Eğitim Araştırmalarında Konu Jigsaw Tekniğinin Uygulanması

Author:

Number of pages: 411-416
Year-Number: 2022-56

Abstract

Bu çalışmanın amacı araştırmacıların derslerinde İşbirlikli konu jigsaw tekniğinin doğru uygulanabilirliğini sağlamaya yöneliktir. Çalışmada önce İşbirlikli model hakkında genel bir literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra işbirlikli öğrenme modelinin derslerde en sık kullanılan yöntemlerine yer verilmiştir. İşbirlikli yöntemler arasında en çok kullanılan Jigsaw yönteminde kullanılan tekniklerden söz edilmiştir. Bu tekniklerin ne ölçüde kullanıldığına dair bir literatür taraması yapılmıştır. Taramada elde edilen veriler Tablo olarak sunulmuştur. Çalışmada bu tekniklerden işbirlikli konu Jigsaw’ın diğer Jigsaw’lardan farklı yönleri izah edilmiştir. Sonra konu Jigsaw’ın nasıl uygulanacağı üzerinde durulmuştur. Konu jigsaw uygulaması dört basamaktan gerçekleştirilmektedir. Bu basamaklardan ilki işbirlikli öğrenme grupların oluşturulması, ikincisi alt konularının belirlenmesi, üçüncüsü alt konuların birleşimi, dördüncüsü ise uygulanan sınavlardır. Bu basamakların her biri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca araştırmacıların daha iyi anlayabilmeleri için uygulama şematik hale getirilmiştir. Çalışmamızda örnek bir uygulamaya yer verilmiştir. Bu örnek uygulamada neler yapılacağı, konu jigsaw basamakları göz önünde tutularak gerekli bilgiler verilmiştir. Sonuç kısmında araştırmacıların nelere dikkat etmeleri gerektiğinden ayrıntılı olarak söz edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to ensure the correct applicability of the cooperative subject jigsaw technique in the lectures of the researchers. In the study, a general literature review was made about the Cooperative model. Then, the most frequently used methods of cooperative learning model in the lessons are given. The techniques used in the Jigsaw method, which is the most widely used in these methods, are mentioned. A literature review was conducted on the extent to which these techniques were used. The data obtained in the scan are presented as a Table. In the study, the cooperative subject jigsaw, one of these techniques, has been explained in different ways from other jigsaws. Then the subject is focused on how to apply jigsaw. Subject jigsaw application is carried out in four steps. The first of these steps is to create cooperative learning groups, the second is to determine the sub-topics; the third is the combination of the sub-topics and the fourth is the Exams. Each of these steps is explained in detail. In addition, the application has been made schematic so that researchers can understand it better. A sample application is included in our study. In this example application, necessary information is given by considering the jigsaw steps of what to do. In the conclusion part, it is mentioned in detail what the researchers will pay attention to.

Keywords