Ergenler İçin Yıkıcı Davranış Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Author:

Year-Number: 2022-58
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-03 18:24:18.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 808-815
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada “Ergenler İçin Yıkıcı Davranış Ölçeği- EYDÖ(Disruptive Behavior Scale for Adolescents (DISBA))”nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi liselere devam eden 15-18 yaş aralığında 588 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanan öğrencilere ve ailelerine ait demografik bilgileri elde etmek amacıyla Genel Bilgi Formu ve öğrencilerin yıkıcı davranışlarını değerlendirmek için Ergenler İçin Yıkıcı Davranış Ölçeği (Disruptive Behavior Scale for Adolescents (DISBA)) kullanılmıştır.

Araştırmada ölçeğin geçerlilik çalışmaları kapsamında kapsam geçerliği ve yapı geçerliği, güvenirlik kapsamında Cronbach Alfa (α) katsayısı hesaplanmıştır. Güvenirlik kapsamında Cronbach alfa katsayısı tüm ölçek için 0,97 bulunmuştur. Türkçe’ye uyarlama süreci sonrasında ölçek 29 maddeden ve agresif okul davranışı, sınıfa meydan okuma, okulun önemsizliği ve otoriteye meydan okuma olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0 en yüksek puan 87’dir. Ergenler İçin Yıkıcı Davranış Ölçeği; 15-18 yaş aralığındaki ergenlerin yıkıcı davranışlarını değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to conduct the validity and reliability study of the "Disruptive Behavior Scale for Adolescents" (DIBSA). The study group of the research consisted of 588 students who  go to high schools every day  between the ages of 15-18, which affiliated to Osmaniye Provincial Directorate of National Education in the 2020-2021 academic year. In the study, the General Information Form was used to obtain demographic information about the students and their families prepared by the researcher, and the DISBA was used to evaluate the destructive behaviors of the students.

In the study, content validity and construct validity were calculated within the scope of validity studies of the scale, and coefficient of Cronbach Alpha was calculated within the scope of reliability. Within the scope of reliability, the coefficient of Cronbach's alpha was found to be 0.97 for the whole scale. After the adaptation process into Turkish, the scale consists of 29 items and four sub-dimensions for as aggressive school behavior, challenging to class, the insignificance of the school, and challenging to authority. The lowest point that can be taken from the scale is 0, and the highest point is 87. Disruptive Behavior Scale for Adolescents; it has been concluded that it is a valid and reliable scale that can be used to evaluate the disruptive behaviors of adolescents between the ages of 15-18.

Keywords