SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 2325-2336
Year-Number: 2021-50

Abstract

Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin algılarına göre ilkokul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarının çeşitli değişkenlere açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Diyarbakır İli Bağlar ilçesinde görev yapan 1674 tane Sınıf Öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın evreninin büyüklüğü nedeniyle, örneklem alma yoluna başvurulmuştur. Basit seçkisiz random örneklem yöntemi kullanılarak seçilen 12 ilkokulda görev yapan toplam 157 sınıf öğretmeni araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli ile kurgulanmıştır. Veri toplama aracı olarak ‘Otantik Liderlik Algı Ölçeği’ kullanılmıştır. Sınıf Öğretmenlerinin algılarına göre ilkokul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarının; cinsiyet, öğrenim durumu, mesleki deneyim meslek yaşamını en fazla nerde geçirdiği, daha önce idarecilik yapıp yapmadığı, gelecekte idareci olma düşüncesine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi-ANOVA yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin otantik liderlik algıları üzerine ilgili değişkenlerinin bir etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre sınıf öğretmenlerinin okul müdürlerinin otantik liderlik algılamalarında en düşük madde ortalaması “Okul müdürüm okulda derinden inandığı şeylere ters olan görüşlerin belirtilmesinde ‘ısrar eder’ maddesine aittir. Bu müdürlerin kendi düşüncelerine zıt düşüncelerin belirtilmesinde ısrarcı olmadığını gösterir oysa okul için alınan kararların sağlığı için her türlü düşüncenin tartışılması gerekmektedir. Okul müdürlerinin daha demokratik davranması önerilebilir.

Keywords

Abstract

This research was conducted to examine the authentic leadership behavior of primary school principals in terms of various variables according to the perceptions of classroom teachers. The universe of this research consists of 1674 classroom teachers working in the Bağlar District of Diyarbakir province in the 2019-2020 academic year. Because of the size of the universe of the study, the method of sampling has been applied. A total of 157 classroom teachers in 12 primary schools selected using the simple non-selective random sample Method make up the sample of the study. The research is constructed from quantitative research models with relational screening model. The ‘authentic leadership perception scale’ was used as a data collection tool. According to the perceptions of classroom teachers, elementary school principals ' authentic leadership behaviour; gender, education, professional experience, where previously spent most of his professional life, he had managed not whether, in the opinion of becoming an executive in the future to determine whether there is any different elsewhere, independent samples t test and one way analysis of variance-ANOVA was conducted. It was found that the relevant variables of the teachers involved in the study did not have an effect on their perception of authentic leadership. According to the data obtained, the lowest average of items in classroom teachers ‘perceptions of authentic leadership of school principals belongs to the article “my school principal insists on stating views that are contrary to what he deeply believes in at school." This indicates that principals do not insist on stating Contrary thoughts to their own thoughts, whereas any thoughts should be discussed for the health of the decisions taken for the school. It may be suggested that headteachers act more democratically.

Keywords