COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE FEN BİLİMLERİ DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 2755-2770
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 pandemisi küresel bir sorun halini almışken dünya ülkelerinin bu soruna karşı bir dizi tedbir alma yoluna gitmişlerdir. Dünya ülkeleri bu soruna karşı tedbir amaçlı olarak okullarda verilmesi gereken eğitime ara vererek uzaktan eğitim sürecine girmişlerdir. Eğitimin paydaşlarından biri olan öğretmenlerin süreci nasıl kontrol ettikleri sürecin sağlıklı işlemesi adına önem arz etmektedir. Bu bağlamda fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik görüşlerini tespit etmek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması (case study) deseni kullanılmıştır. Araştırma, Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 84 fen bilgisi öğretmeni ile yürütülmüştür. Öğretmenlere uygulanan mülakat verileri ise Google Form uygulaması üzerinden elde edilmiştir. Google Form uygulaması üzerinden öğretmenlerden gelen yanıtlar içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin büyük çoğunluğu fen dersi gibi uygulama gerektiren bir dersin uzaktan eğitim şeklinde işlenmesi verimli olamayacağı yönünde düşünceleri vardır. Ayrıca sürekli internet bağlantı sorunu yaşanması, öğrencilerin ders katılımlarının az olması, EBA portalının teknik alt yapı sorunları, öğrencilere sağlıklı bir şekilde ölçme ve değerlendirmenin yapılmaması, maddi durumu kötü olan öğrencilerin teknolojik araç ve internet erişimlerinin olmaması gibi sebepler sürecin sağlıklı ilerlemesine mani teşkil ettiği düşünülmektedir. Bazı öğretmenler ise uzaktan eğitim ile zamandan tasarruf sağlandığını, bu süreçte öğrenciler daha fazla soru çözebildiklerini, öğrencilerin birçok kaynağa ulaşma imkânına sahip olduklarını, uzaktan eğitimin zaman ve mekân sorunsalını ortadan kaldırdığını, olumsuz koşullarda eğitimin aksamadığını belirtmişlerdir. Fen bilgisi dersinde sadece uzaktan eğitim ile istenilen sonuçlar elde edilememesi hibrit sistemin daha uygun model olacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırmacılar tarafından sürecin daha sağlıklı ilerlemesi adına bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

While the Covid-19 pandemic has been a global problem, countries in the world have been taking a number of measures to solve this problem. They have been precautions against this problem. They interrupted the education that should be given in schools and entered the distance education process. Teachers are one of the stakeholders of education, the way they control it is so important for the sake of processing. In this context, the main purpose of the study is to determine the science teachers views on virtual education. One of the qualitative research methods, pattern is used for this purpose. The research conducted with 84 science teachers, who are working in different provinces of Turkey. The interview data, which is applied to the teachers obtained through Google form application. The responses were analyzed using the content analysis technique from teachers via the Google Form application. The research result , vast majority of teachers thoughts especially practice requires science courses will not be efficient trough virtual education. Here are reasons thought that prevent the healthy progress of the process such as the internet is constantly connection problems, the low attendance of the students, the technical difficulties of the EBA portal infrastructure problems, failure to measure and evaluate students in a healthy way, the lack of technological tools and internet access for students with poor financial situation. Although for some teachers think students save times to solve more problems, give them ability to reach more sources and eliminates the problem of time and space with virtual education and also education did not fail in adverse conditions. It is thought that the hybrid system will be a more suitable model for science courses when couldn’t get desired results with virtual education. Also the researchers have made some suggestions in order the progress to process more healthily.

Keywords


 • Altın, H. M. (2014). “Öğrenci, Öğretmen, Yönetici ve Veli Bakış Açısıyla FATİH Projesinin İncelenmesi”,

 • Altın, H. M. (2014). “Öğrenci, Öğretmen, Yönetici ve Veli Bakış Açısıyla FATİH Projesinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Ateş, M., Çerçi, A. & Derman, S. (2015). “Eğitim Bilişim Ağında Yer Alan Türkçe Dersi Videoları Üzerine Bir İnceleme”, Sakarya University Journal of Education, 5(3): 105-117.

 • Ayaz, E. (2021). "İlkokul Fen Bilimleri Dersinin Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitimine İlişkin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1): 298-342.

 • Bakırcı, H., Doğdu, N. & Artun, H. (2021). “Covid-19 Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde FenBilimleri Öğretmenlerinin Mesleki Kazanımlarının ve Sorunlarının İncelenmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2): 640-658. DOI: 10.31592/aeusbed.909184

 • Bakioğlu, B. & Çevik, M. (2020). “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri”, Turkish Studies, 15(4): 109-129.

 • Baran, A. & Sadık, O. (2021). “Covid 19 Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Acil Uzaktan ÖğretimTecrübelerinin ve Görüşlerinin İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2): 813-854.

 • Bostan Sarıoğlan, A., Altaş, R. & Şen, R. (2020). “Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Dersinde DeneyYapmaya İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Araştırılması”, Milli Eğitim Dergisi, 49(1): 371-394. DOI: 10.37669/milliegitim.787933

 • Christensen, L. B., Johnson, B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analiz. Anı Yayıncılık, Ankara.

 • Creswell, J. W. (2014). Nitel Araştırma Yöntemleri (Çev. Edt.: Bütün, M. ve Demir, S. B), Siyasal Kitap,Ankara.Demir, F. & Özdaş, F. (2020). “Covid-19 Sürecindeki Uzaktan Eğitime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, 49(1): 273-292.

 • Demir, D., Özdinç, F. & Ünal, E. (2018). “Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Portalına Katılımın İncelenmesi”, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2): 407-422.

 • Doğan, S. & Koçak, E. (2020). “EBA Sistemi Bağlamında Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme”, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(14): 110-124.

 • Haşıloğlu, M., Durak, S. & Arslan, A. (2020). “Covid-19 Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri ŞubeRehber Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Değerlendirilmesi”, Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(3): 214-239. DOI: 10.47714/uebt.811306

 • Hays, P. A. (2004). “Case Study Research” (Eds. K. deMarrais & S. D. Lapan), Foundations for Research: Methods of İnquiry in Education and the Social Sciences, pp. 218- 234, LEA.

 • Horspool, A. & Lange, C. (2012). “Applying the Scholarship of Teaching and Learning: StudentPerceptions, Behaviours and Success Online and Face-to-Face”, Assessment & Evaluation in Higher Education, 37(1): 73-88.

 • Johnson, B. & Christensen, L. (2014). Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları: Eğitim araştırmaları (Çev. Ed.: S. B. Demir), Eğiten Kitap, Ankara.

 • Kahraman, M. E. (2020). “COVID-19 salgınının Uygulamalı Derslere Etkisi ve Bu Derslerin UzaktanEğitimle Yürütülmesi: Temel Tasarım Dersi Örneği”, Medeniyet Sanat-İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 6(1): 44-56.

 • Karataş Öztürk, S. (2021). “Covid-19 Salgını Sürecinde Taşımalı Öğrencilerin Uzaktan Eğitim ile VerilenFen Bilimleri Dersine Yönelik Görüşleri”, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Pandemi Special Issue: 3892-3917. DOI: 10.26466/opus.915874

 • Karip, E. (2020). COVID-19: Okulların kapatılması ve sonrası. TEDMEM. https://tedmem. org/vurus/covid- 19-okullarin-kapatilmasi-ve-sonrasi. Erişim Tarihi, 08,08,2020.

 • Koç, E. (2020). “An Evaluation of Distance Learning in Higher Education Through the Eyes of Course İnstructors”, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1): 25-39.

 • Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö. & Kolsuz, S. (2016). “Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) Yararlanmaya İlişkin Görüşleri” Journal Of International Social Research, 9(45): 626, 637.

 • Leymun, Ş. O., Odabaşı, F., & Yurdakul, I. K. (2017). “Eğitim Ortamlarında Durum Çalışmasının Önemi”, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3): 367-385.

 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book, SAGE Publications, USA.

 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2020). Eğitimde FATİH projesi http://fatihprojesi.meb.gov.tr/about.html Erişim tarihi; 03.08.2021

 • Mills, G. E. (2003). Action Research A Guide for the Teacher Researcher, Pearson Education, Boston.

 • Özdoğan, A. Ç. & Berkant, H. G. (2020). “Covid-19 Pandemi Dönemindeki Uzaktan Eğitime İlişkin Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, 49(1): 13-43.

 • Pınar, M. A. & Dönel Akgül, G. (2020). “The Opinions of Secondary School Students About Giving ScienceCourses with Distance Education During the Covid-19 Pandemic”, Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2): 461-486.

 • Prensky, M. (2001). “Digital Natives, Digital İmmigrants” On the Horizon, 9(5): 1-5.

 • Şahin, M. & Erman, E. (2019). “Tarih Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (49): 256-275.

 • Tanrıkulu, F. (2017). “EBA’nın Türkçe Dersi Öğrenme Alanlarını Karşılama Yeterliliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri”, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3): 395-416.

 • Tüysüz, C. & Çümen, V. (2016). “EBA Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşleri”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3): 278-296.

 • Valentıne, D. (2002). “Distance Learning: Promises, Problems, and Possibilities”, Online Journal of Distance Learning Administration, 5(3): 1-11.

 • Yalman, M. (2013). “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Uzaktan Eğitim Sistemi (Moodle) Memnuniyet Düzeyleri”, Turkish Studies, 8(8): 1395-1406.

 • Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) (2020). 70891843-481.05-E.6406175 sayılı, Sanal Sınıf Uygulamaları konulu resmî yazı.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık,Yılmaz, E., Mutlu, H., Güner, B., Doğanay, G. & Yılmaz, D. (2020). Veli Algılarına Göre Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinin Niteliği. Palet Yayınları, Konya

 • Yin, R. K. (2002). Case Study Research Design and Methods, Sage Publication, London.

                                                                                                    
 • Article Statistics