SWARA VE VIKOR YÖNTEMİ İLE PERFORMANS ODAKLI UZAKTAN EĞİTİM SUNUCU SEÇİMİ

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 2602-2610
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kullanım amacına yönelik kurumsal sunucu seçimi ya da kişisel bilgisayar seçimi, kullanım performansını ya da amaca uygunluğu etkileyecek birçok bileşen içermekte ve bu bileşene ait birimler, değerler tam olarak birbiri ile mukayese edilebilir nitelikte değildir bu yüzden amaca yönelik bileşenlerin belirlenerek kriterler oluşturulup bu kriterlere sahip diğer alternatifler arasından en iyisinin seçimi için “Çok Kriterli Karar Verme” tekniklerinin kullanılması karar vericiler açısından faydalı olacaktır. Çok krieterli karar verme yöntemleri, kriterleri ağırlıklandırma ve alternatiflerin sıralanması ve ilişkilendirilmesine yönelik bir çok metodu barındırmaktadır. Bu çalışmada canlı ders ortamının yüksek performans ile sağlanabilmesi için gerekli olan sunucu seçimi ele alınmış olup kriter ağırlıklandırma işlemleri SWARA yöntemi ve alternatifleirn sıralanması işlemi için VİKOR yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucuna göre en önemli kriter Fiziksel CPU Çekirdek Sayısı ve en iyi alternatif A3 olarak hesaplanmıştır. Litaratürde SWARA ve VİKOR yöntemlerinin birikte kullanılarak bilgisayar ve sunucu seçimine yönelik bir çalışmanın olması nedeniyle bu anlamda litaratüre katkı sağlanması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

The choice of corporate server or personal computer for the purpose of use contains many components that will affect the performance of use or suitability for the purpose, and the units and values of this component are not fully comparable with each other. It will be beneficial for decision makers to use "Multi-Criteria Decision Making" techniques to choose the best among them. Multi-criteria decision-making methods include many methods for weighting criteria and ranking and relating alternatives. In this study, the selection of the server required to provide the live course environment with high performance is discussed, and the SWARA method for criterion weighting and the VIKOR method for ranking the alternatives are used. According to the results of the study, the most important criterion was the Physical CPU Core Number and the best alternative was calculated as A3. Since there is a study on computer and server selection by using SWARA and VIKOR methods together in the literature, it is expected to contribute to the literature in this sense.

Keywords


 • Atan, M. ve Altan, Ş. (Ed.). (2020a). Örnek Uygulamalarla Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Ankara:

 • Atan, M. ve Altan, Ş. (Ed.). (2020a). Örnek Uygulamalarla Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Ankara: Gazi Kitabevi.

 • Ayçin, E. (2018a). Veri Tabanı Yönetim Sistemi Seçiminde Swara ve Copras Yöntemlerinin Bütünleşik Olarak Kullanılması . Journal of Business in The Digital Age , 1 (2) , 51-58 .

 • Aytekin, A. & Kuvat, O. (2018b). Dizüstü Bilgisayar Seçiminde Değerlendirilen Kriterlerin ÖnemDüzeylerinin AHP ile Belirlenmesi: 1. ve 2. Sınıf Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Uygulaması MANASSosyalAraştırmalarDergisi,7(4),0-0. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43010/520776

 • Babacan, A. (2020b). Türkiye’de Orta Gelir Grubuna Yönelik Otomobil Seçimi. Çok Kriterli Karar VermeYöntemi Olarak Vikor Yöntemi . Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 21 (1) , 293- 307.

 • Keršuliene, V., Zavadskas, E. K. ve Turskis, Z. (2010a). Selection of Rational Dispute Resolution Method byApplying New Step‐Wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA). Journal of Business Economics and Management, 11(2), 243-258

 • Maruf, M. & Özdemir, K. (2021a). Türkiye’deki Ticari Bankalara Ait Web Sitelerin PerformanslarınınSWARA ve ARAS Yöntemi İle Sıralanması . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı , 1514-1537.

 • Opricovic S. & Tzeng, G., (2004), Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS, European Journal of Operational Research, 156, (2), 445-455

 • Opricovic, S. & Tzeng, G. H.. (2007). Extended VIKOR Method in Comparison with Outranking Methods. European Journal of Operational Research. 178. 514-529.

 • Özbek, A. (2021b). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Excel ile Problem Çözümü. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

 • Pekkaya, M. , Aktogan, M. (2014a). Laptop Selection: A Comparative Analysis with Dea, Topsis and Vikor. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

 • Ruzgys, A., Volvačiovas, R., Ignatavičius, Česlovas, & Turskis, Z. (2014b). Integrated evaluation of externalWall insulation in residential buildings using SWARA-TODIM MCDM method. Journal of Civil Engineering and Management, 20(1), 103-110.

 • Vural, D. , Köse, E. & Bayam, B. (2020c). AHP ve VIKOR Yöntemleri ile Personel Seçimi . Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (21) , 70-89.

 • Yaralıoğlu, K. (2010b). Karar Verme Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Yurdoğlu, H. & Kundakcı, N. (2017). SWARA ve WASPAS Yöntemleri ile Sunucu Seçimi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 20 (38) , 253-270 .

                                                                                                    
 • Article Statistics