Online Okutulan Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Dersinin Psikolojik Danışmaya Yönelik Algılara Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-55
Number of pages: 117-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, pandemi döneminde “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması” dersini online olarak okuyan Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans öğrencilerinin psikolojik danışmaya yönelik algılarını incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2020- 2021 eğitim-öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersini online şekilde okuyan toplam 9 (1 Erkek, 8 Kadın) lisans öğrencisinden oluşturulmuştur. Çalışma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme türlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler gönüllülük ve gizlilik ilkesi dahilinde toplanmış ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Görüşme formunda 5 adet soruya yer verilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde ise betimsel analiz ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Betimsel analiz sonucu ulaşılan temalar, “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersinin online okutulmasının psikolojik danışman adayına katkıları”, “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersinin online okutulmasının psikolojik danışman adayına olumsuz etkileri”, “psikolojik danışman adayının psikolojik danışmaya yönelik kaygıları”, “psikolojik danışman adayının danışma sürecinde kendini değerlendirmesi” ve “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersinin online okutulması nedeniyle kendini psikolojik danışmada yetersiz olarak algılayan meslektaşlarına yönelik önerileri” şeklinde belirlenmiştir. İçerik analizi doğrultusunda bu temalara ait çeşitli kategoriler oluşturularak ulaşılan sonuçlar ilgili literatür temelinde değerlendirilmiş, önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the perceptions of Guidance and Psychological Counseling undergraduate students who read the course "Practice of Individual Counseling" online during the pandemic period. Qualitative research method was used in the research. The study group of the research consisted of a total of 9 (1 Male, 8 Female) undergraduate students who read the Individual Counseling Practice online course at Pamukkale University Faculty of Education in the 2020-2021 academic year. The criterion sampling method, which is one of the purposive sampling types, was used in the selection of the study group. The data were collected in accordance with the principle of voluntariness and confidentiality and were obtained with a semi-structured interview form. There were 5 questions in the interview form. In the analysis of the data, descriptive analysis and content analysis were used. The themes that were reached as a result of the descriptive analysis, "The contributions of online teaching of the Individual Counseling Practice course to the counselor candidate", "The negative effects of the online counseling of the Individual Counseling Practice course on the counselor candidate", "the psychological counselor candidate's concerns about counseling", " self-evaluation of the counselor candidate during the counseling process” and “Suggestions for colleagues who perceive themselves as inadequate in psychological counseling due to the fact that the Individual Counseling Practice course is taught online”. In line with the content analysis, various categories belonging to these themes were created and the results were evaluated on the basis of the relevant literature, and suggestions were included.

Keywords