OKUL YÖNETİCİLERDE ETKİN LİDERLİĞİN KARAR VERME STİLİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 1341-1352
Year-Number: 2021-46

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, okul yöneticilerinde etkin liderliğin karar verme stillerine etkisinin belirlenmesidir. Bu kapsamda, araştırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu 01/04/2021-30/04/2021 tarihleri arasında İzmir ilinde 5 ilçede eğitim veren 207 eğitim kurumu kapsamında uygulanmış ve 248 (110 yönetici, 138 öğretmen) katılımcı araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda, okul yöneticilerinde etkin liderliğin karar verme stili üzerine etkisi olduğu ve etkin liderlik ve karar verme stili değişkenleri arasında doğrusal yönde bir pozitif bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Etkin liderlik ve karar verme stili faktörleri kapsamında cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, mesleki kıdem, mesleki pozisyon ve yöneticilik düzeyi gibi sosyo-demografik özellikler açısından farklılık bulunmamıştır. İfade yüksek sıklık oranına göre okul yöneticilerinin sıralamada ani, sezgisel, bağımlı, kaçınmacı ve rasyonel karar verme stilini tercih ettikleri bulunmuştur. Sonuç olarak bu çalışma ile okul yöneticilerinde etkin liderliğin karar verme stiline etkisi olduğu bu bağlamda özellikle araştırmanın pandemi sürecinde yapılmış olması da göz önüne alındığında, sürecin iş ortamlarına yansıdığı ifade edilebileceği gibi, büyük ölçekte eğitim gelişimi ve eğitimin yüksek düzeyde sürdürülebilirliğinde, yönetsel ve organizasyonel olumsuz sonuçlarının kısa, orta ve uzun vadede sorumlusu olarak, etkin liderlik karar verme stili ile yönetim ve organizasyon üzerindeki etkisi, her alanda başarı veya başarısızlığı belirleyen önemli bileşen olduğu belirtilebilir.

Keywords

Abstract

The main goal of this study is to determine the impact of effective leadership on the decision making styles of school administrators. In this context, a survey form was prepared and administered between 01/04/2021-30/04/2021 to 248 participants (110 administrators, 138 teachers) from 207 educational institutions, which operate in 5 towns in Izmir province. The findings showed that effective leadership influenced the decision making style of school administrators and there was a positive linear relationship between decision making style variables. Among the factors of effective leadership and decision making, no differences were detected with respect to socio-demographic characteristics such as gender, age, marital status, level of education, seniority, professional status or administrative level. According to the high frequency ratio of decision making style expressions, it was found out that school administrators preferred decision making styles in the following order: spontaneous, intuitive, dependent, evasive and rational. As a result, it may be concluded that effective leadership influences the decision making style of school administrators. Especially when the timing of the research, which was conducted during the pandemic, is considered, it may be inferred that the process has reflected upon work environments. Due to its substantial role in the development and sustainability of high standards in education, and its liability for negative consequences at the administrative and organizational levels in the short, medium and long terms, it may be indicated that the impact of effective leadership on decision making style, as well as administration and organization, is an important component of determining success and failure in every field.

Keywords