Pandemi Sürecinde Velilerin Çevrimiçi Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri

Author:

Number of pages: 612-616
Year-Number: 2022-57

Abstract

Amaç: Bu araştırma, bir devlet üniversitesinde öğrenim gören hemşirelik ve sosyal hizmetler bölümü öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini 375 hemşirelik ve sosyal hizmetler öğrencisi oluşturmuştur. Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmanın verilerini toplamak için Demografik Bilgi Formu ve Ruhsal Hastalıklara İnanç Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlar Ölçeği toplam puanı 48.04 (±SD:16.04) idi. Toplam puan bölüme (t=4.556; p=0.00), kayıt yılına (F=3.231; p=0.02) ve kayıt durumuna (t=1.957; 0.05) göre farklılık göstermiştir. Hemşirelik öğrencilerinde vücut kitle indeksi (VKİ) ile yaş (t=2.069; p=0.04; %95CI [.07- 2.84]) arasında ilişki bulunmuş, ancak sosyal hizmetler bölümü öğrencilerinde VKİ ile yaş arasında ilişki bulunmamıştır (t=-. 339; p=0.74; 95%CI [- 1.46- 2.06]).
Sonuç: Sonuç olarak öğrencilerin ruhsal hastalığa yönelik inançları orta düzeyde bulunmuştur. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inançları sosyal hizmetler bölümü öğrencilerine göre daha yüksektir.

Keywords

Abstract

Purpose: This descriptive study was conducted to determine the beliefs towards mental illness of nursing and social services students at a public university.
Method: The sample of the study consisted of 375 nursing and social services students. Demographic Information Form and Belief to Mental Illness Scale were used to collect the data for this descriptive study.
Findings: The total score of the Beliefs Toward Mental Illness Scale was 48.04 (±SD:16.04). The total score differed according to department (t=4.556; p=0.00), enrolment year (F=3.231; p=0.02), and enrolment status (t=1.957; 0.05). It was found a relationship between body mass index and age (t=2.069; p=0.04; 95%CI [.07- 2.84]) in nursing students, however, there was not a relationship between BMI and age (t=-. 339; p=0.74; 95%CI [- 1.46- 2.06]) in social services.
Conclusions: As a result, beliefs of students towards mental illness were found moderate. Beliefs of students in the department of nursing towards mental illness are higher than the students in the department of social services.

Keywords