DÖVİZ KURUNUN YÜKSEK EMİCİ İŞLEVİ

Author:

Year-Number: 2021-43
Number of pages: 794-808
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET Ekonomik entegrasyonun dünya çapında ivme kazanmasıyla birlikte iktisadi şokların sıklığı artmaya ve etki alanları genişlemeye başlamıştır. Bu şokların ekonomi üzerindeki zararlı etkilerinin yok edilme- si noktasında döviz kuru önemli bir politika aracı olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, seçil- miş gelişmekte olan açık ekonomiler olarak tanımlanan Türkiye, Brezilya ve Meksika için döviz kuru- nun şok emici işlevinin varlığının araştırılmasıdır. Bu amaçla uzun dönem ve kısa dönem kısıtlarının bir kombinasyonunu barındıran yapısal VAR metodolojisi takip edilmiştir. Döviz kuru sadece şoklar asimetrik karaktere sahipse şok emici özellik göstermektedir. Analiz sonuçları uyarınca, Türkiye ve Brezilya için kriz öncesi ve kriz sonrası periyotlarda şokların asimetrik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Meksika’da sa- dece kriz sonrası arz şokları asimetrik özellik göstermektedir. Söz konusu dönemlerde bu ülkeler için dö- viz kurunun şok emici işlevi etkindir. Ayrıca döviz kurunun kendi şoklarını yaratmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

HIGH ABSORBENT FUNCTION OF EXCHANGE DRY ABSTRACT The frequency and sphere of influence of the economic shocks began to extend with the acceleration of the global economic integration. The exchange rate is regarded as an important policy instrument in terms of the destroying of the harmful effects of these shocks on economy. The aim of this study is to investigate the shock absorber role of the exchange rate in selected open developing economies: Turkey, Brazil, Mexico, In this context, the structural VAR framework with long run and short run restrictions is employed. The exchan- ge rate can behave as an shock absorber only if shocks have asymmetric property. Our study finds that, real shocks in Turkey and Brazil relative to the trading partner have been asymmetric during the both the pre-and post-crisis periods. In Mexico, the exchange rate is a potential shock absorber for only supply shocks in post-crisis period. In this framework, it is found that exchange rate has an efficient shock absorbing role for mentioned countries. Also, it does not breed its own shocks.

Keywords