THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK-FAMILY AND FAMILY-WORK CONFLICT AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: A STUDY ON WATCHKEEPING OFFICERS

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 2512-2519
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

In this study, the relationship between work-family conflict and family-work conflict and demographic factors of watchkeeping officers, who are among seafarers who have been separated from their families and social life for a long time and work in difficult sea conditions, were examined. The sample of the study consists of 104 participants who have the qualifications of deck and engine officers working on oceangoing ships. The scale developed by Netemeyer et al., (1996) was used to measure work-family and family-work conflict. The data used in the study were collected by questionnaire technique and the obtained data were analyzed using t-test and Anova test. According to the results of this study, it was determined that the work roles of the participants affected their family life, while the family roles did not affect their work life much.

Keywords

Abstract

Bu çalışmada ailelerinden ve sosyal hayattan uzun süre ayrı kalan ve zorlu deniz koşullarında çalışan gemi çalışanları içerisinde yer alan vardiya zabitlerinin iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması ile demografik faktörler arasındaki ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini uzak yol gemilerinde çalışan güverte ve makine zabiti yeterliliğine sahip 104 katılımcı oluşturmaktadır. İş-aile ve aile-iş çatışmasını ölçmek için Netemeyer et al., (1996) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler anket tekniği ile toplanmış ve elde edilen veriler t-testi ve Anova testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre katılımcıların iş rollerinin aile yaşantısını etkilediği, aile rollerinin ise iş yaşantılarını çok etkilemediği saptanmıştır.

Keywords


 • Apaydın, M. D. (2004). Çift Kariyerli Ailelerde İş-Aile ve Aile-İş Çatışmalarının kendinin kurgulama

 • Apaydın, M. D. (2004). Çift Kariyerli Ailelerde İş-Aile ve Aile-İş Çatışmalarının kendinin kurgulama Düzeyleri ile İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Arıcan, O. H. (2019). Kimyasal Tanker Gemilerinde Kimyasal Dağıtım Enstitüsünün Denetim SonuçlarınınAnalizi. M.D. Thesis, Graduate Program in Maritime Transportation Management Engineering, İstanbul University Cerrahpaşa, İstanbul.

 • Arslan, O. (2021). The Social Sustaınability Model For The Maritıme Labor Force. Ph.D. Thesis, Graduate Program in Maritime Transportation Management Engineering, Piri Reis University, İstanbul.

 • Bingöl, D. (1997). Personel Yönetimi, 3. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.

 • Cömert, A., (2008). Türkiye’de Gemiadamı Piyasası: Arz ve İstihdam Üzerine Bir Model Önerisi. Doktora Tez, İstanbul Üniversitesi.

 • Çarıkçı, İ. H. & Çelikkol, Ö. (2009). İş–Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma NiyetineEtkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 153-170. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/23196/247777

 • Çetinceli, K. & Çarıkçı, İ. H. (2020). İş-Aile Çatışması Neden Ve Sonuçları: Kuramsal Bir Değerlendirme.Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (37), 174-192. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/56041/747686

 • Dubrin, A. J. (1997) Fundamentals of Organizational Behavior, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio.

 • Folger, J. P., Poole, M. S., Stutman, R. K. (2013). ÇatışmaYönetimi İlişkiler, Gruplar ve Kuruluşlar İçin Stratejiler, ev. F. Akkoyun, 7.Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.

 • Frone, M. R. & Cooper, M. L. (1992). Prevalence of Work-Family Conflict: Are Work and Family Boundraies Asymmetrically Permeable? Journal of Organizational Behavior, 13 (7), December.

 • Greenhaus, Jeffrey H. & Gary N. Powell; (2003). When Work and family Collide: Deciding Between Competing Role Demands, Organ-izational Behavior and Human Decision Processes, 90, ss. 291-303.

 • Hennessy, K. (2005). Work-family conflict self-efficacy: A scale validation study, Masters of Arts, University of Maryland.

 • Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul.

 • Kolbaşı, E. & Bağcı, Z. (2018). İş-Aile ve Aile- İş Çatışması İle İş Tatmini Arasındaki İlişki: İmalatSektöründe Bir Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5 (10) , 157-168. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/41162/497842

 • Kreitner, R.; Kinicki, A. (2004), Organizational Behavior; Sixth Edition, McGraw Hill-Irwin.Kopelman, R. E., Greenhaus, J. H., Connolly, T.F (1983). “A Model of Work, Family, and Interrole Conflict:A Construct Validation Study”, Organizational Behavior and Human Decision Performance, Cilt.32, ss. 198- 215.

 • Korkmazer, F. (2018). İş yükü fazlalığı algısının yaşam kalitesi üzerindeki etkisi: İş- aile çatışmasının aracı rolü. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

 • Netemeyer, R. G., Boles, J. S., Mcmurrian, R. (1996). Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales. Journal of Applied Psychology, Vol 81 (4), 400-4009.

 • Nielson, Troy R.; Dawn S. Carlson and Melenie J. Lankau; (2001), “The Supportive Mentor As A Means of Reducing Work-Family Conflict”, Journal of Vocational Behavior, 59, ss. 364-381.

 • Özdevecioğlu, M. & Çakmak Doruk, N. (2015). Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile İş ÇatışmalarınınÇalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 0 (33), 69-99. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiibd/issue/5890/77915 Resmi Gazete 30328 sayılı 10.02.2018 tarihli. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğine

 • Rydstedt L.W. & Lundh M. (2010). An Ocean of Stress? The relationship between psychosocial workload and mental strain among engine officers in the Swedish merchant fleet. Int Marit Health, 61(3), s.168–175.

 • Taşdelen, U., Aksoy, R. & Çakmak, A. F. (2016). Gemiadamlarının İş-Aile ve Aile-İş Çatışmasına İlişkinBir Saha Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 8 (2), 0-0. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deudfd/issue/26008/266157

 • Turunç, Ö. & Erkuş, A. (2010). İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık ÜzerineEtkileri: İş Stresinin Aracılık Rolü. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10 (19), 415-440. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tr/pub/susead/issue/28416/302522

 • UAB, (2018). Ulaşan ve Erişen Türkiye. Retrieved from https://www.uab.gov.tr/uploads/pages/bakanlik- yayinlari/ulasan-ve-erisen-turkiye-2018.pdf

 • Yılmaz, T. ve Şahin, N. H. (2008). İş-Aile Çatışması ve Kadın Yaşamı Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 16(63), 188-194.

                                                                                                    
 • Article Statistics