlü/tutukluların dinleme becerisi üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

 • 4. Aytan, T. (2011). Aktif öğrenme tekniklerinin dinleme becerisi üzerindeki etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

 • 5. Büyüköztürk, Ş. (2011). Deneysel desenler öntest- sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • 6. Calp, M. (2005). Özel öğretim alanı olarak Türkçe öğretimi. Konya: Eğitim Kitabevi Yayıncılık.

 • 7. Cemiloğlu, M. (2005). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Bursa: Alfa Yayınları.

 • 8. Choi J., & Sojer T. (2016). Aesthetic education: A Korean and an Austrian perspective. Current Issues in Comparative Education (CICE), 19(1), 63-75.

 • 9. Ciğerci, M. F. (2015). İlkokul dördüncü sınıf Türkçe dersinde dinleme becerilerinin geliştirilmesinde dijital hikâyelerin kullanılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 • 10. Coşkun İ., & Yılmaz M. (2018). Dinleme eğitimi. M. Yılmaz (Ed.) Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi içinde (s.128). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • 11. Çakır, A. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde video kullanımının dinleme becerisine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

 • 12. Çifçi, M. (2001). Dinleme Eğitimi ve Dinlemeyi Etkileyen Faktörler. Afyon KocatepeÜniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2):165-177.

 • 13. Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

 • 14. Doğan, B. (2017). Strateji temelli dinleme etkinliklerinin yedinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerisiyle strateji kullanma düzeyine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

 • 15. Doğan, Y. (2007). İlköğretim ikinci kademede dil becerisi olarak dinlemeyi geliştirme çalışmaları (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • 16. Doğan, Y. (2011). Dinleme eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • 17. Dundar, E. (2018). ELVES tekniğinin 5. sınıf öğrencilerinin dinlemeye yönelik tutumlarına ve dinleme başarılarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

 • 18. Fidan, M. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Türkçe dersinde kullandıkları dinleme stratejilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

 • 19. Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi ve yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • 20. Juslin P. N. (2013). From every day emotions to aesthetice motions: towards a unified theory of musical emotions. Physics of Life Reviews, 10, 235–266.

 • 21. Karabacak, E. (2014). Seçici dinleme eğitiminin 6. sınıf öğrencilerinin dinleme becerisi üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

 • 22. Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.

 • 23. Kaya, D. (2018). Dinleme eğitimi. Muamber Yılmaz (Ed.) Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi içinde (s.17-40). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • 24. Keleş, E. (2013). Dinleme öncesi ve dinleme sonrası verilen soruların 5. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

 • 25. Kılınç, K. (2015). Aktif öğrenme tekniklerinin 4. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerisine yönelik tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

 • 26. Kırbaş, A. (2010). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerini geliştirmesine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

 • 27. Kocaadam, D. (2011). Not alarak dinleme eğitiminin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin dinleme becerisi üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • 28. Kornysheva, K., Cramon D. Y., & Jacobsen T. (2010). Tuning-in to the beat: Aesthetic appreciation of musical rhythms correlates with a premotor activity boost. Human Brain Mapping, 31, 48–64.

 • 29. Mackay, I. (1997). Dinleme becerisi. (Çeviri: Aksu Bora ve Onur Cançolak). Ankara: İlknur Kültür ve Sanat Ürünleri Ltd. Şti.

 • 30. MEB. (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

 • 31. Melanlıoğlu, D. (2011). Üstbiliş strateji eğitiminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • 32. Müller, M., Hofel, L., Brattico E., & Jacobsen T. (2010). Aesthetic judgments of music in experts and laypersons — An erp study. International Journal of Psychophysiology, 76, 40-51.

 • 33. Özbay, M. (2005). Bir dil becerisi olarak dinleme eğitimi. Ankara: Akçağ Yayınları.

 • 34. Özbay, M. (2005). Bir dil becerisi olarak dinleme eğitimi. Ankara: Akçağ Yayınları.

 • 35. Özbay, M. (2012). Anlama teknikleri II dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap Yayınları.

 • 36. Paul, P. M. (2008). Using verbal reports to ınvestigate children's aesthetic experiences with music. Journal of Music Therapy, XLV (4), 427-442.

 • 37. Pilonieta P., & Hancock S. D. (2012). Negotiating first graders’ reading stance: the relationship between their efferent and aesthetic connections and their reading comprehension. Current Issues In Educatıon. 15 (2), 1-10. ISSN: 1099-839X.

 • 38. Reybrouck, M., Vuust, P., & Brattico E. (2018). Brain connectivity networks and the aesthetic experience of music. Brain Sci., 8, 107. DOI:10.3390/brainsci8060107.

 • 39. Shih Y. H. (2018). Aesthetic education for young children in Taiwan: importance and purpose. International Education Studies, 11(10), 91-95.

 • 40. Taşkaya, S. M. (2014). Dinleme eğitimi. M. Yılmaz (Ed.) Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi, 47- 48. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • 41. Tayşi, E. K. (2014). Öğrenme stiline dayalı eğitimin ortaokul öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine ve dinlemeye yönelik tutuma etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • 42. Tompkins, G. E. (2009). Language arts patterns of practice. (7 th. ed.). Pearson Education, NJ: Upper Saddle River.

 • 43. Tüzel, S. (2014). Dinleme eğitimi. M. Yılmaz (Ed.), Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi içinde (s.17-40). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • 44. Umagan, S. (2007). Dinleme eğitimi. A. Kırkkılıç, H. Akyol (Ed.) İlköğretimde Türkçe öğretimi içinde (s.149-163). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • 45. Wilson, S. J., Wales R. J., & Pattison, P. (1997). The representation of tonality and meter in children aged 7 and 9. Journal of Experimental Child Psychology, 64, 42–66.

 • 46. Yalçın, A. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.

 • 47. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • 48. Yıldırım, H. (2007). İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin dinleme becerileri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

 • 49. Yıldırım, K. (2010). İşbirlikli öğrenme yönteminin okumaya ilişkin bazı değişkenler üzerindeki etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci-veli görüşleri (Yayımlanmamış doktora tezi).Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • 50. Yıldız, H. H. (2017). İlköğretim 4.sınıf Türkçe ders kitabı. Ankara: Doku Yayıncılık.

 • 51. Yıldız, N. (2015). Dinleme stratejileri öğretiminin beşinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

                                                                                                    
 • Article Statistics