ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN TARİFELER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-54
Number of pages: 3662-3665
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çevre temizlik vergisi, belediyelerin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa dayanarak topladıkları bir vergi çeşididir. Çevre temizlik vergisi, binalar tarafından tüketilen su miktarı baz alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. Kanuna göre binalar, grup ve derecelere taksim edilmiştir. Tabi olunan grup ve derecelere göre ödenen vergiler farklılık arz etmektedir. Bu çalışma çevre temizlik vergisinin tarife yapısını konu edinmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de uygulanan çevre temizlik vergisini tarihsel süreç içinde değerlendirmek ve mevcut uygulamada yer alan tarife yapısını irdelemektir. Çalışmada doküman tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğleri ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmiştir. Çevre temizlik vergisinin 7 gruba ve 5 dereceye ayrıldığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Environmental cleaning tax is a type of tax collected by municipalities on the basis of Municipal Revenues Law No. 2464. Environmental cleaning tax is calculated based on the amount of water consumed by buildings. According to the law, buildings are divided into groups and degrees. Environmental cleaning tax is paid according to the group and grade. This study deals with the tariff structure of environmental cleaning tax. The aim of this study is to evaluate the environmental cleaning tax applied in Turkey in the historical process and examine the tariff structure contained in the present application. Document research method has been used in the study. In this context, the Municipal Revenues Law No. 2464 and the Municipal Revenues Law General Communiqués have been reviewed in detail. Environmental cleaning tax is divided into 7 groups and 5 degrees.

Keywords