Niğde İli Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletme Yöneticilerinin Sosyal Sermaye Profilinin Analizi

Author:

Year-Number: 2022-56
Number of pages: 540-560
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yerel ekonomik kalkınmada sosyal sermaye unsuru bileşenleri yardımıyla ülke kalkınmasına destek olmaktadır. Dünya Bankası sosyal sermaye ve ekonomik kalkınma arasında bulunan ilişkiyi “kayıp halka” olarak anlatmaktadır. Sermaye türleri ekonomik büyümeyi belli düzeyde etkilemektedir. Sosyal sermayede düşünceler bireylerden toplumlara, isteklerden kurallara yol alacak şekilde yeni bir düzene göre şekillenmiştir. Sosyal sermaye, bileşenleri yardımıyla ülke kalkınmasına destek olmaktadır. Sosyal güven, normlar ve sosyal ağların iyi ve yüksek oranda olması, gruplar arası gelir dağılımındaki adaletsizliğin azaltılmasında, firmaların iş verimliliğinin artmasında ve maliyetlerinin düşük olmasında, dolayısıyla bölgedeki yatırımların artışından etkileyici bir rol oynamaktadır. Çalışmada, Niğde ilinin Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 64 girişimcinin katılımıyla 30 soruluk anket çalışması yapılmış olup, OSB sosyal sermaye düzeyi araştırılmıştır. Yapılan analiz sonuçları doğrultusunda ankete katılan girişimcilerin Güven Endeks sonuçlarına göre %71,9 oranında yüksek düzeyde çıkmış, Network Endeks sonuçları ise %57,8 oranında orta düzeyde çıkmıştır. Karşılıklı yardımlaşma ve Ortak İş Birliği Endeks sonuçları %57,8 oranında orta düzeydedir. Bu bağlamda, sosyal sermayenin yerel ekonomik kalkınmaya pozitif etkileri; bireylerin güven unsurunu, sosyal ilişkilerini yükseltmek, karşılıklı gruplarla iletişim ve iş halinde bulunmasını sağlamak, dernek, vakıf ve birçok sivil toplum örgütüne katılım oluşturarak yerel kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Keywords

Abstract

Social capital supports the development of the country with the help of its components of it in local economic development. The World Bank describes the relationship between social capital and economic development as the "missing link". Types of capital affect economic growth to a certain extent. In social capital, thoughts have been shaped according to a new order, from individuals to societies, from desires to rules. Social capital supports the development of the country with the help of its components. The good and high level of social trust, norms, and social networks play an impressive role in reducing the inequality in income distribution between groups, increasing the work efficiency of companies, and lowering their costs, thus increasing the investments in the region. In the study, a 30-question survey was conducted with the participation of 64 entrepreneurs in the Organized Industrial Site (OIS) of Niğde province, and the social capital level of the OIS was investigated. In line with the results of the analysis, the Confidence Index results of the entrepreneurs participating in the survey were at a high level by 71.9%, while the Network Index results were at a medium level with a rate of 57.8%. Mutual Assistance and Joint Cooperation Index results are at a medium level with a rate of 57.8%. In this context, the positive effects of social capital on local economic development; to increase the trust and social relations of individuals, to ensure that they are in communication and business with mutual groups, to contribute to local development by participating in associations, foundations, and many non-governmental organizations.

Keywords