21. YÜZYIL BECERİLERİ AÇISINDAN HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-46
Number of pages: 1211-1221
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, hayat bilgisi dersi (1-3) öğretim programı kazanımlarını 21. yy becerileri açısından incelemektir. Araştırmada incelenen doküman, ilkokul hayat bilgisi dersi öğretim programıdır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak yapılmış ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Verilerinin analizinde hata olasılığını azaltmak için uzman görüşüne başvurulmuştur. Araştırma sonucunda 1.sınıf hayat bilgisi dersi (1-3) öğretim programında 21. yüzyıl becerilerinden eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirliği, bilgi okuryazarlığı, girişimcilik ve öz-yönetim, sosyal ve kültürlerarası, liderlik ve sorumluluk becerilerine öncelikli olarak yer verildiği, 2.sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programında 21. yüzyıl becerilerinden yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirliği, bilgi okuryazarlığı, esneklik ve uyum, girişimcilik ve özyönetim, sosyal ve kültürlerarası, üretkenlik ve sorumluluk, liderlik ve sorumluluk becerilerine yer verildiği, 3.sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirliği, bilgi okuryazarlığı, girişimcilik ve özyönetim, sosyal ve kültürlerarası, liderlik ve sorumluluk becerilerine öncelikli olarak yer verildiği görülmüştür. Ancak, hayat bilgisi dersi (1-3) öğretim programında yaratıcı düşünme, medya okuryazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı, esneklik ve uyum, üretkenlik ve sorumluluk becerilerine yönelik herhangi bir kazanıma yer verilmediği görülmüştür. Dolayısı ile öğretim programında yer alan kazanımların bu beceri gruplarına dengeli dağılmadığı belirlenmiştir. Araştırmanın bulguları doğrultusunda 21.yy becerilerinin öğretim programlarındaki kazanımlara dengeli bir biçimde dağıtılmasına ve daha fazla yer verilmesine yönelik öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the objectives of life sciences course (1-3) curriculum in terms of 21st century skills. The document examined in the research is the curriculum of life sciences course of primary school. The research has been carried out with document analysis, one of the qualitative research methods and the obtained data was analyzed by descriptive analysis method. To reduce the possibility of error in the analysis of the data, expert opinion has been applied. As a result of the research, it has been seen that 21st century skills of critical thinking, problem solving, communication and cooperation, information literacy, entrepreneurship and self-management, social and intercultural, leadership and responsibility skills were primarily included in the first grade life sciences course curriculum. It has been seen that 21st century skills of creative thinking, critical thinking, problem solving, communication and cooperation, information literacy, flexibility and adaptability, entrepreneurship and self-management, social and intercultural, productivity and responsibility, leadership and responsibility skills were included in the second grade life sciences course curriculum. It has been seen that 21st century skills of creative thinking, critical thinking, problem solving, communication and cooperation, information literacy, entrepreneurship and self-management, social and intercultural, leadership and responsibility skills were included in the third grade life sciences course curriculum. However, it has been seen that the life sciences course (1-3) curriculum does not include any objectives containing creative thinking, media literacy, information and communication technologies literacy, flexibility and adaptability, productivity and responsibility skills. Therefore, it has been stated that the objectives in the curriculum were not equally distributed among these skill groups. According to the findings of the research, it has been suggested that 21st century skills to the objectives in the curriculum should be distributed balancedly and included more.

Keywords