THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON PERSONNEL PRODUCTIVITY: EMPIRIC RESEARCH REGARDING IT APPLICATIONS

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 2495-2511
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

For public institutions to use their resources effectively and economically in line with their specified policies and goals and sustain their accountability and financial transparency, they need to adapt to changing and developing technology and acquire up-to-date information. These two factors are significant elements that help strategic decisions that increase personnel productivity. When public institutions implement Information Technologies, which is necessary in their work process, their costs will be reduced and they will work faster and easier. Thus, their personnel’s occupational productivity will be increased. Whereas the use of Information Technologies has increased productivity in every area in recent years, it has also increased personnel productivity. In this study, Information Technologies’ effect on personnel productivity was examined through a case of Erciyes University. Within this scope, a theoretical examination took place in two sections until the application phase. In the application phase, it was aimed to obtain a general evaluation and verdict.

Keywords

Abstract

Kamu kurumlarının kaynaklarını belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde etmesi ve kullanması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sürdürebilmesi için değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurması ve aynı zamanda güncel bilgiye de sahip olması gerekmektedir. Bu iki faktör personel verimliliğini artıracak stratejik kararların alınmasını sağlayan önemli bir unsurdur. Kamu kurumları iş süreçlerinin vazgeçilmez parçası olan bilgi teknolojilerini çalışma hayatına adapte ettiklerinde işleri daha az maliyetle, daha hızlı ve daha kolay yapacaklardır. Böylece çalışanlarının mesleki verimliliği de artacaktır. Nitekim son yıllarda Bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması her alanda verimliliği artırırken aynı zamanda personel verimliliğini de artırmıştır. Bu çalışmada bilgi teknolojisi kullanımının personel verimliliğine etkisi Erciyes üniversitesi örneği üzerinden incelenmiştir. Bu çerçevede uygulama aşamasına varıncaya kadar iki bölümde teorik olarak incelenmiş ve uygulama aşamasında ise genel bir değerlendirme ve yargıya ulaşılmaya çalışılmıştır.

Keywords


 • Akçakaya, M. (2017). E-Devlet Anlayışı ve Türk Kamu Yönetiminde E-devlet Uygulamaları, Yüzüncü Yıl

 • Akçakaya, M. (2017). E-Devlet Anlayışı ve Türk Kamu Yönetiminde E-devlet Uygulamaları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 8-31.

 • Akyıldız, H. ve Karabıçak, M. (2002). Verimlilik Ücret İlişkisinin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:7, Sayı:2.

 • Aslan, Ö. (2005). Enformasyon ve İletişim Teknolojileri (ICT) Gerçekten Verimli mi? Verimlilik Paradoksu Üzerine Bir Değerlendirme, Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, s:43.

 • Barro, R.J. (1998). Human Capital and Growth in Cross-Country Regressions, Harvard University, Manuscript, Ekim.

 • Bennet, T. J. (1998). Yeni Bilgi Teknolojisi ve Refah Değişen İş Dünyası, Liberal Düşünce, (Çev. Cahit Güran), Sayı: 9.

 • Cheng, B.S. ve Hsu, R.C. (1997). Human Capital and Economic Growth in Japan: An Application of Time Series Analysis, Applied Economic Letters, 4, 393-395.

 • Çoban, O. (2007) Türk Otomotiv Sanayinde Endüstriyel Verimlilik ve Etkinlik, Erciyes Üniversites, İİBF. Dergisi, Sayı:29, Temmuz-Aralık, s.21.

 • Çuhadar, M. T. (2005). Türk Kamu Yönetiminde Personel Güçlendirme: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 25, Temmuz – Aralık, s. 2.

 • Demirel, D. (2006). E-devlet ve Dünya Örnekleri, Sayıştay Dergisi, 61.Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Bilgi Toplumu İstatistikleri, 2010, 55.

 • Devlet Planlama Teşkilatı. (2005) E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı Sonuç Raporu, DPT Yayınları, Ankara, www.turkiye.gov.tr, Erişim Tarihi: 12.02.2010

 • Doğan, M. (1989). İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, İstiklal Matbaası, İzmir, s:228. E-devlet, www.taek.gov.tr, Erişim Tarihi: 20.11.2004.

 • Evren, A. (2004). E-Devletin Amaçları, www.bthaber.com.

 • Grammy, A.P. and Assane, D. (1996). New Evidence on the Effect of Human Capital on Economic Growth, Applied Economic Letters, 4, 121-124.

 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. ve Black, C. (1998). Multivariate Data Analysis, Fifth. Edition, Prentice-Hall Inc., New Jersey.

 • Isaac-Henry, K. (1993). Development and Change in the Public Sector, Management in the Public SectorChallenge and Change, (Edit. Kester Isaac-Henry, Chris Painter, Chris Barnes), Chapman&Hall, London, pp.1-20.

 • Kalkınma Bakanlığı (2015). 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. Ankara

 • Kösecik, M. ve Karkın, N. (2004). E-devlet: Amaçlar, Sorunlar ve Uygulamalar, Kamu Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.

 • Kutlar, A. ve Kartal, M. (2004). Cumhuriyet Üniversitesinin Verimlilik Analizi: Fakülteler Düzeyinde VeriZarflama Yöntemiyle Bir Uygulama, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (8)2: 49-79.

 • Leigh, Andrew, Robert D. Atkinson (2001). Breaking Down Bureaucratic Barriers: The Next Phase ofDigital Government, Progressive Institute, Technology and New Economy Project, November, www.ppionline.org/documents/digigov Nov01.pdf

 • Lucas, R. (1988). On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-Özcivelek, R. H. (2004). Bilişim Teknolojileri ve Ekonomik Büyüme, Dünya ve Türkiye, Tübitak-Bilten, www.bilten.edu.tr

 • Rebelo, S. (1991). Long Run Policy Analysis and Long Run Growth, Journal of Political Economy, 99(3): 500-521.

 • Savaş, O. ve Karadal, H. (2002). Bilgi Toplumu Süreçlerinin Geleneksel Maliyet Yönetimi AnlayışındaOluşturduğu Dönüşümler, 1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri Kitabı, ss.685-694, 10- 11 Mayıs-2002, Hereke-İZMİT.

 • Suner, A. ve Çelikoğlu, C. (2008), Uygunluk Analizinin Benzer Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri ile Karşılaştırılması”, İstatistikçiler Dergisi 1, s.9-15.

 • Tonta, Y. (1999). Bilgi Toplumu ve Bilgi Teknolojisi, Türk Kütüphaneciliği 13(4), 363-375.Tübitak-MAM, Bilgi ve İletişimin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Yeri, www.mam.gov.tr. Türk Dil Kurumu Sözlüğü, www.tdk.gov.tr

 • Türkiye Bilişim Şurası (2002). E-devlet yapısı, E-devlet Çalışma Grubu Raporu, www.bilisimsurasi.org.tr

 • Uçkan, Ö. (2006). Bilgi Politikası ve Bilgi Ekonomisi: Verimlilik, İstihdam, Büyüme ve Kalkınma, Bilgi Dünyası: 7(1): 23-48

 • Uçkan, Özgür (2003). E-Devlet E-Demokrasi ve Türkiye, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması İçin Strateji ve Politikalar-I, Literatür Yayınları, İstanbul.

 • Yanık, L. (2002). Değişimin Rotası e-Türkiye”, www.edevlet.net.

 • Yeniçeri, Ö. ve İnce, M. (2005). Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.

 • Yücel, Ö. (1997). Bilim-Teknoloji Politikaları ve 21. Yüzyılın Toplumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Ankara, Temmuz, s:20.

                                                                                                    
 • Article Statistics