Z KUŞAĞI BİREYLERİN SİYASET ALGISI; KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 2540-2562
Year-Number: 2021-51

Abstract

Teknolojik gelişmelerin ve internet çağının içine doğan Z kuşağı bireyleri, 2000 yılı ve sonrasında dünyaya gelen bireyler olarak kabul edilmiştir. Bu kuşağın siyasal hayata dair ilgi ve bilgilenmeleri, diğer kuşaklara oranla bilgiye ulaşma imkânı daha kolay ve daha hızlı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu çalışma, 2023 yılında yapılacak olan seçimde, seçmen vasfı kazanacak olan ve seçmen yaşını almış ama ilk defa oy kullanacak olan Z kuşağı gençlerin, siyasal algılarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencileri ve farklı liselerde öğrenim gören öğrenciler ve mezun olanlar arasından Z kuşağı bireylerin siyaset algılarını belirlemeye yönelik alan araştırması yapılmıştır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılırken, veri toplama aracı olarak online anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler dikkate alındığında ortaya konulacak ilk bulgu; Z kuşağı genç katılımcıların %32,3’ü siyasetle ilgilendiğini; siyasi bilgileri ve siyaseti % 35,4’ü medyadan öğrendiği; mevcut siyasileri ve siyasi partileri % 85,2 tanıdıkları, siyasete ve siyasilere 71,0’i güvenmediği, siyaseti takip ettiği araç % 51,7’si (203) internetten, %19,6’sı (77) hiç oy vermeyi düşünmediğini; %35,1’i (138) hiç bir partiyi tercih etmediğini; % 12,5’i (49) henüz bir karar vermediğini, katılımcıların siyasi partilerin amblem ve logolarını % 82,2’si (323)tanıdığını dikkati çeken bir bulgudur. Demografik değişkenler arasında farklılıklar oluşmaktadır.

Keywords

Abstract

Generation Z people, who were born into the technological developments and the internet age, are accepted as the people who were born in the year 2000 and after. It is an undeniable fact that this generation's interest and knowledge about political life is easier and faster than other generations. It has been prepared in order to reveal the political perceptions of the Z generation youth, who will gain the qualification of voters in the election to be held in 2023 and who have reached the voting age but will vote for the first time. A field study was conducted to determine the political perceptions of the Z generation individuals through university students studying at Karamanoğlu Mehmetbey University and students and graduates of different high schools. While the survey method, which is one of the quantitative research methods, was used in the research, the online survey technique was used as a data collection tool. Considering the data obtained as a result of the research, the first finding to be revealed; 32.3% of the young generation Z participants are interested in politics; 35.4% learned political information and politics from the media; they know the current politicians and political parties 85.2%, they do not trust politics and politicians 71.0%, they follow politics 51.7% (203) on the internet, 19.6% (77) do not think of voting at all; 35.1% (138) did not prefer any party; It is a striking finding that 12.5% (49) have not made a decision yet, and 82.2% (323) of the participants recognize the emblems and logos of political parties. There are differences between demographic variables.

Keywords