YENİDEN PAZARLAMA HEDEFLİ İNTERNET REKLAMLARININ TÜKETİCİLERİN TEPKİSEL SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-52
Number of pages: 2987-2998
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı yeniden pazarlama hedefli internet reklamlarının, tüketicilerin tepkisel satın alma tutumlarına etkisini belirlemektir. Bu amaçla Sivas ilinde ikamet eden 434 kişiye online anket tekniği uygulanarak veriler toplanmıştır. Verilerin analiz aşamasında SPSS paket programı yardımı ile Bağımsız Örnekler için T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi kullanılmıştır. T ve F testi analiz sonucunda tüketici tutum faktörünün, yaş gruplarına göre, gelir gruplarına göre ve meslek türlerine göre değiştiği; cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumuna göre değişmediği bulunmuştur. Tüketici davranış faktörünün ise yaş gruplarına ve meslek gruplarına göre değiştiği; cinsiyet, medeni durum, eğitim durumuna ve gelir gruplarına göre değişmediği görülmüştür. Tepkisel satın alma davranışı faktörünün ise cinsiyet, medeni durum, yaş grupları ve meslek türlerine göre değiştiği; eğitim durumu ve gelir gruplarına göre değişiklik göstermediği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra Korelasyon ve Regresyon analiz sonuçlarından elde edilen bulgulara göre bu üç faktörler arasında pozitif ve oldukça düşük düzeyde ilişki bulunduğu ve yeniden pazarlama hedefli internet reklamlarının bireylerin tepkisel satın alma davranışını %10 oranında açıkladığı bulunmuştur. Reklam kampanyalarının tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkileri gerek teoride gerekse pratikte sıkça bahsedilmektedir. Ancak bu çalışmada yeniden pazarlama hedefli internet reklamlarının tüketici karar ve davranış kalıplarına etkileri incelenmiştir. Böylece yeniden pazarlama hedefli internet reklamlarının etkinliği ve etkililiği tartışmaya açılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the effect of remarketing-targeted internet advertisements on consumers' reactive purchasing behavior. In this context, data were collected from 434 people living in Sivas city center by online survey technique. Independent Samples T-Test, One-Way Analysis of Variance, Correlation Analysis and Regression Analysis were used in the analysis of the data through the SPSS program.As a result of the T and F test analysis, the consumer attitude factor changed according to age groups, income groups and occupation types; It was found that it did not change according to gender, marital status and educational status. On the other hand, the consumer behavior factor changes according to age groups and occupational groups; gender, marital status, educational status and income groups. On the other hand, the factor of impulsive buying behavior changes according to gender, marital status, age groups and occupation types; It was found that it did not change according to education status and income groups. In addition, according to the Correlation and Regression analyzes, it was found that there was a positive and low relationship between these three factors and remarketing targeted internet ads explained the reactive buying behavior of individuals by 10%.The effects of advertising campaigns on consumers' purchasing behavior are frequently mentioned both in theory and in practice. However, in this study, the effects of remarketing-targeted internet advertisements on consumer decision and behavior patterns were examined. Thus, the effectiveness and effectiveness of remarketing targeted internet advertisements has been opened to discussion.

Keywords