TÜRKİYE’DE KÖY SOSYOLOJİSİ ÜZERİNE BİR TAHLİL

Author :  

Year-Number: 2021-52
Language : null
Konu :
Number of pages: 3119-3130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ziya Gökalp ile Durkheim sosyolojisi ve Prens Sabahaddin ile Le Play Ekolü, Türkiye’ye sosyolojik metodun “dışarıdan” geldiğini gösterir. Yerinden yapılan araştırmalara dayalı Le Play Ekolü’nün savunduğu “Sosyal Bilim” anlayışının yayılmasıyla köy, bilimsel inceleme konusu oldu. 1930’larda sınıflandırılmamış ve denetimsiz köy çalışmaları furyası, 1940’larda köy sosyolojisinin bilim dalı olmasının yolunu açtı. Kısa süre sonra Köy Enstitüleri ile “içeriden” köylere bakan aydın tipinin doğması, köy sosyolojisinin 1950’lerde beklenen kıvama ulaşmasını sağladı.

Keywords

Abstract

The Durkheim sociology with Ziya Gökalp and the Le Play School with Prince Sabahaddin show that the information about the sociological method comes from “outside”. With the spread of the understanding of “Social Science” advocated by the Le Play school based on monographs and on-site research, the village has become a subject of scientific scrutiny. In 1930s, the field of unclassified and unsupervised village studies paved the way for village sociology to become a branch of science in the 1940s. Soon a new type of intellectuals and a stream of village literature was born, which looked at the Village Institutes and the villages from the “inside”. All these developments reached the consistency expected from the 1950s on the subject of village sociology.

Keywords


 • Aktaş, Şerif, (1998) “Kemal Tahir Demir”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 7: 36-43.

 • Aktaş, Şerif, (1998) “Kemal Tahir Demir”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 7: 36-43.

 • Althusser, Louis, (2002) İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, çev. Yusuf Alp-Mahmut Özışık, 5. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Aron, Raymond, (2007) Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, çev. Korkmaz Alemdar, 7. Baskı, İstanbul: Kırmızı Yayınları.

 • Avcıoğlu, Doğan, (1975) Türkiye'nin Düzeni, Dün-Bugün-Yarın. Cilt. 1, İstanbul: Tekin Yayınları.

 • Ayas, Mehmet Rami, (1989) “Üniversite Gençliğinin Zihin Hayatı”, Ankara: Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Bibliyografya (1952-1988).

 • Bakunin, Mihail, (1998) Devlet ve Anarşi, çev. Murat Uyurkulak, Ankara: Öteki Yayınevi. Berkes, Niyazi, (1969) Türkiye İktisat Tarihi, 1. Baskı, İstanbul: Gerçek Yayınları.

 • Boran, Behice, (1945) Toplumsal Yapı Araştırmaları-İki Köy Çeşidinin Mukayeseli Tetkiki, 1. Baskı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

 • Çetinkaya, Bayram Ali, (1999) “Meşrutiyet Devri Felsefi Hayat: Akımlar, Temsilciler, Telifler ve Tercümeler”, İslâmi Araştırmalar Dergisi, 12(2), 160-177.

 • Çıkla, Selçuk, (2007) “1923-1950 Yılları Arasında Yazılan Köyü ve Köylüyü Konu Edinen Piyesler”, Milli Eğitim, 175: 98-115.

 • Demirkan, Selâhattin, (1952) “Bağlum Köyünde Köylü İşletmesi Anketi”, İçtimaiyat Mecmuası, 2(7), 23-39.Djilas, Milovan, (1982) Yeni Sınıf Komünist Sistemin Bir Tahlili, çev. Sedat Umran, İstanbul: İstanbul Kitabevi.

 • Doğruöz, Türkan, (2011) “Kırklareli Tarihine Işık Tutacak Bir Eser: Türkiye'nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kırklareli Vilâyeti”, History Studies, 3(1), 275-284.

 • Duman, Tayip, (1991) Türkiye'de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme (Tarihi Gelişim), İstanbul: MEBDurkheim, Emile, (2004) Sosyolojik Yöntemin Kuralları, çev. Cenk Sarçoğlu, İstanbul: Bordo SiyahDuverger, Mauruce, (1982) Siyaset Sosyolojisi-Siyasal Bilimin Öğeleri, çev. Şirin Tekeli, İstanbul: VarlıkEkin, Nusret, (1968) “Türkiye’nin Sanayileşmesinde Köylü-Şehirli İşçiler”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 27(3-4), 225-264.

 • Ergun, Doğan, (1993) Yöntemi Bulmak (Türkiye’de Toplumsal Bilimlerin Bunalımı), 1. Baskı, İstanbul: Gerçek Yayınevi.

 • Erol, Kemal, (2013) “Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), 879-903.

 • Ertürk, Recep, (2008) “Türkiye’de Köy Sosyolojisi Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6(11), 185-194.

 • Faroqhi, Suraiya, (2003) Osmanlı Tarihi Naıl İncelenir?, çev. Zeynep Altok, 2. Baskı, N.121, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

 • Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri, (1958) “Bizde Sosyoloji ve Birkaç Meselemiz”, İçtimaiyat Mecmuası, 2(13- 14), 137-149.

 • Gabriel, Albert, (1954) Türkiye Tarih ve Sanat Memleketi, 1. Baskı, çev. Azra Erhat, İstanbul: Yapı KrediGeray, Cevat, (1967) Toplum Kalkınması ve Köy Araştırmaları, 3-49, Ankara: Mülkiyeliler Vakfı Yayınları.

 • Gültekin, Mehmet Nuri, (2012) “Dişi Bedenler Erkek Düşünceler mi? Değişen Geleneksel Köy Toplumsal Yapısında Kadınlar, Erkekler ve Ataerkil Değerler”, İnsanbilim Dergisi, 1(1), 38-55.

 • Güngör, Nevin, (1989) “Ziya Gökalp ve Prens Sabahaddin’in Eğitim Konusundaki Görüşlerinin Karşılaştırılması”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6(1-2), 39-48.

 • Kapluhan, Erol, (2012) “Atatürk Dönemi Eğitim Seferberliği ve Köy Enstitüleri”, Marmara Coğrafya Dergisi, 26: 172-194.

 • Karpat, H. Kemal, (1971) Çağdaş Türk Romanında Sosyal Konular, İstanbul: Varlık Yayınları.

 • Kazgan, Gülten, (1957) “Şehirlere Akın ve İktisadî Değişme”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 19(1-4), 375-394.

 • Koçer, Hasan Ali, (1967) Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Problemi, Ankara.

 • Makal, Ahmet, (2008) “Türkiye Emek Tarihinin Bir İzdüşüm Alanı Olarak Edebiyat”, Çalışma ve Toplum, 3: 15-43.

 • Morris, Brian, (2004) Din Üzerine Antropolojik İncelemeler Bir Giriş Metni, çev. Tayfun Atay, 1. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi.

 • Needham, Joseph, (1983) Doğunun Bilgisi Batının Bilimi, (der.) A. Nejat Acar, Adnan Akçay, H. Ünal Nalbantoğlu, Mustafa Yılmazer, 1. Baskı, Ankara: Şafak Matbaa.

 • Ozankaya, Özer, (1991) Toplumbilim, 7. Baskı, İstanbul: Cem Yayınevi.

 • Özcan, Ufuk, (1992) “Kadro Hareketi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme”, Sosyoloji Dergisi, 3(3), 98-130.

 • Plank, Ulrich, (1971) “Village Sociology In Turkey”, 10th. Police Conference of Rural Sociologists, Warsaw; March, 161-178.

 • Pratkanis, Anthony; Aronson, Elliot, (2008) Propaganda Çağı İknanın Gündelik Kullanımı ve Suistimali, çev. Nagihan Haliloğlu, 1. Baskı, İstanbul: Paradigma Yayınları.

 • Sencer, Muzaffer, (1962) “Türkiye’de Köye Yönelme Hareketleri”, İçtimaiyat Mecmuası, 2(17-18), 223-241.Sencer, Muzaffer; Sencer, Yakut, (1978) Toplumsal Araştırmalarda Yöntembilim, Ankara: TODAİESezer, Baykan, (1989) “Türk Sosyologları ve Eserleri I”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3(1), 1-96.

 • Sucu, İlyas, (2020) “Türkiye’de Köy Sosyolojisi Araştırmaları ile Köy Enstitüleri Fikrinin İlişkisel İncelenmesi”, Anemon, 8(6), 1959-1971.

 • Sultan Galiyev, (1998) Sosyalist Turan ve Doğu Birliği, çev. Sabri Gürses, İstanbul: Sosyalist Yayınları. Tahir, Kemal, (1994) Köyün Kamburu, İstanbul: Adam Yayınları.

 • Tekeli, İlhan, (1990) Toplumsal Dönüşüm ve Eğitim Tarihi Üzerine Konuşmalar, Ankara: Mimarlar Odası Timur, Serim, (1972) Türkiye’de Aile Yapısı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

 • Tuna, Korkut, (1991) “Bilgi, Toplum ve İthal Bilgi Üzerine I”, Sosyoloji Dergisi, 3(2), 87-114. Tuncol, Ferit Ragıp, (1945) Köye Dönüş, 1. Baskı, Nazilli Matbaası.

 • Turhan, Mümtaz, (1957) “Köy Tetkiklerinde Kullanılacak Metodlar Hakkında Bazı Düşünceler”, Sosyoloji Dergisi, 2(12), 98-103.

 • Tüfekçioğlu, Hayati, (2003) “Frederic Le Play’in Tarih Anlayışı”, Sosyoloji Dergisi, 3(6), 21-28.

 • Türkoğlu, A (1958) “Dünya Nüfusu ve Beslenme Problemi”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 20(1-4), 34-60. Türkoğlu, Pakize, (1997) Tonguç ve Enstitüleri, 1. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Tütengil, Cavit Orhan, (1962) “Türkiye’de Köy ve Aydınların Tutumu”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 2(17-18),106-118.

 • Tütengil, Cavit Orhan, (1974) “Hilmi Ziya Ülken’in Çıkardığı Dergiler ve Bu Dergilerde Yaptığı Yayınlar”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 34(1-4), 161-172.

 • Uygun, Hamza; Özer, İnan, (1982) Hilmi Ziya Ülken / Türk Toplum Bilimcileri, İstanbul: Remzi Kitabevi. Ülken, Hilmi Ziya, (1941) “İçtimaî Araştırmalar”, İçtimaiyat Mecmuası, 2(1), 271-320.

 • Ülken, Hilmi Ziya, (1958) “Sanat, Düşünce ve İçtimaî Bünye”, İçtimaiyat Mecmuası, 2(13/14), 1-35.Ülken, Hilmi Ziya, (1961) Türkiye’de Batılılışma Hareketi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.Ülken, Hilmi Ziya, (1971) Aşk Ahlâkı, 3. Baskı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics