DIFFICULTIES IN TEACHING ENGLISH IN THE SCHOOLS IN THE COMPULSORY EDUCATION (ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDAKİ OKULLARDA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER)

Author:

Number of pages: 2846-2854
Year-Number: 2021-52

Abstract

The target of this study is to evaluate the theses from 2004 to 2020 on English Teaching Challenges in the compulsory education of primary and secondary education in Turkey. This study includes 16 theses on English Teching Challenges in the compulsory education in Turkey with quantitative and qualitative methods published at Council of Higher Education Thesis Center. Meta-synthesis method was used in order to analyze the findings. The data were studied in terms of objectives, sample groups, methods, data collection instruments and results. After analyzing the findings obtained from the research, the results are about  unsuitable course hours for the student's age levels and language requirements, competent teachers, the effective use of foreign language teaching  methods and techniques, the large number of classes, the reflection of the culture of the target language in the curriculum the guiding and supporting in-service training for teachers, the course materials, the curriculum sufficiently up-to-date,   motivation, , the family asistence for students’ language learning, the necessity of the environment that enables students to practise what they have learned, the suitable activities for the language skills, the appropriate English teaching for  diverse types of schools with the students at divergent levels in schools supporting language teaching.

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de zorunlu eğitim kapsamında olan ilköğretim ve ortaöğretim İngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler ile ilgili yapılan tezlerin genel bir değerlendirilmesidir. Çalışmanın örneklemi, 2004/2020 yıllarında Türkiye’ deki araştırmacılarca gerçekleştirilen ve Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin veri tabanında yayımlanan İngilizce Dersi Öğretim Güçlükleri ile ilgili  tezleri kapsamaktadır. Çalışmanın kapsamında, nicel ve nitel yayımlanan araştırma yöntemlerinin kullanıldığı 16 yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Bu çalışmalarda ulaşılan bulgular, meta-sentez araştırma doğrultusunda incelenmiştir. Çalışmada geçerlik ve güvenirliği sağlamak için çalışmanın amacı ve araştırma soruları acık bir şekilde ifade edilmiştir. Çalışmadaki veriler, İngilizce Dersi Öğretim Güçlükleri ile ilgili hedeflenen amaçlar, örneklem grubu, kullanılan yöntem, veri toplama aracı ve araştırmada elde edilen sonuçlar açısından değerlendirilmiştir. Araştırmalardan elde edilen bulgular sonucunda;  branş öğretmenlerinin yetersizliği, ders saatlerinin öğrenci yaş düzeylerine ve dilin gereksinimlerine uygun olmaması, yabancı dil öğretim yöntem ve tekniklerinin sınıf içinde etkili kullanılması, sınıf mevcudunun fazla olması, öğrenilen yabancı dil ile birlikte o dilin kültürünün de programa yansıtılması, öğretmenlerin gerekli ve yol gösterici hizmet içi eğitim ile desteklenmesi, ders materyallerinin öğrenci ilgi ve yaş düzeylerine uygun ve çeşitli olması, öğretim programlarının yeterince güncel hazırlanması ve öğretmenlerin bu konuda bilgilendirilmeleri, İngilizce dersi öğretim programının içeriğinin öğrencilerin ilgisini çekmesi  konularındaki güçlüklerin İngilizce öğretimini zorlaştırdığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The target of this study is to evaluate the theses from 2004 to 2020 on English Teaching Challenges in the compulsory education of primary and secondary education in Turkey. This study includes 16 theses on English Teching Challenges in the compulsory education in Turkey with quantitative and qualitative methods published at Council of Higher Education Thesis Center. Meta-synthesis method was used in order to analyze the findings. The data were studied in terms of objectives, sample groups, methods, data collection instruments and results. After analyzing the findings obtained from the research, the results are about  unsuitable course hours for the student's age levels and language requirements, competent teachers, the effective use of foreign language teaching  methods and techniques, the large number of classes, the reflection of the culture of the target language in the curriculum the guiding and supporting in-service training for teachers, the course materials, the curriculum sufficiently up-to-date,   motivation, , the family asistence for students’ language learning, the necessity of the environment that enables students to practise what they have learned, the suitable activities for the language skills, the appropriate English teaching for  diverse types of schools with the students at divergent levels in schools supporting language teaching.

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de zorunlu eğitim kapsamında olan ilköğretim ve ortaöğretim İngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler ile ilgili yapılan tezlerin genel bir değerlendirilmesidir. Çalışmanın örneklemi, 2004/2020 yıllarında Türkiye’ deki araştırmacılarca gerçekleştirilen ve Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin veri tabanında yayımlanan İngilizce Dersi Öğretim Güçlükleri ile ilgili  tezleri kapsamaktadır. Çalışmanın kapsamında, nicel ve nitel yayımlanan araştırma yöntemlerinin kullanıldığı 16 yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Bu çalışmalarda ulaşılan bulgular, meta-sentez araştırma doğrultusunda incelenmiştir. Çalışmada geçerlik ve güvenirliği sağlamak için çalışmanın amacı ve araştırma soruları acık bir şekilde ifade edilmiştir. Çalışmadaki veriler, İngilizce Dersi Öğretim Güçlükleri ile ilgili hedeflenen amaçlar, örneklem grubu, kullanılan yöntem, veri toplama aracı ve araştırmada elde edilen sonuçlar açısından değerlendirilmiştir. Araştırmalardan elde edilen bulgular sonucunda;  branş öğretmenlerinin yetersizliği, ders saatlerinin öğrenci yaş düzeylerine ve dilin gereksinimlerine uygun olmaması, yabancı dil öğretim yöntem ve tekniklerinin sınıf içinde etkili kullanılması, sınıf mevcudunun fazla olması, öğrenilen yabancı dil ile birlikte o dilin kültürünün de programa yansıtılması, öğretmenlerin gerekli ve yol gösterici hizmet içi eğitim ile desteklenmesi, ders materyallerinin öğrenci ilgi ve yaş düzeylerine uygun ve çeşitli olması, öğretim programlarının yeterince güncel hazırlanması ve öğretmenlerin bu konuda bilgilendirilmeleri, İngilizce dersi öğretim programının içeriğinin öğrencilerin ilgisini çekmesi  konularındaki güçlüklerin İngilizce öğretimini zorlaştırdığı belirlenmiştir.

Keywords