Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Number of pages: 471-480
Year-Number: 2022-56

Abstract

Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitim sürecinde ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık düzeyleri çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Bu genel amaç ile birlikte, ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık düzeyleri; cinsiyet, mesleki kıdem, branş ve mezuniyet durumları değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Bu bakımdan bu araştırma betimsel nitelikli nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Araştırmanın örneklem grubunu, 2020-2021 eğitim - öğretim yılında Zonguldak ili Merkez, Kilimli ve Kozlu ilçelerindeki ortaokullarda görev yapan 399 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi oluşturulurken kolay ulaşılabilir/elverişli örneklem yöntemi seçilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgiler Formu” ile “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi için frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (X̄)ve standart sapma (SS) kullanılmıştır. Nedensel karşılaştırma deseni için gruplar arası ortalamaların karşılaştırılmasında hangi istatistiklerin kullanacağını belirlemek amacıyla puan dağılımları incelenmiştir. Kolmogrow-Smirnov testi, çarpıklık ve basıklık katsayıları incelendiğinde puan dağılımların normal dağılım sergilemediği görülmektedir. Bundan dolayı uzaktan eğitim sürecinde ortaokul öğretmenlerinin, dijital okuryazarlık düzeylerinin belirlenen demografik özelliklere (cinsiyet, mesleki kıdem, branş, mezuniyet durumu) göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için iki grup ortalamalarının karşılaştırılmasında bağımsız gruplar için Mann-Whitney U Testi, ikiden fazla grup ortalamaları karşılaştırılmasında ise Kruskall Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, uzaktan eğitim sürecinde ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlıkları yüksek düzeyde olduğu, uzaktan eğitim sürecinde ortaokul öğretmenlerinin cinsiyet, mesleki kıdem, branş değişkenleri ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu ve mezuniyet durumu değişkeni ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasında ise anlamlı farklılık olmadığı sonucu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar alan yazın kapsamında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to analyze the digital literacy levels of secondary school teachers in the distance education process according to various variables. With this general purpose, secondary school teachers' digital literacy levels were compared in terms of variables such as gender, professional seniority, branch and graduation status. In this respect, this research is a descriptive causal comparison research. The study group of the research consists of 399 teachers working in secondary schools in the Central, Kilimli and Kozlu districts of Zonguldak province in the 2020-2021 academic year. While creating the sample of the research, the easily accessible/convenient sampling method was chosen. "Personal Information Form" and "Digital Literacy Scale" were used to collect data in the study. Frequency (f), percentage (%), arithmetic mean (X̄) and standard deviation (SD) were used to determine the digital literacy levels of secondary school teachers in the study. For the causal comparison design, score distributions were examined to determine which statistics would be used to compare means between groups. When Kolmogrow-Smirnov test, skewness and kurtosis coefficients are examined, it is seen that the score distributions do not show normal distribution. For this reason, in order to determine whether the digital literacy levels of secondary school teachers in the distance education process differ according to the determined demographic characteristics (gender, professional seniority, branch, graduation status) for independent groups, the Mann-Whitney U Test for comparing the averages of two groups and the Kruskall Wallis Test for comparing the averages of more than two groups. used. As a result of the research, secondary school teachers have a high level of digital literacy in the distance education process, there is a significant difference between the gender, professional seniority, branch variables and digital literacy levels of secondary school teachers in the distance education process, and there is no significant difference between the graduation status variable and digital literacy levels. The results obtained were discussed within the scope of the literature and suggestions were made.

Keywords