Stratejik Not Almanın 6. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-58
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-03 18:22:49.0
Language : İngilizce
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 665-673
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada 6. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede stratejik not alma yönteminin etkisi incelenmiştir. Araştırma Bartın il merkezindeki bir ortaokulda 6. sınıf düzeyinde yansız atama yoluyla seçilen 38 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırma deney ve kontrol gruplarıyla yürütülmüştür. Her iki grupta da 19 öğrenci bulunmaktadır. Deney grubuna stratejik not alma yöntemi kullanılarak okuma eğitimi verilmiştir. Kontrol grubuna ise geleneksel yöntemle okuma eğitimi verilmiştir. Araştırmada 6 hafta devam etmiştir. Araştırmada öntest ve son test değerlendirmesi 2 hafta, okuma eğitimi uygulaması ise 4 hafta sürmüştür. Deney gurubu öğrencilerine haftada 4 saat olmak üzere toplam 16 saat stratejik not alma yöntemiyle okuma eğitimi verilmiştir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Okuduğunu Anlama Değerlendirme Rubriği” kullanılmıştır. Her metinle ilgili 5 adet okuduğunu anlama sorusu hazırlanmıştır. Soruların hazırlanmasında uzman görüşü alınmıştır. Araştırmada kullanılan tüm metinler Talim Terbiye Kurulu Başkanlığından onaylı 6. sınıf Türkçe Ders kitabından seçilmiştir. Araştırmada öğrencilerin uygulama öncesi okuduğunu anlama becerilerini ölçmek için 6. Türkçe ders kitabından seçilen “Velcro-Cırt Cırt”, öğrencilerin uygulama sonrası okuma becerilerini ölçmek için ise “Benim Arkadaşım, Öğretmenim Olun” metinleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde bağımlı ve bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin okuduğunu anlamadan aldıkları puanlar karşılaştırılmış ve deney grubu lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. Bu durumda 6. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede stratejik not alma yönteminin etkili olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

ABSTRACT In this study, the effect of the strategic note-taking method on improving the reading comprehension skills of 6th grade students was examined. The research was carried out on 38 students who were selected through impartial assignment at the 6th grade level in a secondary school in the city center of Bartın. The research was carried out with experimental and control groups. There were 19 students in both groups. Reading training was given to the experimental group by using the strategic note-taking method. The control group was given reading training with the traditional method. The study continued for 6 weeks. In the study, pretest and posttest evaluation lasted 2 weeks, and the application of reading training lasted 4 weeks. Experimental group students were given reading training with the strategic note-taking method for a total of 16 hours, 4 hours a week. A quasi-experimental model with pretest-posttest control group was used in the research.“Reading Comprehension Evaluation Rubric” was used as data collection tool. 5 reading comprehension questions related to each text were prepared. Expert opinion was taken in the preparation of the questions.All texts used in the research were selected from the 6th grade Turkish textbook approved by the Board of Education. In the research, "Velcro-Cırt Cırt" text selected from the 6th Turkish textbook was used to measure the reading comprehension skills of the students before the application, and "Be My Friend, Be My Teacher" text was used to measure the reading skills of the students after the application. Dependent and independent groups t-test was used in the analysis of the data obtained in the research. As a result of the research, the scores that the experimental and the control group students got in reading comprehension were compared and a significant difference was observed in favor of the experimental group. In this case, it can be said that the strategic note-taking method is effective in improving the reading comprehension skills of 6th grade students.

Keywords