Ortaokullarda Karşılaşılan Akran Zorbalığı ve Akran Zorbalığına Karşı Öğretmen Görüşleri

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 1176-1183
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akran zorbalığı tüm dünyadaki okulların en sık karşı karşıya geldiği problemlerin başında gelmektedir. Bunun yanı sıra akran zorbalığı hem zorba hem de kurban olan çocukların bütün hayatını olumsuz etkileyebilecek özgüven eksikliği, depresyon, kaygı, dışlanma, yalnızlık ve korku gibi problemlere yol açabilir. Bu araştırmanın amacı ortaokul düzeyinde öğrencilerin yaşadığı akran zorbalığını, zorbalığa neden olan faktörleri, öğretmenlerin zorbalıkla baş ederken izledikleri yolu, bu konudaki önerilerini ve görüşlerini incelemektir. Araştırmaya 2021-2022 eğitim öğretim yılında Samsun ilinin Ladik ilçesinde ortaokullarda görev yapan 12 öğretmen katılmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak elde edilmiş ve betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Verilerden elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılan tüm öğretmenler çalıştıkları kurumda akran zorbalığı ile karşılaşmaktadır.  Ortaokullarda daha çok daha lakap takma, alay etme, küçümseme, dışlama, psikolojik baskı uygulama, saç çekme, tekme atma, itme, vurma gibi zorbalıkların görüldüğü tespit edilmiştir. Katılımcılar ortaokullarda akran zorbalığına ailesel ve çevresel faktörlerin, teknolojinin, öğrencilerin dikkat çekme isteğinin, ergenlik döneminin ve sosyo-ekonomik farklılıkların neden olduğunu belirtmişlerdir. Bu araştırmaya katılan öğretmenlerin akran zorbalığı ile karşılaştıklarında öğrenciyi uyardıkları, birebir görüşme yaptıkları, buna sebep olan etkenleri araştırdıkları ve öğrencileri psikolojik danışmana yönlendirdikleri tespit edilmiştir. Katılımcılar akran zorbalığını önlemek için aile eğitimleri düzenlenmesini, okul rehberlik servisinin daha aktif olmasını ve öğrencileri sosyal aktivitelere yönlendirmeyi önermişlerdir.  Araştırma sonucunda elde edilen veriler daha önce yapılan çalışmaların ışığında tartışılarak değerlendirilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Peer bullying is one of the most common problems faced by schools all over the world. Besides, peer bullying can cause problems such as lack of self-confidence, depression, anxiety, social exclusion, loneliness and fear, which can negatively influence the whole life of both bully and victim student. The purpose of this research is to study the peer bullying of secondary school students, the factors that cause bullying, the ways teachers deal with bullying, their suggestions and opinions on this subject. For that purpose, this research was carried out with 12 teachers working at the schools in Samsun, Ladik in the 2021-2022 academic year. This study is a qualitative research and data were obtained by preparing a semi-structured interview form and analyzed by descriptive analysis method. According to the results, all the teachers participating in this research encounter peer bullying at their schools. It has been detected that bullying such as nicknaming, mocking, condescending, social exclusion, psychological pressure, hair pulling, kicking, pushing and hitting is more common at secondary schools. Participants pointed out that environmental factors, technology, attention-seeking, adolescence period and socio-economic differences caused peer bullying at secondary schools. It was found out that teachers participating in this research warned students when they encountered peer bullying, had one on one interviews, investigated the factors that caused it and applied to psychological counselor. The participants suggested organizing family trainings, making school counseling service more active and directing students to social activities to prevent peer bullying. The data obtained from this research were evaluated and discussed in the light of previous studies.

Keywords