SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE OKUMAYA YÖNELİK TUTUM DÜZEYİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 1733-1736
Year-Number: 2021-48

Abstract

ÖZET Çalışmanın hedefi, sekizinci sınıf öğrencilerinde okumaya yönelik tutum düzeyinin farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Bu amaçla 2 araştırma sorusuna yanıt aranmıştır: 1) Okumaya yönelik tutum düzeyinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 2) Okumaya yönelik tutum düzeyi ile Türkçe ve yabancı dil derslerindeki akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Çalışma grubunu Adıyaman’da bulunan 3 ortaokulda öğrenim gören 65’i kız, 66’sı erkek olmak üzere toplam 131 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Okumaya yönelik tutum düzeyi ile ilgili veriler, Özbay ile Uyar (2009) tarafından geliştirilen “Okumaya yönelik tutum ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Akademik başarıya ilişkin veriler ise Türkçe ve yabancı dil derslerindeki yazılı sınav notlarının aritmetik ortalamaları alınarak elde edilmiştir. Her iki veri de 2017-18 eğitim-öğretim yılında toplanmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde birinci soru kapsamında bağımsız gruplar t-testi, ikinci soru içinse Spearman korelasyon katsayısı tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular şu şekildedir: 1) Okumaya yönelik tutum düzeyi puan ortalamalarının kız öğrencilerin lehine istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. 2) Yapılan korelasyon analizinde ise 4. boyut dışında kalan her üç boyut ile ölçeğin genelinde okumaya yönelik tutum puan ortalamaları ile Türkçe ve yabancı dil derslerindeki akademik başarı arasında doğru yönlü ve anlamlı ilişkilerin bulunduğu saptanmıştır. Sonuç olarak okumaya yönelik tutum düzeyinin kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği ve okumaya yönelik tutum düzeyi ile Türkçe ve yabancı dil derslerindeki başarı arasında benzer ilişkilerin olduğu görülmüştür. Bu da dil öğretiminin bütünsel çerçevede ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

ABSTRACT The aim of the study is to investigate eighth grade students' attitude towards reading according to different variables. For this purpose, answers to 2 research questions were sought: 1) Is there a significant difference in the attitude towards reading according to the gender variable? 2) Is there a significant relationship between the level of attitude towards reading and academic achievement in Turkish and foreign language courses? The study group consisted of 131 eighth grade students, 65 girls and 66 boys, studying in 3 secondary schools in Adıyaman. The data on the level of attitude towards reading were obtained using the "Attitude towards reading scale" developed by Özbay and Uyar (2009). The data on academic achievements of Turkish and foreign language courses were obtained by taking the arithmetic average of the written exam grades. Both data were collected in the 2017-18 academic year. In the analysis of the collected data, independent groups t-test was used for the first question, and Spearman correlation coefficient technique was used for the second question. The findings obtained are as follows: 1) It was observed that the mean scores of the level of attitude towards reading showed a statistically significant difference in favor of female students. 2) In the correlation analysis, it was determined that there were linear and meaningful relationships between the mean scores of attitude towards reading and academic achievement in Turkish and foreign language courses in all three dimensions except 4th. As a result, it was observed that the level of attitude towards reading showed a significant difference in favor of female students and there were similar relationships between the level of attitude towards reading and academic achievement in Turkish and foreign language courses. This puts forth the necessity of considering all aspects of language teaching in a holistic framework.

Keywords