DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 2520-2530
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada veri analizi yapılırken içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır il merkezinde bulunan okullarda görevli öğretmenlerdir. Görüşme yapılan kişi sayısı 16’dır. Araştırma, nitel bütüncül çok durum desenli betimsel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında görüşme tekniğinden yararlanılmış araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşmenin verileri tema analizi, vaka analizi ve betimsel analizle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; destekleme ve yetiştirme kurslarında katılım oranının ulaşım kaynaklı sebepler nedeniyle az olduğu, destekleme ve yetiştirme kurslarının amaca uygun bir şekilde yapılmadığı, destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımın az olduğu, ailelerin bilinçsiz olduğu ve denetim yapılmadığı, öğrencilerin bu kursa katılımlarında ailelerinin de etkisinin olduğu bu nedenle aileleriyle görüşmeler yapılarak bilinçlendirilmeleri gerektiği ve öğrencinin teşvik edilmesiyle birlikte, köyden gelen taşımalı öğrencilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği, destekleme ve yetiştirme kurslarında alınan ücreti yeterli bulma konusunda verilen cevaplardan eşitlik olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

This research was conducted to determine the views of teachers about support and training courses. Qualitative research methods were used in the research. Content analysis technique was used while analyzing data in the research. The working group of the research is the teachers working in the schools in Diyarbakır city center. The number of people interviewed is 16. The research was carried out by qualitative holistic multi-case pattern descriptive survey method. Interview technique was used in the collection of research data and the data of the semi-structured interview developed by the researcher was analyzed with theme analysis, case analysis and descriptive analysis. According to the research results; Participation rate in support and training courses is low due to transportation-related reasons, support and training courses are not carried out properly, participation in support and training courses is low, families are unconscious and supervision is not carried out, families are also influenced by students' participation in this course. It is seen that the conditions of the bussed students coming from the village should be improved with the support of the students and the students' conditions should be improved, and there is equality in the answers given about finding sufficient fees in support and training courses.

Keywords


 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde Motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi.

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde Motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi.

 • Akbaba Altun, S. & Çakan, M. (2004). Öğrencilerin sınav başarısına etki eden faktörler. (LGS ve ÖSSsınavlarındaki başarılı iller örneği). Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur. Aralık, 2004.Ankara.

 • Akyüz, Y. (2001). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem.

 • Altınkurt, Y. (2008). Öğrenci Devamsızlıklarının Nedenleri ve Devamsızlığın Akademik Başarıya Olan Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri FakültesiDergisi.Baştürk, S. & Doğan, S.(2010). Lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.

 • Bray, M. (2007). The shadow education system: private tutoring and its implications for planners. Paris:UNESCO: International Institute for Educational Planning.

 • Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Tan, Ş. ve Atar, H. Y. (2014). TIMSS uluslararası matematik ve fen eğilimleri araştırması. Ankara: MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğü.

 • Büyükköse, F. (2010). Dershane seçiminde etkili olan faktörlerin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Dang, H.-A., & Rogers, F. (2008). How to Interpret the Growing Phenomenon of Private Tutoring: Human Capital Deepening, Inequality Increasing, or Waste of Resources? Policiy Research Working Paper.

 • Davey, G. & De Lian, C. & Higgins, L. (2007). The university entrance examination system in China. Journal of Further and Higher Education.

 • Demirel, Ö.(1997). Eğitimde program geliştirme, kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem.

 • Davis, D., & Sorrell, J. (1995). Mastery learning in public schools: Educational psychology interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved.

 • Dinç, E., Dere, İ. ve Koluman, S. (2014). Kademeler Arası Geçiş Uygulamalarına Yönelik Görüşler ve Deneyimler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

 • Dönmez, İ., Pekcan, N. ve Tekçe, M. (2016). Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Yönetici, Öğretmen veÖğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya: İstanbul Kültür Üniversitesi.

 • Ergün, M. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarının yönetici, öğretmen, öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.

 • Georgiou, S. N., Christou, C., Stavrinides, P. ve Panaoura, G. (2002). Teacher attributions of student failure and teacher behavior toward the failing student. Psychology in the Schools.

 • Göksu, İ. & Gülcü, A.(2016). Ortaokul ve liselerde uygulanan destekleme kurslarıyla ilgili öğretmen görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi.

 • Gümüş, A. (2014). Dershane Düzenlemesi Tartışmalarına Eğitsel Bir Bakış (Politika Notu No. 2014/03). İstanbul: İlmi Etüdler Derneği.

 • Kayapınar, E. (2006). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na (OKS) Hazırlananİlköğretim 8. sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye.

 • Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2006). Project-based learning. In K.R., Sawyer (Ed.), The Cambridge handbook of the learning sciences. New York: Cambridge University Press.

 • Lee, J. (2013). Private tutoring and its impact on students’ academic achievement, formal schooling, and educational inequalıty in Korea. Dotora Tezi. Kolombiya Üniversitesi.

 • MEB, (1973). Millî Eğitim Temel Kanunu. Ankara.

 • MEB, (2014). Millî Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi. MEB, (2015a). Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu.

 • MEB, (2015c). http://www.meb.gov.tr

 • Metin, M. (2013). Öğrencilerin seviye belirleme sınavındaki başarısına etki eden unsurların farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi.

 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2016). Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Tanıtım Kitapçığı. Ankara:MEB Yayınları.

 • Morgil, İ., Yılmaz, A. & Geban, Ö.(2001). Özel dershanelerin üniversiteye girişte öğrenci başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

 • Nartgün ve Dilekçi, (2016). Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Cilt 22, Sayı 4, ss: 537-564.

 • Ocak, G., Akgül, A. ve Yıldız, S. Ş. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne(OGES) Yönelik Görüşleri (Afyonkarahisar Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Oliver, A. L.(1965). Curriculum Improvement. New York: Mead and Company.

 • Özabacı, N. ve Acat, M. B. (2005). Sosyo-ekonomik çevreye göre ilköğretim öğrencilerinin başarısızlık nedenleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

 • Özgüven, İ.E. (2014). Bireyi tanıma teknikleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Özoğlu, M. (2011). Özel dershaneler: gölge eğitim sistemiyle yüzleşmek. Seta Analiz.

 • Resmî Gazete. (1974). Üniversitelere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetmeliği.

 • Resmî Gazete, (2013). Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. Kabul Tarihi: 7/9/2013.

 • Resmî Gazete, (2014a). Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. Kabul Tarihi: 26/7/2014.

 • Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime Giriş Sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

 • Shumow L. (2001). Academic effects of after-school programs. Champaign, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 458 010).

 • Tansel, A., Bircan ,B. (2004). Privatetutoringexpenditures in Turkey.Forschungsinstitutzur Zukunft der ArbeitInstitutefortheStudy of Labor.

 • Taşer, H. ( 2011) Öğretmen Yeterliği, (Ed. Dilci, T.) Öğretim İlke Yöntemleri. İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul

 • Uluğ, F. (1990). Okulda başarı (10. Baskı), Ankara: Remzi Kitabevi.

 • Ünsal, S. & Korkmaz, F. (2016). Destekleme ve yetiştirme kurslarının işlevlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

 • Yıldırım, A., Ünal, A. ve Çelik, M. (2011). Öğretmen kavramına ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş algılarının analizi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.

 • Yılmaz, K. (2009). Özel dershane öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.

 • Yılmaz, K.,&Altınkurt, Y. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. International Journal Of Human Sciences, 11(2), 332-345. doi:

 • Zabun, E. (2011). Dershaneye gitme, mükemmeliyetçilik, ana-baba tutumu ve sınav kaygısının öğrencilerin SBS başarılarını yordama gücü. Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi.

                                                                                                    
 • Article Statistics