Üniversite Öğrencilerinde Akademik Başarı İle Algılanan Sosyal Desteğin Siberzorbalık Ve Siber Mağduriyet İle İlişkisi

Author:

Year-Number: 2022-58
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-03 18:22:07.0
Language : İngilizce
Konu : Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Number of pages: 656-664
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde akademik başarı ve algılanan sosyal desteğin siber zorbalık (SZ) ve siber mağduriyet (SM) ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini 550 üniversite öğrencisi oluşturdu.Her bir katılımcı Üniversite Öğrencileri için Revize Siber Zorbalık Envanteri, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve sosyodemografik formunu doldurmuştur. Katılımcıların SZ ve SM puanları ile aile ve arkadaştan algılanan sosyal destek alt ölçek puanları arasında negatif yönde ilişki saptandı (sırasıyla r=-.23, r=-.12, r=-.23 ve r=-.34). Katılımcıların genel not ortalamları ile SZ ve SM puanları arasında negatif yönde korelasyon saptandı (sırasıyla r=-.38 ve r=-.52). Üniversite öğrencilerinde algılanan düşük sosyal destek ve düşük akademik başarı düzeyi hem SM hem de SZ ile ilişkili olabilir.

Keywords

Abstract

This study aimed to investigate the relationship of academic achievement and perceived social support with cyberbullying (CB) and cybervictimization (CV) in university students. 550 university students completed the Revised Cyberbullying Inventory for University Students (RCBI), Multidimensional Scale for Perceived Social Support (MSPSS), and a sociodemographic form. CB and CV scores were negatively correlated with MSPSS' family and friends subscale scores (r=-.23, r=-.12, r=-.23, and r=-.34, respectively). GPA level was negatively correlated with CB and CV scores (r=-.38 and r=-.52, respectively). Low perceived social support and low academic achievement level may be related to both CB and CV in university students.

Keywords