Z KUŞAĞI BİREYLERİN SİYASET ALGISI; KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 2540-2562
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik gelişmelerin ve internet çağının içine doğan Z kuşağı bireyleri, 2000 yılı ve sonrasında dünyaya gelen bireyler olarak kabul edilmiştir. Bu kuşağın siyasal hayata dair ilgi ve bilgilenmeleri, diğer kuşaklara oranla bilgiye ulaşma imkânı daha kolay ve daha hızlı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışma, 2023 yılında yapılacak olan seçimde, seçmen vasfı kazanacak olan ve seçmen yaşını almış ama ilk defa oy kullanacak olan Z kuşağı gençlerin, siyasal algılarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencileri ve farklı liselerde öğrenim gören öğrenciler ve mezun olanlar arasından Z kuşağı bireylerin siyaset algılarını belirlemeye yönelik alan araştırması yapılmıştır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılırken, veri toplama aracı olarak online anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler dikkate alındığında ortaya konulacak ilk bulgu; Z kuşağı genç katılımcıların %32,3’ü siyasetle ilgilendiğini; siyasi bilgileri ve siyaseti % 35,4’ü medyadan öğrendiği; mevcut siyasileri ve siyasi partileri % 85,2 tanıdıkları, siyasete ve siyasilere 71,0’i güvenmediği, siyaseti takip ettiği araç % 51,7’si (203) internetten, %19,6’sı (77) hiç oy vermeyi düşünmediğini; %35,1’i (138) hiç bir partiyi tercih etmediğini; % 12,5’i (49) henüz bir karar vermediğini, katılımcıların siyasi partilerin amblem ve logolarını % 82,2’si (323)tanıdığını dikkati çeken bir bulgudur. Demografik değişkenler arasında farklılıklar oluşmaktadır.

Keywords

Abstract

Generation Z people, who were born into the technological developments and the internet age, are accepted as the people who were born in the year 2000 and after. It is an undeniable fact that this generation's interest and knowledge about political life is easier and faster than other generations. It has been prepared in order to reveal the political perceptions of the Z generation youth, who will gain the qualification of voters in the election to be held in 2023 and who have reached the voting age but will vote for the first time. A field study was conducted to determine the political perceptions of the Z generation individuals through university students studying at Karamanoğlu Mehmetbey University and students and graduates of different high schools. While the survey method, which is one of the quantitative research methods, was used in the research, the online survey technique was used as a data collection tool. Considering the data obtained as a result of the research, the first finding to be revealed; 32.3% of the young generation Z participants are interested in politics; 35.4% learned political information and politics from the media; they know the current politicians and political parties 85.2%, they do not trust politics and politicians 71.0%, they follow politics 51.7% (203) on the internet, 19.6% (77) do not think of voting at all; 35.1% (138) did not prefer any party; It is a striking finding that 12.5% (49) have not made a decision yet, and 82.2% (323) of the participants recognize the emblems and logos of political parties. There are differences between demographic variables.

Keywords


 • Acılıoğlu, İ. (2015). “İş”te Y Kuşağı, Elma Yayınevi, Ankara.

 • Acılıoğlu, İ. (2015). “İş”te Y Kuşağı, Elma Yayınevi, Ankara.

 • Adler, A. (2018). Yaşama Sanatı. (K. Şipal, Çev.), Say Yayınları: İstanbul.

 • Akdemir, A. & Konakay, G. (2014). “Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi Ve Liderlik TarzıBeklentilerinin Araştırılması”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), s.11-42

 • Altuntuğ, N. (2012). Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 203-212.

 • Aydın, Gülşen Ç., & Başol, O. (2014). X ve Y Kuşağı: Çalışmanın Anlamında Bir Değişme Var Mı?, Electronic Journal of Vocational Colleges, 4 (4), s. 1-15.

 • Aydın, K. ve Özbek, V. (2004 ). Ailenin Seçmen Davranışları Üzerine Etkisi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 144-167.

 • Bayhan, V. (2014). Milenyum veya (Y) Kuşağı Gençliğinin Sosyolojik Bağlamı. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2(3), 8-25.

 • Bayraktar, N. (2017). Y Kuşağı Nedir? Özellikleri Nelerdir? Acikbilim.Com:http://www.acikbilim.com/2013/09/dosyalar/nesiller-ayriliyor-x-y-ve-z-nesilleri.html(Erişim Tarihi: 03.09.2021).

 • Berkant, H. G. & Baysal, S. (2020). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin dil öğrenme stratejilerinin veyabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 67-86.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

 • Coşkun, R., Altunışık, R. & Yıldırım E. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS Uygulamalı. Sakarya Yayıncılık: Sakarya.

 • Çetin, C. & Karalar, S. (2016). X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerinin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi,14(28), 157-197

 • Danış M.Z &Kara H.Z. (2017). Üniversite öğrencilerinin yaşlı bireylere ilişkin görüşleri üzerine biraraştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 221-233.

 • Demirkaya, H., Akdemir, A., Karaman, E. & Atan, Ö. (2015). Kuşakların Yönetim Politikası Beklentilerinin Araştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), s:186-204.

 • Devran, Y. (2011). Seçim Kampanyalarında Geleneksel Medya, İnternet ve Sosyal Medyanın Kullanımı, Başlık Yayın Grubu: İstanbul.

 • Divanoğlu, S. U. (2017). Kuşak Farklılıklarının Politik Pazarlama Ve Siyasal İletişim AçısındanDeğerlendirilmesi, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/31

 • Ercins, G. (2007), Türkiye’de Sosyo-Ekonomik Faktörlere Bağlı Olarak Değişen Seçmen Davranışı. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8 (2), 25-40.

 • Ercins, G. (2007). Türkiye’de Sosyo-Ekonomik Faktörlere Bağlı Olarak Değişen Seçmen Davranışı. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8 (2), s: 25-40.

 • Fidan, Z. (2016). Teknoloji ve Siyasal İletişim. Literatürk: Konya.

 • Gülsünler, Makbule E. ( 2019).Siyasal İletişim ve Algı Yönetimi İlişkisinin İdeolojik AçıdanDeğerlendirilmesi: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği, Erciyes İletişim Dergisi, Cilt- 7, Sayı: 1,Iyer, P., Yazdanparast, A. & Strutton, D. (2017), Examining The Effectiveness of WOM/E-WOMCommunications Across Age-Based Cohorts: Implications For Political Marketers. Journal of Consumer Marketing, 34 (7), 646-663.

 • İşçimen, Didem S.( 2012). Y Kuşağı Çalışanların İş Yaşamından Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi İleKurumsal Bağlılık Arasındaki İlişki ve Bir Örnek Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Kavalcı, K. & Ünal, S. (2016), Y ve Z Kuşaklarının Öğrenme Stilleri ve Tüketici Karar Verme Tarzları Açısından Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3), 1033-1050.

 • Kılıç, H. (2017). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenenlerinin Anadolum Ekampüs ÖğrenmeYönetim Sistemine İlişkin Görüşlerinin Kuşaklar Bağlamında İncelenmesi, Açıköğretim Uygulamaları Ve Araştırmaları Dergisi, 3 (3), s. 104-124.

 • Kırık, A. M. & Köyüstü, S. (2018). Z Kuşağı Konusunda Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Elektronik Fakültesi Dergisi, sayı-2, s:1497-1518.

 • Köseoğlu, Y., & Al, H. (2013). Bir Siyasal Propaganda Aracı Olarak Sosyal Medya (Cilt 8). Akademik İncelemeler Dergisi, 103-125.

 • Kuyucu, M. (2014). “Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme”, ESOSDER / Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49), s. 55-83

 • Küçük, H. Ö. & Toklu, İ.T., Seçimlerde Oy Verme Davranışını Ne Etkiler? Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma, BMIJ, (2020), 8(5): 4546-4574

 • Lyons, B. & Henderson, K. (2005, Opinion leadership in a Computer-Mediated Environment. Journal of Consumer Behavior, 4 (5), 319-329.

 • Mengi, Z. (2009). İş Başarısında Kuşak Farkı. 7 Eylül 2017 tarihinde http://www.kigem.com/is-basarisinda- kusak-farki.html sayfasından erişilmiştir.

 • Nagy, S. (2017), The Impact of Country of Origin In Mobile Phone Choice of Generation Y and Z. Journal of Management and Training for Industries, 4 (2), 16-29.

 • Özbek, V. (2003). Ailenin Seçmen Davranışları Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Kaan Kitabevi: Eskişehir.

 • Özer, Pınar S., Eriş, Emir D., Nezcan, Ö. & Özmen, T. (2013). Kuşakların Farklılaşan İş Değerlerine İlişkin Emik Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38 (10), s. 126

 • Özkan, M. & Solmaz, B. (2015). Mobile Addiction of Generation Z and Its Effects on Their Social Lifes, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 205, pp. 92–98.

 • Öztürk Küçük, H. & Toklu, İ.T., (2020). Seçimlerde Oy Verme Davranışını Ne Etkiler? Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma, BMIJ, 8(5): 4546-4574

 • Öztürk, B. (2021). Türkiye'de Kuşaklar Arasındaki Siyasi İletişim Algılarının Farkları: Kültür Ve LiderlikPerspektifinden Bir Değerlendirme, AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 9, Sayı : 26, s: 331 -Priporas, C.V., Stylos, N & Fotiadis, A.K. (2017), Generation Z Consumers' Expectations of Interactions in Smart Retailing: A Future Agenda. Computers in Human Behavior, 77, 374-381.

 • Sarıoğlu, E. B., & Özgen, E. (2018). Z Kuşağının Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(60), 1067-1081.

 • Selvi, M.(2020). Sosyal Medya ve Z Kuşağı Siyasal Katılım Davranışı İlişkisi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

 • Senbir, H. (2004). Z Son İnsan mı? Z Kuşağı ve Sonrasına Dair Düşünceler. İstanbul: O Kitaplar.Seymen, A. (2017). Y ve Z Kuşak İnsanı Özelliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2019 Programı veTÜBİTAK Vizyon 2023 Öngörüleri ile İlişkilendirilmesi. Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli ElektronikDergi, 10(4) : 100Dergi, 10(4) : 100.

 • TDK, 2021. https://sozluk.gov.tr/erişim 16.08.2021

 • Takao, Y. (2009). Aging and Political Participation in Japan: The Dankai Generation in a Political Swing. Asian Survey, 49(5), 852-872.

 • Taş, H. Y., Demirdöğmez, M. & Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz Olan Z Kuşağı’nın Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13) : 87.

 • Thomas, M.R., Kavya, V. & Monica, M. (2018), Online Website Cues Influencing the Purchase Intention of Generation Z Meidated By Trust. Indian Journal of Commerce & Management Studies, 9 (1), 13-23.

 • Tuik.gov.tr/https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2020-37242. Erişim23.08.2021. Twenge, J. M. (2013). Ben Nesli, Çev. E. Öztürk, Kaknüs Yayınları, İstanbul.

 • Uztuğ, F. (2004). Siyasal İletişim Yönetimi Siyasette Marka Yaratmak. MediaCat: İstanbul.

 • Ventura, R. (2001). “Family Political Socialization in Multiparty Systems”, Comparative Political Studies, Volume 34 Number.6, August.

 • Williams, K.C. & Page, R.A. (2011), Marketing to the Generations. Journal of Behavioral Studies in Business, 3 (1), 1-17.

 • Witt, G. L. ve Baird, D. E. (2018) The Gen Z Frequency: How Brands Tune in & Build Credibility, Kogan Page, UK

 • Wolton, D. (1990). Political Communication: The Construction of A Model. European Journal of Communication. 5, 9-28. Göksel ve Bitirim (2007:353)

 • Yoon, K., Pinkleton, B.E. & Ko, W. (2005), Effects of Negative Political Advertising on Voting Intention:An Exploration of the Roles of Involvement and Source Credibility in the Development of Voter Cynicism. Journal of Marketing Communications, 11 (2), 95-112.

 • Yüksekbilgili, Z. (2013). “Türk Tipi Y Kuşağı”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2013. 342-353.

                                                                                                    
 • Article Statistics