BİREYLERİN EVLİLİKTE ALDATMA PROBLEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author:

Number of pages: 3312-3319
Year-Number: 2021-53

Abstract

Bu çalışmanın amacı toplumun temelini oluşturan aile kurumunun bütünlüğünü olumsuz etkileyen aldatmanın nedenlerine ve önlenmesine yönelik çözüm önerilerine dair evli bireylerin görüşlerini derinlemesine incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma süresince araştırmacılar, “Evlilikte aldatmanın bireylerce tanımı nedir? Aldatmaya neden olan durumlar nelerdir? Aldatmayı engellemek için neler yapılabilir?” sorularına cevap aramıştır. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, yaş, meslek ve yapmış oldukları evlilik sayıları çeşitlilik gösteren 6 kadın ve 6 erkekten oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile elde edilen bilgiler betimleyici bakış açısı doğrultusunda analiz edilmiştir. Yapılan analize göre, katılımcılar evlilikte aldatmayı tanımlarken olumlu ve olumsuz bakış açıları ortaya koymuşlardır. Kadın katılımcıların %90’ı aldatmanın tanımını olumsuz bakış açısı ile yaparken %10’u olumlu bir bakış açısı ile tanımlama yapmıştır. Erkek katılımcıların %67’si olumsuz bakış açısıyla, %33’ü ise olumlu bakış açısıyla tanımlama yapmıştır. Genel olarak evlilikte aldatma, bazı katılımcılara göre ahlâksızlık, saygısızlık olarak tanımlanırken bazılarına göre olağan bir ihtiyaç giderme durumu olarak tanımlanmıştır. Evlilikte aldatmanın nedenleri hakkında görüş bildiren katılımcılar, sevgisizlik, saygısızlık, empati, vicdan ve ilgi yoksunluğu, ilişkide monotonluk, stres ve özgüven eksikliği gibi manevi olgular üzerinde durmuşlardır. Evlilikte aldatmanın önlenmesine yönelik çözüm önerileri ile ilgili soruya verilen yanıtlarda ise eşlerin birbirlerine karşı samimi ve empatiyle davranmaları, sevgi, saygı ve ilgi gösterme, hoşgörülü ve huzurlu bir aile ortamının sağlanması gibi öneriler ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine in depth the views of married individuals on the causes of infidelity, which negatively affects the integrity of the family institution, which forms the basis of the society, and the solutions for its prevention. For this purpose, during the study, the researchers sought answers to these questions “What is the definition of infidelity in marriage by individuals? What are the situations that cause infidelity? What can be done to prevent infidelity?” This study was carried out with the qualitative research method. The study group of the research consists of 6 women and 6 men who differ in ages, professions and the number of marriages they have made. The information obtained by the semi-structured interview method was analyzed in line with the descriptive point of view. According to the analysis, the participants put forward positive and negative perspectives when describing infidelity in marriage. While 90 % of the female participants defined cheating with a negative perspective, 10 % made a positive definition. 67 % of male participants made a negative point of view and 33 % made a positive description. Generally, infidelity or cheating in marriage is defined as immorality and disrespect according to some participants, while it is defined as a normal need fulfillment situation according to others. Participants who expressed their opinions about the causes of infidelity in marriage focused on spiritual phenomena such as lack of love, disrespect, lack of empathy, conscience and interest, monotony in the relationship, stress and lack of self-confidence. In the answers given to the question about the solution proposals for the prevention of infidelity in marriage, suggestions such as treating each other with sincerity and empathy, showing love, respect and interest, and providing a tolerant and peaceful family environment were revealed.

Keywords