OKUL KÜLTÜRÜ ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 446-453
Year-Number: 2021-42

Abstract

Araştırmanın amacı, Türkiye’de 2010–2020 yılları arasında eğitim kurumlarında okul kültürü konulu tezleri incelenmesi ve genel eğilimlerini belirlemeyi amaçlamaktır. Nitel araştırma yöntemin kullanıldığı bu çalışmanın veri kaynağı olan tezler genel ağdan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi sitesinden “Okul Kültürü ” anahtar kelimesi üzerinden tarama yapılarak 2010-2020 yıllarını kapsayan 85 tez çalışması üzerinde araştırma yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalar doküman incelenmesi yoluyla tezler yayınlandığı yıl, danışmanın unvanı, araştırmacını cinsiyeti, tezlerin türüne, yazıldığı üniversite, araştırmanın yöntemi ve veri toplama araçları, örneklem büyüklüğüne göre dağılımı açısından değerlendirilmiştir. Çalışmadan ulaşılan sonuçlar: Eğitim kurumlarında okul kültürü konulu tezlerin yıllara göre dağılımına bakıldığında en çok tezin 2019, 2017 ve 2015 yılında yayımlanırken 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarında en az tez yayımlandığı saptanmıştır. Eğitim kurumlarında okul kültürü konulu çalışmaların sayısı (2010-2020) belirgin bir artış olduğu saptanmıştır. Araştırmaların çoğu yüksek lisans tezidir. Bulgulara göre en fazla kullanılan ölçme aracı ölçektir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre en fazla nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırmaların çoğunda 101-500 aralığı örneklemi kullanmıştır.

Keywords

Abstract

Gülcan DEVİREN & Azize ACAR & Delal AKIN BARUT OKUL KÜLTÜRÜ ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI Özet Araştırmanın amacı, Türkiye’de 2010–2020 yılları arasında eğitim kurumlarında okul kültürü konulu tezleri incelenmesi ve genel eğilimlerini belirlemeyi amaçlamaktır. Nitel araştırma yöntemin kullanıldığı bu çalışmanın veri kaynağı olan tezler genel ağdan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi sitesinden “Okul Kültürü ” anahtar kelimesi üzerinden tarama yapılarak 2010-2020 yıllarını kapsayan 85 tez çalışması üzerinde araştırma yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalar doküman incelenmesi yoluyla tezler yayınlandığı yıl, danışmanın unvanı, araştırmacını cinsiyeti, tezlerin türüne, yazıldığı üniversite, araştırmanın yöntemi ve veri toplama araçları, örneklem büyüklüğüne göre dağılımı açısından değerlendirilmiştir. Çalışmadan ulaşılan sonuçlar: Eğitim kurumlarında okul kültürü konulu tezlerin yıllara göre dağılımına bakıldığında en çok tezin 2019, 2017 ve 2015 yılında yayımlanırken 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarında en az tez yayımlandığı saptanmıştır. Eğitim kurumlarında okul kültürü konulu çalışmaların sayısı (2010-2020) belirgin bir artış olduğu saptanmıştır. Araştırmaların çoğu yüksek lisans tezidir. Bulgulara göre en fazla kullanılan ölçme aracı ölçektir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre en fazla nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırmaların çoğunda 101-500 aralığı örneklemi kullanmıştır. Anahtar Sözcükler: Okul, Kültür, Okul Kültürü A STUDY OF GRADUATE STUDIES ON SCHOOL CULTURE: A CONTENT ANALYSIS STUDY. ABSTRACT The purpose of the study, school culture in educational institutions in Turkey between the years of 2010-2020 his thesis is to examine and aimed to identify general trends. The data source of this study, in which the qualitative research method is used, the theses, which are the data source, were searched on the website of the Council of Higher Education (YÖK) National Thesis Center on the keyword "School Culture" and research was conducted on 85 thesis studies covering the years 2010-2020. Through document analysis, these researches were evaluated in terms of the year the theses were published, the title of the advisor, the gender of the researcher, the type of the thesis, the university where the thesis was written, the method of the research, and the data collection tools, distribution by sample size. Results obtained from the study: Considering the distribution of theses on school culture in educational institutions by years, it was found that the most theses were published in 2019, 2017 and 2015, while the least number of theses were published in 2010, 2011, 2012 and 2013. It has been determined that there is a significant increase in the number of studies on school culture in educational institutions (2010-2020). Most of the studies are master theses. According to the findings, the most used measurement tool is scale. According to the results obtained in the study, quantitative method was used the most. Most of the studies used the 101-500 range sample.

Keywords