PERFORMANS DEĞERLEME SÜRECİNİN PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2655-2661
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze yaygın bir biçimde kullanılan bir terim olmakla beraber performans yönetiminin tanımı konusunda tam bir görüş birliği olduğunu söylemek güçtür. Kimi organizasyonlar performans yönetimini amaçlara göre yönetim ile özdeş olduğunu düşünmekte birlikte büyük bir çoğunluk bu kavramı personelin değerlendirilmesi ile ilişkilendirmektedir. Bu anlamda performans değerlendirmesini geniş anlamda performans yönetimi ile beraber düşünmek gerekir. Performans değerlendirmesi çalışanların belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaştığının tespiti ve meydana gelebilecek sorunların giderilebilmesi amacıyla daha önceden belirlenen kriterlere dayalı olarak periyodik aralıklarla yapılan örgütsel faaliyetlerin bütünüdür. Bu kapsamda performans değerlendirme kavramı performans yönetim süreci içerisinde şekillenmiş ve bir örgütte çalışanların önceden belirlenmiş standartlara göre hedeflenen sonuçlara ne kadar etkili ve verimli bir şekilde ulaştıklarının biçimsel olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Performans yönetimi ise genel olarak örgütlerin stratejik amaçlar doğrultusunda kurumsal gelişimi sağlamak amacıyla performans değerlendirmesi de dahil birçok aşamayı içerisinde barındıran önemli bir insan kaynakları sürecidir. Bu anlamda performans değerlendirme sürecini sadece çalışanların iş başarımını sayısal olarak ölçmek amacıyla kullanılan bir yöntemden ziyade sistem bütünlüğü içerisinde performans yönetim sistemin bir aşaması olarak değerlendirmek gerekir.

Keywords

Abstract

It is diffucult to say that there is a complete consensus on the definition of the performance management, as it is a term that has been widely used past to present. While some organizations consider performance management to be identical with management by objectives, the vast majority associate this concept with evaluating staff performance. In this sense, performance evaluation should be considered together with performance management in a broad sense. Performance evaluation is the whole of organizational activities that are carried out periodically based on predetermined criteria in orde to determine the extent to which the employees reach the determined targets and to eliminate the ptoblems that may occur. In this contex, the concept of performance evaluation is shaped within the performance management process and is the process of formally measuring and evaluating how effectively and efficently the employees in an organization reach the goals and results according to predetermined standarts. Performance management, on the other hand, is an important human reources management process that includes many stages, includeing performance evaluation, in order to ensure the institutional development of organizations in line with strategic objectives. In this sense , it is necessary to evaluate the performance evaluation process as an important stage of the performance management system within the system integrity, rather than a method used only to quantitatively measure the work performance.

Keywords


 • Aşkun İ.C., (1978). İşgören, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Yayınları, Eskişehir

 • Aşkun İ.C., (1978). İşgören, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Yayınları, Eskişehir

 • Aykaç, Burhan (1986). Kamu Personelinin Değerlendirilmesi, G.Ü.S.B.E. Doktora Tezi, Ankara Baş, İ. M., ve Artar, A. (1991). İşletmelerde Verimlilik Denetimi. Ankara: MPM Yayınları

 • Barutçugil, İsmet (2015). Performans Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul

 • Bilgin, K.U. (2004). Kamu Performans Yönetimi, Ankara, TODAİ Yayınları

 • Bilgin, K. U. (2007). "Kamuda Ölçülebilir Denetime Hazırlık "Performans Yönetimi", Sayıştay Dergisi, Sayı 65 (özel) s. 53-87.

 • Can, Halil; Akgün, Ahmet ve Kavuncubaşı, Şahin, (2001). Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara, Siyasal Yayınevi

 • Canman, Doğan (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara, Yargı yayını

 • Cummings, T.G. ve Worley, C.G (1997). Organization Development and Change. United States of America. International Thompson Publishing.

 • Cummings, L. ve Schwab, Donald P. (1993). Performance in Organizations, ABD: Scott, Foresman and Company

 • Çevik, H.; Göksu, T. vd. (2008). Kamu Kurumlarında Performans Yönetimi, Ankara: Seçkin Yayıncılık

 • Eraslan, Ergün ve Algün, Onur (2005). İdeal Performans Değerlendirme Formu Tasarımında Analitik Hiyerarşi Yöntemi Yaklaşımı, G.Ü. Müh.Mim.Fak.Dergisi, 20(1).

 • Erdoğan İlhan (1991). İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, Yayın No:248, İstanbul

 • Eroğlu, H.T.(2011). Kamu Yönetiminde Performans, Çizgi Kitapevi, Konya Eryılmaz, Bilal (2000). Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul

 • Fındıkçı, İlhami (2009). İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Basım Yayım, İstanbul

 • Göküş M.,Bayrakçı E., Taşpınar Y. (2014). ‘’Kamu Performans Yönetiminin Memurlar TarafındanDeğerlendirilmesi: Bir Alan Çalışması’’, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Selçuk Üniversitesi,( ss.57-73)

 • Halis, Muhsin, Mehmet Tekinkuş (2003). Kamuda Performans Yönetimi, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Ed. Asım Balcı, Seçkin Yayıncılık, Ankara

 • Karasoy, H.A. (2014). Türk Kamu Yönetiminde Performans Yönetimine Bir Bakış. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10 (22), 257-274.

 • Kaynak, T. (1988). İnsan Kaynakları Yönetimi, Dönence Yayıncılık, İstanbul Kazancı, Metin (1974). “Personel Değerlendirmesi”, A.İ.D., C: 7, S: 1,

 • Önen, Mustafa (2012). Kamu Yönetiminde Değişim: Yönetimden Yönetişime Değişim, Küresel Değişim ve Demokratikleşme: Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-II

 • Saydam, Mehmet (2018). Türk Kamu Yönetimi İçin Önerilen Yeni Değerlendirme Sistemi: Personel Başarı Değerlendirme Sistemi, Yasama Dergisi (38), ss:70-109

 • Şahin, A. Çalışkan S. (2018). Avantaj ve Dezavantajlarıyla Performans Değerlendirme Sistemi ve Türk Kamu Yönetiminde, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:36 Selçuk Üniversitesi

 • Tutum Cahit (1979). Personel Yönetimi, TODAİE Yayınları, No:179, Doğan Basımevi, Ankara Uyargil, Cavide (2017). Performans Yönetimi Sistemi, İstanbul: Beta Yayınları(4.Baskı)

                                                                                                    
 • Article Statistics