OKUL MÜDÜRLERİNİN KAPSAYICI LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE HOFSTEDE’NİN ULUSAL KÜLTÜR BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 1063-1073
Year-Number: 2021-45

Abstract

Kapsayıcı liderlik, yeni fikir ve önerilere açık olmayı, takipçilerin ilgi ve ihtiyaçlarını önemsemeyi, sürekli desteklemeyi, ulaşılabilir olmayı ve takipçilere zaman ayırabilmeyi yaşam felsefesi haline getiren bir liderlik stilidir. Bu araştırmanın amacı okul müdürlerin kapsayıcı liderlik davranışları ile Hofstede’nin ulusal kültür boyutları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde görev yapan 1381 öğretmen, örneklemini ise evren içerisinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 356 öğretmen oluşturmaktadır. Kapsayıcı liderlik davranışlarının alt boyutlarında; adalet, iletişim ve eylem, tanıma ve destek boyutlarında " sıklıkla " davrandığını, bencillik ve saygısızlık boyutunda ise " nadiren " davrandığı saptanmıştır. Öğretmenlerin algılarına göre bireysel kültür değerleri alt boyutlarında ise uzun erimlilik " yüksek düzeyde " olduğu; belirsizlikten kaçınma ve kolektivizm "orta düzeyde" olduğu; erillik ve güç mesafesi "düşük düzeyde" olduğu saptanmıştır. Yapılan korelasyon analizinde elde edilen bulgular ışığında kapsayıcı liderlik boyutları ile bireysel kültür değerlerinin alt boyutları arasında düşük düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda ise kapsayıcı liderlik boyutları ile bireysel kültür değerlerinin alt boyutlarını çok düşük düzeyde de olsa yordadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Inclusive leadership is a leadership style that makes it a life philosophy to be open to new ideas and suggestions, to care about the interests and needs of the followers, to support them continuously, to be accessible and to spare time for the followers. The purpose of this study is to examine the relationship between school principals' inclusive leadership behaviors and Hofstede's national culture dimensions. The population of the study consists of 1381 teachers working in Diyarbakır's central Sur district in the 2020-2021 academic year, and the sample consists of 356 teachers selected from the population by simple random sampling method. In the sub-dimensions of inclusive leadership behavior; It has been determined that he behaves "frequently" in the dimensions of justice, communication and action, recognition and support, and "seldom" in the dimensions of selfishness and disrespect. According to teachers' perceptions, in the sub-dimensions of individual cultural values, long-range is "high level"; uncertainty avoidance and collectivism is "moderate"; masculinity and power distance were found to be "low". In the light of the findings obtained from the correlation analysis, it was determined that there is a low level relationship between the dimensions of inclusive leadership and sub-dimensions of individual cultural values. As a result of the regression analysis, it was determined that inclusive leadership dimensions and individual culture values predicted the sub-dimensions, albeit at a very low level. Recommendations were made based on the research results.

Keywords