İSTANBUL’DA 3 AYRI HASTANENİN POLİKLİNİK RANDEVU SÜREÇLERİ ÜZERİNDE BENCHMARKİNG (KIYASLAMA) UYGULAMASI

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 2712-2717
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik ilerleme, hasta ve yakınlarının bilgi seviyelerinin artması ve bilgi erişiminin daha kolay olması, hasta memnuniyet ve hizmette kalite beklentisinin farklılaşması, maliyet artışı ile eldeki sınırlı kaynakların verimli kullanımı daha fazla önemli hale gelmiştir. Bu nedenle hastane ve diğer sağlık kurumlarında nitelikli personele duyulan ihtiyaç artmıştır. Sağlık kurumlarında ağırlıklı olarak teknoloji ve cihazlar kullanılmaktadır fakat belirlenen hedeflere ulaşabilmek için bu teknolojinin emek yoğun bir şekilde kullanımı kaçınılmazdır.  Bu durumda Hasta Hizmetleri Departmanı büyük bir rol üstlenmektedir. Bu rol hem tüm dünya hem de ülkemiz için giderek artış göstermektedir. Rekabetteki gücü arttırabilmek ve piyasadaki en iyi uygulamaları saptayabilmek için sağlık kuruluşları tarafından da kullanılan bir yöntemdir.  Bu araştırmada amaç; Benchmarking yönteminin sağlık kurumlarının Poliklinik randevu işleyişi için uygulanması ve bu süreçteki en iyi uygulamaların belirlenmesidir. İstanbul ilinde yapılan bu benchmarking araştırması ile sonuçlar değerlendirilmiş ve Poliklinik Randevu İşleyişi süreçleri ile ilgili en iyi uygulamalar saptanarak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

With the advancement of technology, the increase in the knowledge level of patients and their relatives and the access to information, the patient satisfaction and the change in service quality expectations and increasing costs, the effective use of available resources is becoming more and more important. Therefore, the need for qualified employees has increased in health institutions. Technology and devices are frequently used in health care facilities however, the use of labor-intensive technology is necessary to achieve the objectives. At this point, the place of Patient Services in service delivery is quite large and this importance is increasing for our country. Benchmarking practices are one of the methods that can be used by health institutions to improve their competitiveness and determine best practices.  In this research, it is aimed to apply Benchmarking method for the Outpatient Appointment Processes functioning of health enterprises and to determine the best practices in the processes. The results are evaluated with a benchmarking study comparing Outpatient Appointment Processes in Istanbul and made recommendations about the Outpatient Appointment Processes.

Keywords


 • Andersen B, Camp RC. (1995). “Current Position and Future Development of Benchmarking”, The TQM

 • Andersen B, Camp RC. (1995). “Current Position and Future Development of Benchmarking”, The TQM Magazine, 1995, Vol:7, No:5: 21-25. Emerald Insight Veritabanı, Erişim: 28.04.2016.

 • Bhutta KS, Huq F. “Benchmarking-Best Practices: An Integrated Approach”, Benchmarking: An International Journal, 1999, Vol: 6, No:3: 254-268. Emerald Insight Veritabanı, Erişim: 28.04.2016.

 • Bullivant JRN. "Benchmarking in the UK National Health Service", International Journal of Health CareQuality Assurance, 1996, 9/2: 9-14. Emerald Insight Veritabanı, Erişim: 28.04.2016.

 • Fowler A, Campbell D. “Benchmarking and Performance Management in Clinical Pharmacy”, InternationalJournal of Operations & Production Management, 2001, Vol:21, No:3: 327-350. Emerald Insight Veritabanı, Erişim: 28.04.2016.

 • Kay JF. “Health Care Benchmarking”, Medical Bulletin, 2007, Vol:12, No:2: 22-27. http://www.fmshk.org/database/articles/06mbdrflkay.pdf, Erişim: 29.04.2016.

 • Küçük O. Kalite İyileştirmede Adım Adım Kıyaslama (Benchmaking), (1.Baskı), İşletme & Finans No:110, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic.A.Ş., 2012.

 • Özmutaf NM, Akın N. “Sivil Toplum Kuruluşlarında Kıyaslama: Yönetici ve Üye Perspektifi”, SüleymanDemirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2013, Cilt:4, Sayı:9: 119-135. Ebscohost Veritabanı, Erişim: 29.04.2016.

 • Saraç O. “Benchmarking ve Stratejik Yönetim”, Sayıştay Dergisi, 2005, Sayı:56: 53-77. http://dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der56m3.pdf, Erişim: 29.04.2016.

 • Şahin T., “Hasta Hizmetleri Yönetimi”, Editör Yarar O., İnce Ö., Sağlık Kuruluşlarında Hasta Hizmetleri, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2017, 19-26

 • Şimşek M. (2000). Sorularla Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri, (1.Baskı), Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul, 2000.

 • Wait S, Nolte E. "Benchmarking Health Systems: Trends, Conceptual Issues and Future Perspectives",Benchmarking: An International Journal, 2005, Vol:12, No:5: 436-448. Emerald Insight Veritabanı, Erişim: 28.04.2016.

                                                                                                    
 • Article Statistics