FARKLI KUŞAKLARIN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDA TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİNİN ROLÜ

Author:

Number of pages: 3032-3046
Year-Number: 2021-52

Abstract

Tüketici etnosentrizmi kavramının farklı kuşakların satın alma davranışlarında nasıl bir etkisinin olabileceğinin araştırıldığı çalışmada gerekli analizler yapılmış, literatür incelenmiş, kavramsal çerçeveler oluşturulmuş ve hipotezler kurulmuştur. Tüketiciler ülke ekonomisini korumak, işsizliği önlemek amacıyla etnosentrik davranış sergileyerek yabancı menşeili ürün satın almayla ülkelerine karşı oluşabilecek riskleri önlemeyi amaçlarlar. Etnosentrizm eğilimine sahip tüketiciler bu özelliklerinden dolayı yerli ürün bulunmaması hâlinde kültürlerine en yakın, yaşam tarzlarına uygun, tarihsel geçmişlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları ülkelerin ürünlerini tercih ederler. Bundan dolayı tüketicilerin ürünün menşe ülkesini bilmesi ürünün nerede üretildiği hakkında bilgiye sahip olması için oldukça önemlidir. Çalışmanın amacı, farklı kuşakların satın alma davranışlarında etnosentrik açıdan farklı eğilim gösterip göstermediklerinin incelenmesidir. Araştırmada, tüketicilerin etnosentrizm eğilimini ölçmek amacıyla Shimp ve Sharma tarafından geliştirilen ve 4 boyut, 17 maddeden oluşan Cetscale ölçeği kullanılmıştır. Anket çalışması, Kahramanmaraş ilinde yaşayan farklı kuşaklardaki erkek ve kadın tüketicilerden oluşan 300 kişiye uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler güvenilirlik, faktör, frekans, t Testi, Anova testi ve Post Hoc test analizleri ile incelenmiştir.

Keywords

Abstract

In the study in which the effect of the concept of consumer ethnocentrism on the purchasing behaviors of different generations was investigated, necessary analyzes were made, the literature was examined, conceptual frameworks were formed and hypotheses were established. Consumer act ethnocentrically in order to protect the country’s economy and prevent unemployment, consumers display an ethnocentric behavior and aim to prevent the risks that may arise against their countries by purchasing foreign products. Because of these characteristics, consumers with an ethnocentrism tendency prefer the products of the countries that are closest to their culture, suitable for their lifestyles, and where they have not experienced any proplems in their historical past, in the absence of domestic products. Therefore, it is very important for consumers to know the country of origin of the product in order to have information about where the product is produced. The aim of the study is to examine whether different generations show different ethnocentric tendencies in their purchasing behaviors. In the research, the Cetscale scale consisting of 4 dimensions and 17 items, developed by Shimp and Sharma, was used to measure the ethnocentrism tendency of consumers. The survey study was applied to 300 people consisting of male and female consumers from different generations living in Kahramanmaraş. The data obtained from the questionnaire were analyzed with reliability, factor, frequency, t-test, Anova test and Post Hoc test analysis.

Keywords