TÜRKÇE SÖZLÜK’TE ÖDÜNÇ SÖZCÜKLERİN ANLAM VE SES DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (A MADDE BAŞI)

Author:

Number of pages: 3173-3197
Year-Number: 2021-53

Abstract

Dillerin türlü ilişkileri ve ihtiyaçları doğrultusunda birbirlerinden sözcükler alması son derece doğaldır. Yabancı sözcükler ihtiyaç ölçüsünde kullanılırlar ve anadilde zaman içinde yeni bir karşılığa sahip olabilecekleri gibi mevcut şekil kısmen değişime uğrayarak anadilin söyleşine uygun hâle gelerek de kullanıma devam edebilir. İncelemede, Türkçe Sözlük’teki ödünç sözcüklerin ses ve anlam değişimleri ele alınmıştır. Ödünç sözcüklerdeki değişimlerin bir kural dahilinde olup olmadığı sorgulanmış ve ortaya çıkan sonuçlar tasnif edilerek sunulmuştur. İncelemede A madde başı esas alınmıştır. Yabancı sözcüklerdeki ses değişimleri meydana gelen ses olaylarına göre tablolar şeklinde sunulmuştur. A madde başı ile ortaya konulan yöntemin diğer madde başlarında yapılacak çalışmalara da model olması hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

It is natural for languages to take words from each other in line with their different relationships and needs. Foreign words are used as needed and may have a new response in the native language over time, or the existing form may be partially changed and continue to be used by becoming suitable for the conversation of the native language. In the study, the sound and meaning changes of the borrowed words in the Turkish Dictionary are discussed. It was questioned whether the changes in the loan words were within a rule or not, and the results obtained were classified and presented. In the review, item A was taken as basis. Sound changes in foreign words are presented in tables according to the sound events that occur. The method introduced under item A is aimed to be a model for the studies to be carried out under the other items.

Keywords