QUALITY IN HEALTH INSTITUTES VIA EFQM EXCELLENCE MODEL: HEALTH PRACTICE AND RESEARCH CENTER SAMPLE

Author :  

Year-Number: 2021-43
Language : null
Konu :
Number of pages: 521-534
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The study aims to analyze the methods employed in health institutions within the framework of the quality approach and total quality management, and also to emphasize the necessity and adoption of quality in healthcare institutions and the importance of total quality management. Success in total quality management is achieved by the adoption and application of quality by all staff working in an organization. Within the scope of the study, the quality studies of the Ondokuz Mayıs University Health Application and Research Center (Turkey) were evaluated through EFQM (European Foundation For Quality Management) Excellence Model main and sub-criteria. The Ondokuz Mayıs University Health Application and Research Center (Turkey) launched its quality journey in 2005 and continued its activities more comprehensively in coordination with the quality management studies of the Ministry of Health as of 2014. The purpose of using the EFQM Excellence Model in the study is to enable the quality studies in the organization to be systematically examined. The case research design, which is one of the qualitative research methods, was used in the study. The data in the study were obtained through such methods as observations, interviews, and document analysis. Then they were evaluated and documented. As a result of the findings, the strengths of the institution and its aspects that can be improved were revealed.

Keywords

Abstract

The study aims to analyze the methods employed in health institutions within the framework of the quality approach and total quality management, and also to emphasize the necessity and adoption of quality in healthcare institutions and the importance of total quality management. Success in total quality management is achieved by the adoption and application of quality by all staff working in an organization. Within the scope of the study, the quality studies of the Ondokuz Mayıs University Health Application and Research Center (Turkey) were evaluated through EFQM (European Foundation For Quality Management) Excellence Model main and sub-criteria. The Ondokuz Mayıs University Health Application and Research Center (Turkey) launched its quality journey in 2005 and continued its activities more comprehensively in coordination with the quality management studies of the Ministry of Health as of 2014. The purpose of using the EFQM Excellence Model in the study is to enable the quality studies in the organization to be systematically examined. The case research design, which is one of the qualitative research methods, was used in the study. The data in the study were obtained through such methods as observations, interviews, and document analysis. Then they were evaluated and documented. As a result of the findings, the strengths of the institution and its aspects that can be improved were revealed.

Keywords


 • Akdu U., Bostan S. ve Akdu S. (2016). Hastanelerde Otel Konforunda Oda Tasarımı: Beş Yıldızlı Otel

 • Akdu U., Bostan S. ve Akdu S. (2016). Hastanelerde Otel Konforunda Oda Tasarımı: Beş Yıldızlı Otel Odasını Örnek Edinme: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.19 (36): 401-428.

 • Annagür B. B., ve Uzun H. (2014). Selçuk Üniversitesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarına Hastane HizmetKalite Sistemi İle İlgili Verilen Eğitimlerin Değerlendirilmesi: Gaziantep Medical Journal. 20(4):313-317.

 • Aydın, A. Ö., & Bekmezci, M. (2020). Stratejik Yönetim Anlayışında Yenilik ve Yenilik YönetimininÖrgütler İçin Rekabet Üstünlüğü Sağlamadaki Etkisine Yönelik Değerlendirme. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, (3), 86-106.

 • Aydın, B. K. (2019). Özerk- İlişkisel Benlik Ölçeğinin Geçerliği, Güvenirliği ve Öznel Esenlik Hali İleİlişkisi. IJETSAR (International Journal of Education Technology and Scientific Researches). 4 (8): 46-64.

 • Babacan, Ç. A. (2019). Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi. Beykent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Bayer E. ve Oğuz N. (2016), Evaluation of the Effects of Strategies of Strengthening the Clinical QualityManagement Systems and the Application Results on Clinical Employee Satisfaction: Example of MedeniyetUniversity Göztepe Training and Research Hospital: Journal of Current Researches on Health Sector.6 (1): 23-38.

 • Bol P., Gül G. ve Erbaycu E. A. (2015). Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Sağlık Hizmeti SunumSüreçlerinin Tüm Basamaklarına Yönelik Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: Pamukkale Tıp Dergisi. 8(2): 110-122.

 • Bou, J. Escrig, A. Roca, V. Beltran, I . (2009). An empirical assessment of the EFQM Excellence Model:Evaluation as a TQM framework relative to the MBNQA Model. Journal of Operations Management. 27(1): 1-22.

 • Çam, E. (2018). Sağlık Hizmetlerinde Kalite Açısından Yatarak Tedavi Edilen Diyabetli Pediatrik HastalarınMaliyet Analizi ve Bir Model Önerisi: Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çalışması. Düzce Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.

 • Çelikkalp, Ü., Temel, M., Saraçoğlu, V. G. ve Demir, M. (2011). Bir Kamu Hastanesinde Yatan Hastaların Hizmet Memnuniyeti. 6(17): 1-14.

 • Demirel, Y., Seçkin, Z., (2008). ‘Bilgi Yönetimi Uygulamalarında Etkili Olan Faktörler Üzerine Mobilyacılık Sektöründe Bir Araştırma’, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, 107-122

 • Derin N. ve Demirel T. E. (2013), Kurum İmajının Kurum Kimliği Açısından Açıklanabilirliği: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13 (2):155-193.

 • Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. 5. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları. Doğan, E. (2002). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Academyplus Yayınevi.

 • Erkan, A., (2011). Bağımsız Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar: Türkiye Uygulaması. Bütçe Dünyası Dergisi. 35(1): 167.

 • Ertürk, M., (2009). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları, İstanbul. Efil, İ. (2016). Toplam Kalite Yönetimi. Bursa: Dora Yayınevi.

 • Finn, M., ve Porter, LJ (1994). “TQM Self-assessment in the UK”. The TKM Magazine, 6 (4), 56-61.

 • Görener, A., (2013), “Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında Paydaş Memnuniyetinin İncelenmesi: HizmetSektöründe Bir Uygulama” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:12 Sayı:23 Bahar, ss.151-165.

 • Göymen, K. (2004), “Yerel Kalkınma Önderi ve Paydaşı Olarak Belediyeler”, Yerel Kalkınmada Belediyelerin Rolü, 2004, Konferans Bildirileri, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi.

 • Hazman, G. G. ve Küçükilhan M. (2012), Sağlık Hizmetlerinde Yatırım Harcamalarının Hastane Hizmtelerive Hizmet Kalitesine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2 (1): 138-153.

 • Highsmith, J., & Cockburn, A. (2001). Agile software development: The business of innovation.Computer,34(9), 120-127.

 • Işık, Ü. G. (2014), Sağlık hizmetlerinde kalite ve çalışan memnuniyeti (Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi örneği). Beykent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • KalDer (2013). Mükemmelliğe Yolculuk Kitapçığı. Türkiye Kalite Derneği.

 • Kalder Türkiye Kalite Derneği. Erişim adresi: http://www.kalder.org/efqm_mukemmellik_modeli (23.01.2021).

 • KALEM- Kalite Yönetim Sistemi OMÜ. Erişim adresi: https://kalem.omu.edu.tr/tr/swots, 2020.

 • Karaca, Ş. (2014), Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi ve hasta beklentileri konusunda bir uygulama (Aydın Devlet Hastanesi üzerine bir çalışma). Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

 • Karahan, A..(2018). Innovation and Health Sector: A Meta-Synthesis Study. Innovatıon and Global Issues Congress IV, Antalya Kongre Kitabı, Eds: Bilici, N., Pehlivanlı, R. s: 951-960.

 • Kaygın, N. (2012). Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Hasta Memnuniyeti ve Hasta Hemşire İlişkileri. Beykent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Kılıç, R., Türker, E., (2005). “Süreç Yönetiminin EFQM Mükemmelik Modelindeki Önemi (Eczacıbaşı Vitra A.Ş. Örneği)”. Mevzuat Dergisi. 8(87): 3.

 • Kılıç B.,Korkmaz M. ve Yücel S. A. (2015). Ortopedi Kliniklerinde Algılanan Hizmet Kalitesi ve HastaneTercih Nedenleri Araştırması: İstanbul-Tekirdağ ili örneği: Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi. 2(3): 11-31.

 • Kılıçarslan M. (2017). Quality and Inpatient Satisfaction in Health Institutions X State Hospital Example: Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences. 3(3) : 112-118.

 • Kıdak B. L., Nişancı N. Z., Burmaoğlu S. (2015). Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ölçümü: Kamu Hastanesi Örneği: Yönetim ve Ekonomi.22 (2): 483-500.

 • Kibar, E. (2014). Kalite ve sağlık hizmetlerinde kalite standartları uygulamaları (Kocaeli Seka Devlet Hastanesi örneği). Beykent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Kömürcü N., Durmaz A., Bayram N., Koyuncu G. R., Karaman Ö. E., ve Toker E. (2014). Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartları ve Modelleri: Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi. (7) :96-114.

 • Kömürcü, N. (2006). “Sağlık Hizmetlerinde Kalite”, Marmara Üniversitesi HYO.

 • Miller, R.B. ve Small, C. (2003). “Cities from space: Potential Applications of Remote Sensing in Urban Environmental Research and Policy.” Environmental Science & Policy. 6(1): 129-137.

 • Muslu, Ş. (2014). Örgütlerde Misyon ve Vizyon Kavramlarının Önemi, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3, 3, 5, 150-171.

 • Nabitz, U., Klazinga, N. ve Walburg, J. (2000). The EFQM Excellence Model: European and DutchExperiences With The EFQM Approach in Health Care. International Journal of Quality in Health Care, 12(3), 191–201.

 • Odabaşı, Y. (2017). Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM). 10. Basım, ,İstanbul: Agora Kitaplığı.

 • OMÜ İdari Faaliyet Raporu (2018). Erişim Adresi: http://birimler.omu.edu.tr/files/sgdb/files/2018omuifr.pdf (16.01.2021).

 • OMÜ İdari Faaliyet Raporu (2019). Erişim adresi: sgdb.omu.edu.tr (27.03.2020).

 • OMÜ Kalite El Kitabı (2019). Erişim Adresi: https://s3.omu.edu.tr/kalem (05.04.2020).

 • OMÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu (2018). Erişim adresi: blog.omu.edu.tr/kalite (17.10.2019). OMÜ Satın Alma Prosedürü (2019). Erişim adresi: https://s3.omu.edu.tr/kalem (05.01.2020).

 • OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi. Erişim adresi: http://hastane.omu.edu.tr/tr/ (15.01.2020).

 • OMÜ Stratejik Plan 2019- 2023. Erişim adresi: http://kalite.omu.edu.tr/tr/kalite-guevence-modeli/stratejik- yoenetim/Stratejik%20Plan (10.01.2020).

 • OMÜ Tıp Fakültesi Tarihçe. Erişim adresi: http://tip.omu.edu.tr/fakultemiz/tarihce (03.05.2020).

 • Özcan, C. (1995). Üniversite Hastanelerinin Yönetim Yapısının İncelenmesi ve Yeni Bir Model Önerisi. Journal of Turgut Özal Medical Center, 2(2): 236-240.

 • Özden, Ü. (2008). Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Türkiyedeki Vakif Üniversitelerinin Etkinliğinin Ölçülmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 34(2), 167-185.

 • Özen, Ü., Çam, H. ve Aslay ,Y.F. (2011). Kalite Boyutları ve Sağlık Hizmeti Unsurları Açısından HastaMemnuniyetine Bir Bakış: Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde Örnek Uygulama. İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi. 2 (1): 25-43.

 • Özkan M., Turgut N., Ay A. ve Uslu K. (2013). Hastanelerde Modern Yönetim Felsefesinin Verimliliğe Etkisi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması: Okmeydanı Tıp Dergisi. 29(1):26-32.

 • Özsarı, H. (2018). “Değer Temelli Yönetim Anlayışının Sağlık Yönetimindeki Yeri”, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 1(2), 6-9.

 • Paşa, S., F.; Kabasakal, H. ve Bodur, M. (2001). “Society, Organisations and Leadership in Turkey”, Applied Psychology: An International Review, 50 (4): 559-589.

 • Porter, M. E. (1996). What is strategy?. Harvard business review, 74(6), 61-78.

 • Porter, M.E., (2010), ‘What is value in health care’, New England Journal of Medicine, 363(26), 2477-2481

 • Rusjan, B. (2005). Usefulness of the EFQM excellence model: Theoretical explanation of some conceptual and methodological issues. Total Quality Management & Business Excellence, 16(3), 363-380.

 • Sabuncuoğlu, Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ezgi Kitabevi: Bursa.

 • Samsun İl Sağlık Müdürlüğü. Erişim adresi: https://samsunism.saglik.gov.tr (05.01.2021).

 • Savaş, E.,Bahar A. (2011). Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Gaziantep Medical Journal. 17(1): 24- 28.

 • Seçkin, C. (2000). “EFQM Mükemmellik Modeli’nde Değişiklikler”,Önce Kalite Dergisi,Ocak-Şubat 2000,Yıl:6,Sayı:35,s.13.

 • Selvi, F. A. (2011), Sağlık Kuruluşlarında Performans: Bir Devlet Hastanesi Örneği. Trakya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trakya.

 • Sönmez, S. & Uğurluoğlu, Ö. (2017). Sağlık Kurumlarında Paydaş Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13(1), 223-245.

 • Supçiller A. A., & Çapraz, O. (2011). AHP-TOPSIS yöntemine dayalı tedarikçi seçimi uygulaması.Ekonometri ve İstatistik (12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı) 13: 1–22.

 • Şişman, M. (2007). Örgütler ve Kültürler. Ankara: Pagem Akademi Yayıncılık.

 • Tan, M. (2016), Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ölçümü ve Değerlendirmesi: Bingöl Devlet Hastanesi'nde bir uygulama. Bingöl Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl.

 • The EFQM Model (2019). EFQM Publications. ISBN: 978-90-5236-845-0.

 • Uğurluoğlu, Ö. (2015). Üniversite hastanelerinde uygulanan organizasyon yapılarının değerlendirilmesi. İşletme Bilimi Dergisi, 3(1), 52-63.

 • Ulusal Kalite Ödülü Kitabı, (2010), Kalder, İstanbul.

 • Ulusoy H., Biçer B. E. ve Naldöken Ü., (2011). Hastane Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleri: Cumhuriyet Tıp Dergisi. 33:17-25.

 • Ülgen, H., S.K. Mirze. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Yayınları.

 • Yenel, İ.F., Çolakoğlu, T. Ve Demir, İ. (2008). Ortaöğretim kurumlarında Toplam Kalite YönetimininUygulanabilirliğine İlişkin Yöneticilerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma: Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2(2): 111-120.

 • Yenler, Y. (2017). Belediyelerde Çalışan Memnuniyeti: Gebze Belediyesi Örneği, T.C. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi).

 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2004) . Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yong, P. L., Olsen, L. ve McGinnis, J. M. (2010). Value in Health Care: Accounting for Cost, Quality,Safety, Outcomes, and Innovation: Workshop Summary. Washington, DC: The National Academies Press.

 • Yurtseven, M. F. (2019). T.C. Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygulanan Sağlıkta Kalite Standartları HastaneVersiyon 5 (Sks-hastane v5)'in EFQM Mükemmellik Modeli (Efqm mm) İle Karşılaştırılmasına Yönelik Durum Çalışması. Beykent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics